Det viser en gjennomgang av eksamensoppgavene de siste seks årene.

- Hovedinntrykket er at kvaliteten på matematikkeksamen ikke er god nok. Vanskelighetsgraden varierer for mye fra år til år, sier Kjersti Wæge, leder ved Matematikksenteret.

Det nasjonale senteret har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet vurdert eksamensoppgavene som er gitt i perioden 2009–2014 i ungdomsskolen og videregående skole. Målet har vært å avdekke om eksamensoppgavene kan forklare hvorfor elevenes resultater varierer så mye fra år til år, og at elever presterer svakere enn tidligere.

- Kvaliteten på eksamen kan ikke forklare at så mange elever får dårlige karakterer i matematikk. Vi mener at også undervisningen i matematikk og læreplanen må bli bedre. Men dette kan forklare noe av nedgangen, sier Wæge.

- Betyr dette at det kan være tilfeldig hva slags karakter elevene oppnår på matematikkeksamen?

- Det er ikke tilfeldig, men det bør ikke være så store variasjoner som det er nå, sier Wæge.

Mer tall og algebra

Matematikksenteret har vurdert de skriftlige matematikkeksamenene som avgangselevene i ungdomsskolen, samt elevene i vg1 (1P og R1) har gjennomført.

For 10. trinn viser resultatene at innholdet i eksamenen er endret i perioden. Mens det ble lagt lite vekt på tall og algebra i 2009, ble dette vektlagt i stor grad fra 2012–2014. I tillegg påpeker Matematikksenteret at det er nokså stor variasjon i vanskelighetsgraden, og at eksamenen i 2009 var enklere enn den i 2014. Matematikksenteret konkluderer også med at presisjonen i språket ikke er så høy som ønsket.

- Økningen i vektlegging av hovedområdet tall og algebra etter 2009 og store svingninger i anvendelsen av kompetansemål fra år til år kan være en medvirkende årsak til nedgangen i eksamensresultatene etter 2009, konkluderer Matematikksenteret.

- Skremmende variasjoner

Også matematikkeksamenen gitt for elever på studieforberedende fag i videregående får hard medfart. Matematikksenteret påpeker at det er variasjoner i innholdet og i anvendelsen av de ulike kompetansemålene, at vanskelighetsgraden varierer fra år til år og at den språklige presisjonen ikke er god nok. Dette gjelder spesielt for eksamen i 1P som er praktisk matematikk.

Ett av funnene var blant annet at det er store variasjoner i hvordan eksamensoppgavene bygger på hverandre: Mens det enkelte år har vært slik at elevene har måttet løse en deloppgave for å kunne løse neste deloppgave, har elevene andre år kunnet løse nye deloppgaver selv om de har misset på tidligere oppgaver.

- Det er skremmende at variasjonene er så store. Dette kan forklare noen av variasjonene i resultatene, sier Wæge.

Ikke overrasket

Matematikksenteret har tidligere påpekt mangler ved utarbeidingen av matematikkeksamen, og derfor er ikke Wæge overrasket over funnene. En av manglene har vært at eksamensoppgavene ikke har vært testet ut på elever i forkant, noe som er praksisen på de nasjonale prøvene.

- Det er viktig å prøve ut oppgavene på elever, slik at oppgaver som ikke fungerer, kan bli tatt ut. Vi anbefaler nå at eksamensoppgavene piloteres, for å sikre bedre kvalitet, sier Wæge.

I første omgang foreslår Matematikksenteret å gjennomføre uttesting av eksamenoppgaver for 10. trinn.

- Eksamen i 10. trinn gjelder flest elever, og dette er den første eksamen i matematikk elevene har i løpet av ti års skolegang. Det er derfor svært viktig å sikre at eksamen i 10. trinn har høy kvalitet, skriver senteret.

Nye tiltak

Matematikksenteret har presentert funnene for Utdanningsdirektoratet. Avdelingsdirektør Sissel Skillinghaug påpeker at rapporten gir Udir nyttig informasjon.

- Særlig merker vi oss behovet for å sikre en jevnere vanskegrad og fordeling av eksamensoppgaver på ulikt nivå, skriver Udir i et brev til Kunnskapsdepartementet.

Skillinghaug sier de nå er i gang med å følge opp funnene.

- De kortsiktige tiltakene er å vurdere om det er for stor variasjon i hvilke deler av faget som prøves, andel oppgaver som krever at forrige deloppgave er løst, vanskegrad og språklig presisjon. Langsiktige tiltak inkluderer utvikling av rammeverk og flere statiske analyser av eksamen og resultater som grunnlag for kvalitetsutvikling, skriver Skillinghaug i en mail.

Hun sier at de også vurderer å lage en eksamenspilot for 10. trinn fra 2017.

Kjersti Wæge er glad Udir nå setter i gang tiltak.

- Matematikkeksamen er viktig, og derfor er det viktig at dette blir fulgt opp. Resultatene kan være avgjørende for om elevene kommer inn på de studiene de ønsker. Elevene fortjener en god eksamen, sier Wæge.

foto