- Provoserende, sier Kenneth Sandmo Grip, foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olav.

- Jeg har aldri sett at sykepleierne ved St. Olav har reagert så kraftig og unisont på noe tiltak. Reaksjonene varierer, alt fra oppgitthet til vanvittig aggresjon. Vi opplever at belønningen for å ha spart i fjor, blir å spare enda mer i år, sier Grip.

- Så raskt som mulig

I vår ble det kjent at sykehusledelsen ønsker å effektivisere vaktbyttene: Rapporteringstiden hvor sykepleiere overleverer pasientinformasjon, skal halveres fra 30 til 15 minutter. Effektiviseringen skal skje enten når dagvakt blir avløst av kveldssvakt, eller fra kveldsvakt til nattevakt.

Bakgrunnen for tiltaket er en rapport fra Riksrevisjonen som påpekte at det er variasjoner i hvor effektivt pleieressursene blir brukt i ulike helseforetak, og at det er store forskjeller i arbeidsproduktiviteten mellom sengeposter. Rapporten slo fast at pleierressursene kan brukes mer effektivt.

foto
Møter motstand: - Det er ingen ønskesituasjon at medarbeidere er sint. Men av og til er en del av jobben å gjøre ting som ikke bare er populært, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.

- Vi har konkludert med at alle avdelinger skal redusere møtetiden fra 30 til 15 minutter ved en av døgnets vaktskifter. Vi har ikke satt noen frist for hvor raskt dette skal skje, men vi ønsker å gjøre det så raskt det er praktisk gjennomførbart, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.

Han sier at klinikksjefene nå skal gjennomføre risikovurderinger før det gjøres endringer.

- Vi har sagt at hvis det er lokale forhold som vi ikke kjenner til, så må klinikksjefene varsle fra. Men så langt har jeg ikke fått slike tilbakemeldinger, sier Kvernmo.

- Ikke sparetiltak

Sykehusdirektøren avviser at effektiviseringstiltaket gjøres for å spare penger.

- Dette handler om at vi skal få mer av ut av de ressursene vi har. Dette er et resultat av en omstillingsstrategi vi har arbeidet med over flere år, hvor målet er å få mest mulig pasientbehandling for hver krone. Det har vært en del av budsjettkravet til sykehuset i 13 år. Nå har vi hatt et stortingsvalg, og vi ser ingen tegn til at kravet om stor omstilling vil bli endret, sier Kvernmo.

LES INNLEGGET: På en avdeling med 13 senger vil 15 minutters rapporttid gi cirka ett minutt per pasient

Ved å kutte i rapporteringstiden, vil sykepleiernes vakter bli kortere, og dette skal igjen samles opp slik at sykepleierne får to-tre nye vakter i året. Kvernmo sier at dette vil føre til at sykehuset får bedre tilgang til fast ansatte sykepleiere, noe som igjen innebærer mindre vikarbruk. Samtidig påpeker han at arbeidstidsendringene er trygt innenfor dagens tariffavtale.

foto
Reagerer: Sykepleiere ved avdeling for fordøyelses- og leversykdom skrev i vår et skarpt brev til sykehusdirektøren etter at de ble kjent med at ledelsen ville kutte i rapporttiden. - Vi opplever en rovdrift på de ansatte, uttalte de. Fra venstre Kari Dahl, Yvonne Ramberg, Kirsti Pleym Schumacher, Ingvild Johnsen og Unn Anita Løvseth.

Inviterer til lunsj

Sykehusdirektøren er ikke overrasket over de massive reaksjonene fra sykepleierne.

- Vi registrerer at det er en del uro rundt dette, og jeg tenker at det er forståelig. Men vi er profesjonelle folk, og jeg er sikker på at vi skal klare å samarbeide godt også fremover, sier Kvernmo som medgir at han ikke liker å møte så stor motstand.

- Det er svært få ledere som liker det. Men av og til er en del av jobben å gjøre ting som ikke bare er populært, og som ikke fører til applaus. Det er ingen ønskesituasjon at medarbeidere er sint. Vi er avhengig av motiverte medarbeidere, sier Kvernmo.

- Sykepleier Bjørn Fougner skrev i et debattinnlegg i forrige uke at du har svært begrenset innsikt i hvordan livet fortoner seg på en sengepost. Hva tenker du om det?

- Jeg så det, og nå har jeg invitert han på lunsj. Jeg tenker at dialog ikke er så dumt. I en så stor organisasjon vil det være slik at perspektiv og virkelighetsoppfatning vil variere. En sykepleier på sengepost kan mye mer om det å være sykepleier enn jeg, mens jeg kan mer om å være direktør. Begge jobbene må gjøres, og vi må ha dialog for å løse oppgavene, sier Kvernmo.

Han avviser at kortere rapporteringstid vil gå utover pasientsikkerheten.

- Pasientene vil være trygge, sier han.

LES OGSÅ INNLEGGET: - Vi kan ikke kutte i sykepleiernes vaktskifte-tid

- Provoserende

Ved 49 avdelinger ved St. Olav er rapporteringstiden nå nede i 15 minutter, mens ved 37 avdelinger er rapporteringstiden 30 minutter. Foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Kenneth Sandmo Grip, sier at de ikke er avvisende til å kutte i rapporteringstiden hvis dette er forsvarlig.

- Men det å gi ansatte som har hel stilling enda flere oppmøter, er svært dårlig personalpolitikk. Vi tror ikke det virker rekrutterende i en tid der vi allerede merker sykepleiermangelen godt, sier Grip som mener tiden som spares bør brukes til andre viktige ting som i dag blir prioritert bort i en travel hverdag.

Grip ber også ledelsen ta høyde for at det er store ulikheter mellom ulike klinikker på sykehuset, og at det som fungerer ett sted, ikke nødvendigvis er gjennomførbart et annet.

- Det er avdelinger som på eget initiativ har kuttet i rapporteringstiden, og det er flott. Slike endringer fungerer best når de blir foreslått nedenfra. Men det oppleves som utrolig provoserende når noen i toppledelsen, som ikke kjenner din hverdag, forteller deg hvordan du best kan jobbe. Da opplever ikke sykepleierne at de blir verdsatt. Det vi reagerer på nå er at toppledelsen har bestemt seg for hvordan de skal spare og gjøre ting annerledes, uten at dette er blitt risikovurdert, sier Grip.