De fire partiene, med flertall i bystyret, ber rådmannen utrede forslagene i forliket og regner med svar i løpet av mai.

Politikerne har ennå ikke bestemt seg for trafikkløsning i Elgeseter gate for metrobussen. Nå lanserer Ap, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Pensjonistpartiet et forlik som prøver å gi løsninger for metrobussen, campus for NTNU i Elgeseter gate og bevaring av de rivingstruede jugendgårdene. Partiene kaller det en forpliktende intensjonsavtale som ønsker å legge føringer for den overordnede reguleringsplanen for gata som forventes til politisk behandling våren 2019.

Tre gateløp

Hovedgrepet er å dele Elgeseter gate inn i tre soner på strekningen Elgeseter bru - Lerkendal: En kultursone, et separat gateløp for buss og et for biltrafikk. Kultursonen for fotgjengere på vestsiden av gata skal ha parkpreg med benker og trær. Forlikspartnerne ønsker å bevare de tre rivningstruede jugendgårdene som stikker frem fra den øvrige bebyggelsen i gata. De ser for seg at kultursonen skal svinge på baksiden av disse gårdene. Kultursonen skal grense til kollektivløpet. Syklistene får holde seg til nabogatene Klæbuveien og Udbyes gate.

Kombinerer side – og midtstilt

- Kultursonen vil gjøre Elgeseter gate mer attraktiv, sier Ola Lund Renolen (MDG), som har stått i spissen for å lage forliket.

- Vi tenker oss alle holdeplassene for sørgående busser i kultursonen. Mellom gateløpet for kollektivtrafikk og gateløpet for biltrafikk, vil det være et fysisk skille der folk går om bord i de nordgående bussene. Løsningen vil gi kollektivtrafikken bedre flyt og blir en slags kombinasjon av sidestilt og midtstilte holdeplasser, forklarer Renolen.

Forliket legger opp til like mange kjørefelt som i dag, og mener altså det er plass til en refuge mellom busstraseen og bilveien.

Biltrafikken må krysse

Å skjerme kultursonen helt for biltrafikk er imidlertid umulig, vedgår han. I det store krysset ved St. Olavs hospital må biltrafikken krysse både busstraseen og kultursonen inn og ut av sykehusområdet.

- Både krysset ved sykehuset og utenfor Studentersamfundet er utfordrende. Men det vil de være uansett løsning, sier Marte Løvik (Sp).

- Det er svært viktig å få gode løsninger. Utrolig mange fotgjengere ferdes her. Barn som skal til skolen og folk som skal til og fra sykehuset. Vi må gjøre det tryggere for dem.

- Vil dette redusere kapasiteten for biltrafikken i Elgeseter gate?

- Nei, ikke i utgangspunktet. Det vil fortsatt være et kjørefelt hver vei for vanlig biltrafikk.

Hvis rådmannen finner at løsningen i Elgeseterforliket ikke lar seg gjennomføre, bes rådmannen legge frem en klar anbefaling om midtstilt løsning for av- og påstigning for metrobussen.

NTNU i jugendbygg

Partiene bak Elgeseterforliket forsøkte i siste bygningsrådsmøte å få flertall for et forslag som nektet NTNU å bygge i park og som ba universitetet benytte Elgeseter gate som campusgate, inkludert istandsettelse av de tre jugendgårdene.

- Vi ønsker å styrke miljøet i gata, bevare jugendgårdene og knytte NTNUs aktivitet til Øya og byen. Vi vil at NTNU skal bygge rundt parken, i stedet for i den. I bygningsrådet var det konkurranse om å verne parken. Det er det rørende enighet om, sier Ola Lund Renolen.

I bygningsrådsmøtet kalte Fremskrittspartiet det utpressing å tvinge NTNU til å rehabilitere jugendgårdene. Renolen mener det ikke handler om utpressing.

- Jeg vil understreke at dette ikke er noe diktat. Vi kan ikke pålegge NTNU bygging noe sted. Men vi presenterer en løsning, så får NTNU veie den opp mot det de kaller en kompakt campusløsning i sør.

- Vi ønsker at NTNU vurderer helheten på nytt, sier Løvik.

- Men NTNU har vurdert jugendgårdene og ikke funnet dem brukbare som campusbygg?

- Kanskje de kan fungere som studentboliger, sier Renolen.

- Synes dere trafikkbelastede Elgeseter gate ser ut som ei campusgate?

- Campus er her allerede. NTNU er på begge sier av Elgeseter gate i dag. Det er uansett ei gate som NTNU må forholde seg til, sier Marte Løvik.

Godtar trapp

Når det gjelder campus i Elgeseter gate, vil forliket ha bygging i Eddaparken og at de to tomme nabogårdene brukes til campusformål. Videre vil de ha bygging på Shelltomta, på den ubebygde tomta Elgeseter 26 og at jugendgården 30 b brukes til NTNU-formål.

For å knytte byggene på vestsiden og «Drosjenes» på østsiden til Gløshaugenplatået, foreslås en trapp gjennom Høyskoleparken. Elgeseterforliket ønsker ikke bygg i grøntområdet mellom Hesthagen og Gløshaugen, men er «åpen for å se på muligheter som blant annet av hensyn til universell utforming, knytter de to platåene sammen».

Uenige partnere

Hverken KrF eller Venstre vil støtte forliket som deres partnere i sentrum-venstre alliansen står bak.

Erling Moe (V) sier han er ueniog i forliket av tre årsaker.

- Det er uriktig å komme med nye føringer for høringsprosessen for campus etter vedtaket i bygningsrådet 6. mars. Nå det gjelder bussfelt i Elgeseter gate, er vi langt på overtid allerede. Det er ikke riktig å gi rådmannen nye oppdrag. Jeg er enig i at jugendgårdene bør bevares, men synes ikke det skal legges føringer for at NTNU skal inn verken i gårdene eller i Edda-parken, som NTNU mener ikke er egnet til deres formål.

KrF er uenig

- Forslaget om å todele Elgesetergste i to parallelle gateløp for bil og buss framstår svært kaotisk, sier Geirmund Lykke.

- Det vil jeg gjerne begrunne nærmere senere. Vi er også uenig i å begrense muligheten for bebyggelse ved Hesthagen. NTNU har vært svært tydelige på betydningen av bygging der. Det er synd de ikke lytter til dem.

foto
Buss og campus: Elgeseterforliket vil dele Elgeseter gate inn i tre soner, kultur i vest med park, fotgjengere og campusbygg, et eget gateløp for kollektivtransport i midten og et gateløp for biler på østsiden. Foto: Christine Schefte
foto
Ola Lund Renolen mener forliket gir gode løsninger både for metrobussen og campus for NTNU. Foto: Christine Schefte
foto
Geirmund Lykke (KrF) vil ikke støtte alliansepartneres fremstøt.