- Det er ikke krav om norsk statsborgerskap, men alle må sikkerhetsklareres. Det er en så tidkrevende prosess at det i praksis er bare nordmenn som er engasjert i prosjektet, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

På skvadronbygget, der kronprins Haakon la ned grunnsteinen mandag, jobber nå om lag 80 personer. Byggingen startet i mai 2015 og skal etter planen være ferdig i slutten av 2016 og klargjøres til mottak av de første flyene høsten 2017.

Bygget skal bl.a. inneholde rom for simulatortrening med åtte F-35 simulatorer og fasiliteter for planlegging av operasjoner, trening og øving.

Norske pressefolk

Da pressen ble invitert til grunnsteinsnedleggelsen, var kravet at journalister og fotografer måtte være norske statsborgere. Nødvendig sikkerhetssjekk av utenlandske statsborgere var det ikke tid til. På grunn av de strenge sikkerhetskravene var det restriksjoner på bruk av elektronisk utstyr.

Fotografene fikk ta med fotoutstyr inn på basen, men datautstyr og mobiltelefoner måtte legges igjen. Og det var ikke lov å filme eller ta bilder fra utsiden av skvadronbygget.

Ellers på basen jobber noen utenlandske statsborgere, som alle er sikkerhetsklarert. Det er for øvrig tidsaspektet med hensyn til sikkerhetsklarering som avgjør om og hvor utenlandske statsborgere kan jobbe.

Dobloug sier at det på forhånd ble gitt klar beskjed om de strenge sikkerhetskravene. – Disse er veldige spesielle for den nye kampflybasen.

Verdens mest avanserte

Det er både amerikanske og nasjonale sikkerhetskrav som ligger til grunn. Flyene regnes for å være verdens mest avanserte og sikkerheten rundt flyene er svært høy. På det meste vil i overkant av 500 arbeidere være i sving med å bygge kampflybasen.

Det er HENT AS som står for oppføringen av skvadronbygget, til en total kostnad på 619 millioner kroner. Markedsdirektør Knut Alstad i HENT sier de jobber i tett dialog med Forsvarsbygg. Adresseavisen har spurt om det har bydd på ekstra utfordringer for HENT å måtte skaffe kun norske håndverkere. Ellers i bygningsbransjen er det vanlig å benytte utenlandsk arbeidskraft. Men Alstad henviser alle spørsmål til Forsvarsbygg.

HENT skal også føre opp et vedlikeholdsbygg på 12 000 m² Byggingen startet i januar 2016 og er planlagt ferdig sommeren 2017. Kostnadsrammen er på vel 1,4 milliarder kroner. Dessuten skal rullebanen forlenges.

Rundt skavdronbygget og vedlikeholdsbygget anlegges jordvoller. Jordvollene blir i utgangspunktet i to høyder, mest på fire meters høyde og noen strekninger får seks meters høyde. Overskuddsmasse vil bli brukt i jordvollene, og vollene vil skjerme for innsyn utenfra, opplyser Dobloug.

Tre nye fly i halvåret

Olaf Dobloug sier alt er i rute. – Akkurat nå har vi prioritet på skvadronbygget, vedlikeholdsbygget og forlengelsen av rullebanen. Dette må stå ferdig til de første F-35 kommer om halvannet år. Etter det kommer tre nye fly i halvåret.

Frem til 20125 skal det leveres inntil 52 fly av typen F-35 med våpen og utstyr for rundt 68 milliarder kroner. Flyene skal gradvis erstatte dagens F-16.

Dobloug legger til at senere skal infrastrukturen på plass. Det skal leies i størrelsesorden 100 til 200 boenheter, og det skal bygges 250 hybler/kvarter. Hele prosjektet består av 40 000 m² nybygg og 25 000 m² skal bygges om.

I dialog med naboene

Ennå vil det gå fem – ti år før hoveddelen av den nye kampflybasen står ferdig. – Med hensyn til støyproblematikken er prosessen kommet godt i gang. Vi skjønner at for mange som bor på Ørlandet vil flybasen oppleves belastende. Så langt har vi oppnådd enighet med 15 grunneiere for nødvendig utvidelse av flystasjonen. Vi har videre kjøpt 35 boliger av 174 i forbindelse med frivillig tilbud om innløsning, sier Dobloug.

I alt ligger flere hundre boliger utsatt til for støy, og mange hundre boliger vil få tilbud om innløsning, sier Dobloug.

Forsvaret skal etter planen totalt anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 med våpen og utstyr for om lag 68 milliarder kroner.

foto
Høy sikkerhet: På grunn av strenge sikkerhetskrav er det i praksis bare norske statsborgere som får delta i byggingen av det nye skvadronbygget på kampflybasen. Foto: Forsvarsbygg
foto
Vedlikeholdsbygget: Bygget skal tilby egnede fasiliteter for de ulike vedlikeholdsbehovene for F-35. I likhet med skvadronbygget er det HENT AS som står for byggingen. Foto: Forsvarsbygg
foto
Grunnsteinen: Mandag la HKH kronprins Haakon ned grunnsteinen til det nye skavdronbygget på Ørland hovedflystasjon. Her flankert av adm. dir. i Forsvarsbygg, Frode Sjursen, og Brit Skjelbred, fylkesmann i Sør-Trøndelag. Foto: jens petter søraa
foto
Arbeidsplasser: Direktør i Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug, sier at om 15 år vil Ørland være tilført en rekke nye arbeidsplasser. Man vil se et helt annet samfunn enn dagens. Foto: DAN ÅGREN, Adresseavisen