Kommunerevisjonen mener også Rune Olsø burde trukket seg fra styret i Trondheim Kino Utvikling før godteriselskapet Candy People Norway ble etablert, men konkluderer med at habilitetsreglene ikke er brutt.

I april i fjor fortalte Adresseavisen at Ap-topp og tidligere styreleder i Trondheim Kino, Rune Olsø, sammen med kinoen hadde etablert Candy People Norway sammen med Sveriges godterikonge Jakob Youssef. Senere fastslo to juridiske vurderinger at Olsø var inhabil da han som nestleder fikk kontrollkomiteen med på å utsette revisjon av Trondheim Kino.

- I gråsonen

Nå foreligger den utvidede selskapskontrollen av Trondheim Kino, der blant annet det som skjedde da Candy People Norway ble opprettet blir ettergått. Leder av kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske (H), understreker at dette er en kompleks sak, og at komiteen nå må gå grundig inn den. Ifølge Brøske er det også en del av vurderingene revisjonen ikke går i dybden på. Han kan derfor ikke utelukke at komiteen vil utsette saken når den skal behandles neste mandag.

- Rapporten tyder ikke på at det har skjedd brudd på habilitetsreglene, og det er jeg glad for. Når det er sagt, viser rapporten at Rune Olsø og Trondheim Kino Utvikling har opptrådt helt i gråsonen av det som er akseptabelt med tanke på kommunens etiske regelverk. Det er god grunn til å reise tvil om hvorvidt dette er i tråd med det etiske regelverket. Når du selv er folkevalgt er det ekstra grunn til å være påpasselig, sier Brøske. Han stiller seg også spørrende til hvorvidt det er riktig at Trondheim Kino Utvikling yter lån til en underleverandør.

LES KOMMENTAREN: Godt og blandet

- Burde orientert om lånet

I rapporten kommer det fram at da Trondheim Kino Utvikling (TKU) ble tilbudt en eierandel på ti prosent i godteriselskapet, ble de samtidig bedt om å yte et kortsiktig lån på 1,5 millioner kroner for å dekke oppstartskostnader. Olsøs selskap Rokap bidro med et lån på en million kroner.

foto
Rune Olsø trakk seg fra styret i Trondheim Kino Utvikling åtte dager etter at han etablerte Candy People Norway sammen med blant andre Trondheim Kino Utvikling.

Revisjonen registrerer at TKU vurderte lånebetingelsene som gunstige og lite risikofylte, men konkluderer: «Revisjonen mener imidlertid at lånets størrelse tilsa at styret i morselskapet burde ha blitt orientert om denne delen av avtalen allerede ved oppstarten av selskapet Candy People Norway og ikke først når saken kom i media». Lånet ble innfridd et halvt år etter at TKU solgte seg ut av selskapet. Salget skjedde etter et ønske fra daglig leder Tommy Wikmark i Candy People Norway, etter at Adresseavisen hadde fortalt om eierskapet. Ifølge revisjonen har ikke TKU tapt penger på sitt korte engasjement i selskapet, men tjent litt på videresalget av aksjene og fått gode renteinntekter på utlånet.

Ifølge rapporten ble avgjørelsen om at TKU skulle gå inn i Candy People Norway tatt av styreleder Arild Kalkvik og daglig leder Egil Akselsen – med forbehold om styrets godkjenning av investeringen. Revisjonen er kritisk til dette, og mener at både styret i TKU og Trondheim Kino burde blitt involvert i saken før stiftelsesmøtet.

foto
19. oktober 2015 ble Candy People Norway dannet. Til venstre kinodirektør Arild Kalkvik, daglig leder Tommy Wikmark, Candy People-eier Jacob Youssef og Rune Olsø.

Advokatvurdering

24. september kom Tommy Wikmark med en forespørsel om TKU kunne tenke seg å bli med på opprettelsen av Candy People Norway. Kinoledelsen opplyser til revisjonen at da det ble kjent at Rune Olsø, som da var styremedlem i TKU, også skulle inn på eiersiden med 30 prosent, ba de sin advokat om en vurdering av eventuelle habilitetsutfordringer. Denne vurderingen var klar allerede 1. oktober og konkluderte med at det ifølge aksjeloven ikke var ulovlig om Oløs fortsatte som styremedlem, men at han ville være inhabil i saker som omhandlet Candy People. Styrelederen i TKU opplyser videre at de fikk et muntlig råd fra advokaten om at Olsø uansett burde trekke seg fra sine posisjoner – noe som også ble videreformidlet til styret i Trondheim Kino i et møte 27. oktober. Da var godteriselskapet nettopp etablert, og ifølge kinoledelsen ble det på styremøtet umiddelbart stilt spørsmål ved Olsøs habilitet. Konklusjonen var at styreleder Geirmund Lykke skulle kontakte Olsø om saken. Men ifølge revisjonens informanter, kom Olsø Lykke i forkjøpet: På kvelden, samme dag som styremøtet, sendte Olsø en epost til styreleder Arild Kalkvik i TKU (som også er adm.dir. i Trondheim Kino, red.anm.) og styreleder Geirmund Lykke i Trondheim Kino. Ifølge rapporten skrev Olsø at han hadde kommet fram til at det for ordens skyld var klokest at han fratrådte styret i TKU. Overfor revisjonen presiserer Olsø at dette var noe han kom fram til selv.

-Habilitetsregler ikke brutt

Kommunerevisjonen konkluderer med at habilitesreglene ikke er brutt: Olsø trakk seg fra styret i TKU 27. oktober 2015, og det ikke har vært styremøter i TKU i perioden fra Candy People ble etablert 19. oktober og til Olsø trakk seg fra styret. Kildene revisjonen har snakket med opplyser også at det ikke har vært kontakt mellom styremedlemmene om stiftelsen av selskapet i perioden etter at de fikk tilbud om å bli medeier – og fram til Olsø trakk seg fra styret. Revisjonen mener likevel det var riktig av Olsø å trekke seg, slik at man unngikk en uheldig dobbeltrolle. Rapporten konkluderer også med at Olsø burde trukket seg fra styret i TKU før han deltok på stiftelsesmøtet i Candy People Norway, som var åtte dager før han trakk seg. Revisjonen viser til kommunens etiske regelverk, som sier at man skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens og egne interesser. Ifølge rapporten oppsto det et etisk dilemma siden Olsø var styremedlem i TKU, da han som privatperson var med og stiftet Candy People Norway sammen med styrelederen i TKU.

- Fulgt loven til punkt og prikke

Rune Olsø har følgende kommentar til rapporten og Brøskes uttalelser: «Jeg er glad for at revisjonens omfattende og grundige rapport konkluderer med at jeg har fulgt loven til punkt og prikke, slik jeg hele tiden har påpekt. Etter massiv mediedekning om denne saken har den altså vist seg å koke ned til ingenting. Jeg trakk meg fra styret i TKU da det nye selskapet ble bekreftet opprettet, selv om loven klart slår fast at jeg kunne ha fortsatt. Revisjonen slår fast at dette var riktig av meg. Jeg tar med meg at revisjonen på ett punkt mener at jeg kunne ha trukket meg åtte dager tidligere for å ha unngått spekulasjoner, samtidig som rapporten slår fast at dette ikke hadde noen praktisk betydning. Jeg er svært glad for at rapporten så grundig tilbakeviser alle de grunnløse spekulasjonene om meg i denne saken, som har blitt fremsatt det siste året».