Skolen på Saupstad, som skal stå ferdig til skolestarten høsten 2018, blir et av landets mest energigjerrige bygg.

– Heimdal videregående skole får en energibruk som blir en tredjedel av byggekravene i forskriftene, forteller bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Bygget tilfredsstiller alle krav til passivhus, men fylkeskommunen har også stilt krav om at bygget skal produsere lokal energi som tilsvarer klimabelastningen fra den energien skolen må bruke.

Fylkeskommunen har tatt i bruk en rekke nye nyskapende energi- og miljøvennlige løsninger i det nye bygget. For å nå ambisjonene om lavest mulig energibruk, har fylkeskommunen samarbeidet med fagmiljøet på NTNU og Sintef gjennom et partnerskap i forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) (nullutslippsbygg).

Prosjektet omfatter også Kolstad Arena, som blir en integrert del av skoleanlegget. Hallen er det største enkeltstående bygget innen ZEB-programmet som har et totalareal på over 26000 kvadratmeter.

– Samarbeidet med ZEB har gjort oss i stand til å beregne klimagassutslipp fra de ulike typer bygningsmateriale som benyttes. Klimabelastningen fra produksjon og transport av materialene i prosjektet, er redusert med 20 prosent, forteller prosjektleder Marit Sollien, Sør-Trøndelag fylkeskommune.

– ZEB-samarbeidet gjør det også lettere å spre kunnskapen og kompetansen som dette prosjektet gir, sier Venås.

Nyskapende

Det mest nyskapende bygnings-produktet er elektrokromatisk glass. Det er en ny type vindusglass hvor man ved hjelp av svak elektrisk spenning reduserer solinnstrålingen og energibehovet til kjøling.

Den nye glasstypen vil dekke 400 kvadratmeter med vindusglass på fasaden i undervisningslokale og kontorer i 1., 2. og 3. etasje.

Bruken av den nye glasstypen gjør at det ikke er nødvendig med utvendige persienner. Det elektrokromatiske glasset reduserer den innvendige soloppvarmingen kraftig.

Mengden av varme og lysenergi inn i rommet kan styres etter behov. Glasset skifter farge etter værforhold, tid på dagen og årstid. Når solen skinner på glasset, blir det automatisk litt mørkere.

– Bruk av elektrokromatisk glass i så stor skala har knapt vært gjort på et bygg i Norge tidligere, forteller Sollien.

Kolstad Arena: Nå får Kolstad hjemmebanen de har drømt om

Solcellepark på taket

Heimdal videregående skole henter sin egen energi fra en solcellepark på 2000 kvadratmeter på taket av skolebygget. Solcelleparken er en av de største som er bygget i Trøndelag, og den største på et offentlig bygg. Tidligere er så store solcelleparker bare blitt bygget på store lagerbygg.

Oppvarmingsbehovet skal dekkes ved hjelp av varmen fra grunnen, 80 meter under bygget. Ved hjelp av varmepumpeteknologi vil hver kWh med strøm gi tilbake fire kWh med varme.

For å oppnå en god klimabalanse, vil prosjektet også ta i bruk en biogassdrevet varme-kraft-maskin (CHP). Maskinen produserer både varme og elektrisitet ved hjelp av biogass. Overskuddsvarmen skal overføres til Husebybadet som ligger vegg i vegg med skolen. Strømmen skal brukes internt i bygget.

Gjennom hele planprosessen har det vært lagt vekt på å minimere bruken av energi, blant annet gjennom godt isolerte ytterflater, men også i valg av tekniske løsninger. En rekke entreprenør- og rådgivermiljø har vært involvert.

Resultatet er en beregnet energibruk på ca. 37 kWh/m² år i skoledelen, mens de siste skjerpede byggekravene i teknisk forskrift stiller krav om 110 kWh/m2.

LES OGSÅ: Her er nye Heimdal vgs

Best i landet på energisparing

Sør-Trøndelag er best i landet på energisparing i bygg.

– Tetposisjonen skyldes gode politiske målsettinger og en organisasjon som har fullt fokus på å oppfylle de målene og utford-ringene vi står overfor, sier Venås.

Merkostnadene ved å velge innovative løsninger er beregnet til 54 millioner kroner.

Enova har tildelt fylkeskommunen 21,5 millioner kroner i tilskudd for å realisere nye Heimdal videregående skole og flerbrukshall som et av landets mest energieffektive bygg.

– Gjennom dette prosjektet viser Sør-Trøndelag fylkeskommune vei for andre offentlige aktører og hele byggebransjen. Med nyskapende bærekraftige og energivennlige løsninger bygger fylkeskommunen for lavutslippssamfunnet. Fylket gjør sitt ytterste for å redusere klimabelastningen. Vi er stolt av å bidra til at dette flotte skolebygget nå blir en realitet, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

– Tildelingen til Sør-Trøndelag fylkeskommune er det nest største tilsagnet som er gitt til et offentlig bygg. De fleste av våre tilsagn til nybygg ligger normalt på i underkant av fem millioner kroner. Det er også det fjerde største tilsagnet vi har gitt til et nybygg, forteller Kvam.

Enova mener at energi- og klimaløsningene som blir tatt i bruk i skolebygget vil ha stor overføringsverdi til andre bygg og byggherrer.

Les alt om Oppdraget: Klima

Miljøvennlig: Prosjektleder Marit Sollien og eiendomssjef Rune Venås, Sør-Trøndelag fylkeskommune, konstaterer at byggingen av Norges mest miljøvennlige skole er godt i gang. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
Heimdal videregående skole Bygger Norges mest miljøvennlige skole på Kolstad Bygge- og eiendomssjef Rune Venås, Sør-Trøndelag fylkeskommune Audhild Kvam, markedsdirektør Enova prosjektleder Marit Sollien til venstre. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
Nullutslippsskole: Energibruken ved nye Heimdal videregående skole blir bare en tredjedel av det som er kravet i forskriftene. Foto: SKANSKA OG RAMBØLL/KHR ARKITEKTER, Adresseavisen