De to fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag har tidligere vedtatt å utrede sammenslåing av de to fylkeskommunene. Nå foreligger denne Trøndelagsutredningen. I tillegg er det laget en intensjonsplan som legger løpet for den videre prosessen.

SE HELE PRESSEKONFERANSEN I OPPTAK

Planen legger opp til sammenslåing ved årsskiftet 2018, og dagens to fylkeskommuner skal erstattes med en region som dekker hele Trøndelag. Stortinget har det endelige ordet i en slik prosess. Utredningen skal nå ut på høring, og det skal i tillegg gjennomføres en undersøkelse blant innbyggerne i de to fylkene.

- Vi skal skape en region som gjør Trøndelag mer slagkraftig, som produserer bedre tjenester og gir bedre vilkår for alle som bor her, sa fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) på pressekonferansen i Stjørdal der sammenslåingsplanen ble presentert onsdag ettermiddag.

Ordføreren til Trondheim

I intensjonsplanen heter det at den nye ordføreren skal ha tilhold i Trondheim, mens den nye regionadministrasjonen skal legges til Steinkjer. Regionutvalgets møter skal arrangeres på skift mellom Steinkjer og Trondheim. Den nye regionen skal styres etter formannskapsmodellen, som betyr at Nord-Trøndelag fylkeskommune sier farvel til parlamantarismen som de nå styrer etter.

Den nye regionens navn skal være Trøndelag, og den nye folkevalgte enheten skal kalles Trøndelagsregionen. Den nye regionen skal utgjøre en valgkrets ved Stortings- og fylkestingsvalg. Planen legger opp til at det blir 59 representanter i det nye regiontinget.

Ingen oppsigelser

Fylkesråd i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik (Ap), understreker at ingen fylkeskommunale ansatte skal sies opp som et resultat av sammenslåingen. Dette oppsigelsesvernet skal gjelde i tre år etter at sammenslåingen er gjennomført. Men Mevassvik understreker at det trolig vil bli snakk om nye arbeidsoppgaver for en rekke ansatte i de to fylkeskommunene.

- Dersom lokalisering av administrative funksjoner medfører endret arbeidssted for nåværende ansatte, skal det legges til rette for fleksible overgangsordninger slik at den ansatte gis mulighet til fortsatt å jobbe i den nye regionen, heter det i avtalen som legges frem for fylkestingene i de to fylkeskommunene.

Holder NTE utenfor

- Den formuen de to fylkeskommunene har skal disponeres av det nye regiontinget til beste for innbyggere, samfunn og næringsliv i det nye fylket, heter det i avtalen.

Verdiene i Nord-Trøndelag E-verk (NTE) unntas fra denne ordningen. Nord-Trøndelag fylkeskommune eier i dag NTE, og disse midlene skal forbeholdes aktiviteter i dagens Nord-Trøndelag, heter det i avtalen. Som en del av denne prosessen legges det opp til at kommunene i Nord-Trøndelag skal overta eierskapet til NTE før sammenslåingen mellom de to fylkene finner sted.