Asylavtale i tre trinn

Regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF er enige med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om en trinnvis asylavtale.

Regjeringspartiene, KrF og Venstre er blitt enige med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om et asylforlik. Fra v. Trine Skei Grande (V), Jonas Gahr Støre (Ap), Marit Arnstad (Sp), Trond Helleland (H), Harald Tom Nesvik (Frp) og Knut Arild Hareide (Krf).   Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Først og fremst er det enighet om 18 konkrete og umiddelbare tiltak som skal begrense ankomsten av mennesker uten rett til beskyttelse.

Samtidig slår avtalen fast at de politiske samtalene skal fortsette om integreringstiltak samt tiltak for å møte kommunenes situasjon vedrørende mottak og bosetting av asylsøkere.

SV og MDG er ikke med på forliket.

Returer

Avtalen legger opp til raskere retur av personer som har fått avslag på sin asylsøknad. Blant annet bes regjeringen vurdere å redusere anketiden på tre uker for søkere som åpenbart ikke har beskyttelsesbehov.

I tillegg skal grensestasjonen og mottaksapparatet ved Storskog styrkes samt at Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet får tilført flere ressurser.

Avtalen legger også opp til å suspendere regelen som gir rett til opphold dersom asylsøknaden ikke er ferdigbehandlet innen 15 måneder.

Ytelser

Krav om lengre botid for å få norsk statsborgerskap er fjernet fra listen over de 15 opprinnelige forslagene fra regjeringspartiene Høyre og Frp.

Formuleringene når det gjelder kutt i ytelsene er moderert, samtidig som det slås fast at nivået ikke skal være av en slik art at det framstår som økonomisk attraktivt å komme til Norge. I tillegg åpnes det for å knytte botidskrav til mottak av kontantstøtte og ytelser som ikke støtter opp om arbeid og aktivitet.

Forslaget om rene matkuponger er også endret. Nå foreslås i stedet en ordning der asylsøkerne får elektroniske betalingskort som kan innløses i butikker for kjøp av mat og klær.

Krav om at asylsøkerne er i aktivitet og utfører konkrete arbeidsoppgaver i mottak, er også inne i avtalen. Plikt til å delta i norskopplæring vurderes innført.

Direktefly

Senterpartiet har fått gjennomslag for sitt forslag om en ordning med direktefly fra Kirkenes til asylsøkernes opprinnelsesland. Dette vil imidlertid neppe kunne realiseres for afghanere, fordi Afghanistan nekter å gi landingstillatelse til slike chartrede fly.

Stortingsflertallet ber ellers regjeringen om å forbedre botilbudet til enslige mindreårige asylsøkere i asylmottak. Økt bistand til mottaksapparatet i Sør-Europa er et annet punkt, som kan ses i sammenheng med et krav til regjeringen om nøye å overvåke utviklingen i fluktrutene over Middelhavet.

Midlertidig opphold

Økt grad av midlertidig opphold er et annet element i avtalen. Det understrekes at oppholdstid ikke skal danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse, men at beskyttelsesbehovet skal ligge til grunn.

Regjeringen bes også om å fremme et lovforslag som strammer inn retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger. I tillegg skal det jobbes for opprettelse av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland.

Hensikten med dette er å forebygge at enslige mindreårige sendes ut på farefulle reiser og samtidig legge til rette for trygg retur.

Stortinget ber også regjeringen ta initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner, for at disse i bedre grad kan «tilpasses vår tids flyktningsituasjon».

På forsiden nå