Omstridt alderstesting av asylsøkere kan bli skrinlagt

Folkehelseinstituttet vil ikke uten videre kan ta faglig ansvar for dagens alderstesting av asylsøkere.

OMSTRIDT: Folkehelseinstitutet vil ikke uten videre gå god den omstridte røndtgenfotograferingen av håndleddet ved alderstesting av unge, enslige asylsøkere. 

Saken oppdateres.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier dagens alderstesting av mindreårige asylsøkere ikke er tilstrekkelig vitenskapelig basert til at de kan videreføre praksisen. Det er uvisst når de overtar ansvaret.

Det var i fjor høst at Stortinget vedtok at FHI skal overta analysen av alderstester, og saksbehandle alderstester på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Les også: Mener UDI bryter loven når unge asylsøkere alderstestes

Oppdrag som haster

FHI og Utlendingsdirektoratet (UDI) fikk i oktober oppdraget med å realisere oppdraget. Da slo Helse- og omsorgsdepartementet fast at det er viktig at FHI kan gjennomføre aldersvurderinger «så tidlig som mulig i 2016».

Lille julaften i fjor oversendte de to etatene en fremdriftsplan til departementet. Da ble det antydet at FHI kunne gjennomføre aldersvurderinger av de unge asylsøkerne fra 1. juli i år. Men det er ikke sikkert, ifølge FHIs områdedirektør Truls Simensen:

–Vi trenger tid til å sette oss inn i dette, før vi kan konkludere. Det er et omfattende arbeid og vi kan ikke nå forskuttere hva og når vi kan levere det vi er bedt om. Vi kan ikke ta fagansvaret, uten at vi har satt oss grundig inn i dette, sier Simensen.

LES OGSÅ: Asylsøkere ble flyttet fra Stav til Vikhammer (Pluss)

–Du vet altså ikke om dere kan klare å levere det som er bestilt og om dere kan ta det faglige ansvaret for alderstesting?

–Vår målsetting er å levere godt på det vi er bedt om, men det finnes ingen fasit for hvordan aldersvurderinger kan gjennomføres på en best mulig måte. Vi kan ikke uten videre ta fagansvaret for eksisterende metoder. Det betyr også at vi vil endre metodikken, hvis vi finner det nødvendig.

FHI har allerede varslet departementet at tidsplanen for å begynne å levere aldersvurdering til UDI, 1. juli 2016, kan ryke.

Integreringsforliket på Stortinget slår fast at staten skal kompensere kommunene for ekstrautgiftene ved bosetting av nye asylsøkere

Har tatt forbehold

–Vi har, i vår informasjon til Helse- og omsorgsdepartementet, tatt forbehold om oppstartsdato. Vi kan ikke nå binde oss til en dato, sier Simensen.

Måten aldersvurdering gjennomføres på er omstridt. I Norge tas det røntgen av håndroten til alle asylsøkere som oppgir at de er mellom 15 og 18 år. Det gjøres i dag av det private røntgenselskapet Unilabs. I tillegg gjennomføres det tannundersøkelser ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Analysene av dette gir grunnlag for en aldersvurdering. Den er håndtert av det private selskapet Barnesak AS. Det er Barnesaks arbeid FHI skal ta over.

Omstridt

Aldersvurdering er viktig for utlendingsmyndighetene. Årsaken er at det store flertallet av asylsøkere under 18 år kommer til Norge uten identifikasjonspapirer som kan bevise hvor gamle de er. Mange vet heller ikke når de er født.

For å unngå at voksne blir kategorisert som barn – og omvendt – legges det derfor stor vekt på aldersvurderingen. For stor vekt, ifølge en fersk rapport fra Redd Barna og NOAS.

Så tidlig som i 2007 slo det daværende Sosial- og helsedirektoratet fast, i et brev til UDI, at metoden for aldersvurdering er usikker:

«Rent praktisk betyr dette at en sannsynlig alder angitt til 18,5 år, kan reelt like gjerne være 17 år eller 20 år.»

Usikkerhet

Truls Simensen sier at FHI vil ta hensyn til dette:

–Vi kommer til å uttrykke usikkerhet i våre aldersvurderinger.

–Dere kan altså alt nå slå fast at det ikke blir aktuelt å fastsette en konkret alder i aldersvurderingen?

–Vi er ikke kjent med noen metode for fastsettelse av nøyaktig alder. Så med det vi i dag vet, vil det være snakk om å uttrykke usikkerhet, for eksempel som en normalvariasjon eller et sannsynlig tidsintervall og altså ikke en konkret alder.

Krevende

Han erkjenner at oppdraget de har fått av Stortinget og regjeringen «er krevende». Regjeringen er informert om at dagens undersøkelser og metode ikke er «tilstrekkelig vitenskapelig basert til at FHI kan overta den gjeldende praksis.»

–Vi jobber med å sette oss inn i fagområdet. Det innebærer en grundig gjennomgang av underlaget for metodene som benyttes i dag. Det er avgjørende for oss at metodene er helsemessig, medisinsk og etisk forsvarlige, sier Simensen.

Fakta: Alderstesting

Vurdering av skjelettmodning i hånd brukes vanligvis for å si noe om vekst og vekstpotensialet hos barn. Metoden ble utviklet for å si noe om skjelettmodning der man kjenner alderen til pasienten, ikke motsatt.

Skjelettmodningen kan påvirkes av kromosonfeil, hormonforstyrrelser, metabolske sykdommer, medikamenter, alvorlig sykdom og feilernæring. Hvor personen kommer fra kan også påvirke modningen.

Undersøkelsen, som ble utviklet på 1930-tallet i USA, kritiseres for ikke å ta hensyn til at utviklingen de siste 60–70 årene. Skjelettmodning kan skje med enn annen hastighet i dag, og det tas ikke høyde for etniske forskjeller.

Kilde: NOAS og Redd Barna; «Over eller under 18?»

På forsiden nå