Historisk homofilivedtak på Kirkemøtet i Trondheim

Grønt lys for kirkelig vigsel av homofile og lesbiske

Homofile og lesbiske kan fra 2017 bli viet i sin lokale kirke. Kirkemøtet i Den norske kirke vedtok i ettermiddag å utarbeide en ny liturgi for likekjønnede par.

Den nye liturgien kommer opp som egen sak under neste års kirkemøte i januar og kan bli tatt i bruk i løpet av vinteren og våren 2017.  Foto: TERJE SVAAN

Saken oppdateres.

Med 88 stemmer fattet Kirkemøtet det historiske vedtaket som utløste langvarig applaus blant utsendingene.

Den nye liturgien kommer opp som egen sak under neste års kirkemøte i januar og kan bli tatt i bruk i løpet av vinteren og våren 2017.

Det betyr at det fra neste år vil finnes to liturgier, en "klassisk" (den nåværende) og en liturgi som primært er innrettet på homofile og lesbiske par.

Det understrekes imidlertid at den nye liturgien også skal kunne brukes av andre par.

Det historske vedtaket setter dermed en foreløpig sluttstrek for en mangeårig kamp i Den norske kirke for likekjønnet vigsel.

Mindretallets forslag om ikke å innføre en vigsel for likekjønnede par falt mot 31 stemmer.

Liturgien blir vedtatt neste år

Det er en liturgisk nemnd som i samarbeid med Kirkerådet skal utarbeide forslag til ny liturgi for likekjønnede.

Forslaget skal senere behandles av Bispemøtet før det kommer opp til endelig vedtak på Kirkemøtet i Trondheim i januar neste år.

Tar hensyn til mindretallet

Mandagens vedtak på Kirkemøtet tar hensyn til mindretallet gjennom at deres hovedstandpunkt er tatt med i vedtaket.

Det fastlås også at "prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede."

Det heter også i vedtaket at "andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen."

Vedtaket punkt for punkt

Dette er vedtaket:

1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede

par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har

lykkes å enes om.

2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette spørsmålet

teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale

fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan

derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og

forkynnelse.

3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og

forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides

tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes overfor alle

par.

4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det

strider mot deres forståelse av ekteskapet. De av mindretallet som støtter dette

vedtaket, disse tar likevel til etterretning Kirkemøtets sammensetning, og at slike

liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert.

5. Kirkemøtet forutsetter at disse liturgiene innføres som ordinære liturgiske

ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmene kan

inngå ekteskap i sin lokale kirke.

6. Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av

likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede.

Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den

kirkelige handlingen.

Mindretallets forslag om ikke å innføre en vigsel for likekjønnede par falt mot 31 stemmer.
 
        
            (Foto: Terje Svaan)

Mindretallets forslag om ikke å innføre en vigsel for likekjønnede par falt mot 31 stemmer.   Foto: Terje Svaan

På forsiden nå