Ny rapport: Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler

En fersk rapport viser systematisk forskjellsbehandling i norske fengsler, og kvinner og minoriteter er særlig utsatt. Likestillingsombudet krever strakstiltak.

Saken oppdateres.

– Vi ser en tydelig tendens til at det er kvinner og minoriteters rettigheter som nedprioriteres i fengselshverdagen. Det er i strid med diskrimineringslovverket som beskytter utsatte grupper mot diskriminering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

LDO har påvist at kvinner oftere sitter isolert, og soner med strengere restriksjoner enn menn. Kvinner stenges også ute fra rehabiliteringstilbud som rusmestring og arbeidstrening, og risikerer trakassering. Ombudet peker også på at selv toalettbesøk om natten viser seg umulig noen steder.

Rapporten avdekker også at homofile og transpersoner risikerer trakassering. Samtidig isoleres bevegelseshemmede på grunn av gamle og upraktiske bygg. På den måten utelukkes denne gruppen fra fellesskapet. Rapporten peker også på at psykisk syke får lite eller ingen behandling.

For innsatte som ikke snakker norsk, er det mangel på tolker. Det er dessuten vanskelig for innsatte å ha kontakt med andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke.

− Dette har myndighetene visst lenge. Strakstiltak må på plass for å sikre at alle innsatte får sine mest grunnleggende rettigheter ivaretatt. Det er forutsetningen for sjansen til et verdig liv både når de sitter inne, og når de slipper ut, sier Bjurstrøm.

Rapporten er den første helhetlige vurderingen av soningsforholdene for innsatte som har et vern etter norsk diskrimineringslovgivning samt FNs tre diskrimineringskonvensjoner. Den kommer med flere konkrete anbefalinger til myndighetene om hva som bør gjøres for å fremme likeverdige soningsforhold i fengslene.

− Det viktigste å få plass først, er at alle nyankomne innsatte får en skikkelig innkomstsamtale på et språk de forstår. De må få muligheten til å skjønne hvordan fengselet fungerer med rutiner, regler og muligheter, sier Bjurstrøm.

Det må også bli helt slutt på at kvinner og menn soner sammen, mener Bjurstrøm.

– Det har vist seg umulig å kombinere ivaretakelsen av kvinnelige innsattes trygghet, med tilgang til de samme mulighetene som menn. Kvinner nedprioriteres fordi det krever ekstra bemanning å tilby det samme til en liten gruppe som til den største gruppen bestående av menn, sier den tidligere arbeiderpartistatsråden.

Bjurstrøm mener de uakseptable forholdene for utsatte grupper i fengslene i praksis gjør dem mindre rustet til å integreres i samfunnet etter endt soning, noe hun understreker at alle taper på.

− Jeg vil i min ombudsperiode arbeide målrettet for at anbefalingene i rapporten følges opp, slik at vi får realisert intensjonen om likeverdige soningsforhold i norske fengsler, sier Bjurstrøm.

(©NTB)

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå