Her er områdene i Trøndelag som pekes ut for vindkraftutbygging

I Trøndelag er store deler av Namdal, store deler av fylket på grensen mot Møre og Romsdal og fjellområdene i innlandet pekt ut av NVE som best egnet for framtidig vindkraftutbygging.

Ingen andre fylker har fått utpekt et så stort område for vindkraftutbygging som Trøndelag. Fra før er over 20 vindkraftanlegg på gang i fylket.  

Saken oppdateres.

Norges vassdrags- og energidirektorat la mandag formiddag fram forlaget til rammeplan for vindkraftutbygging på land.

13 områder i landet er utpekt. Tre av dem ligger i Trøndelag.

En tredel av vindkraftarealet lagt til Trøndelag

I Namdal er området på 6090 kvadratkilometer.

I grenseområdene mellom Trøndelag og Møre og Romsdal er området 2500 kvadratkilometer stort.

Fjellområdene i innlandet er på 3276 kvadratkilometer. NVE mener at disse områdene som omfatter kommuner fra Stjørdal til Holtålen framstår som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.

Innenfor de tre områdene er det også lagt inn eksluderte/fredede områder. I Namdal utgjør de områdene 2451 kvadratkilometer, i fjellområdene i innlandet 1503 kvadratkilometer og i grenseområdene mot Møre og Romsdal 1140 kvadratkilometer.

Trøndelag er det fylket i landet der det er pekt ut størst område. En tredel av arealene utpekt som egnet til vindkraftutbygging i Norge ligger i Trøndelag. Totalt er det pekt på 29123 kvadratkilometer i Norge, 11866 kvadratkilometer av dem i Trøndelag.

LES HELE RAPPORTEN HER

Allerede, før rammeplanene ble lagt fram mandag, er over 20 vindkraftanlegg ferdig utpekt eller på gang i Trøndelag.

Fire fylker unntatt

De 13 områdene er fordelt på alle fylker utenom Oppland, Troms, Akershus og Oslo.

- Ikke utbyggingsplan

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund påpeker at planene ikke må ses på som en utbyggingsplan.

- Dette kartet må ikke leses som om NVE mener at fritt fram for vindkraft i disse områdene, sa Lund på pressekonferansen der planene ble overlevert olje- og energiministeren og klima- og miljøministeren.

De «mest egnete» områdene er pekt utpå grunnlag av blant annet hvor det er god nettkapsitet for å få den produserte kraften ut på linjenettet. Trøndelag er et slikt område.

- Fortsatt grundig konsesjonsprosess

Andre kriterier har vært natur- og miljø og hvor sterkt vinden blåser.

Lund presiserer også at konsesjonsprosessene i framtida skal være minst like grundig som fram til nå.

Selv om et område ikke er blant de som er utpekt som mest egnet, vil det kunne søkes om å få anlegge vindkraftanlegg der. Det vil imidlertid være vanskeligere å få konsesjon i et område som ikke er pekt ut i den nasjonale rammen.

"Gode produksjonsforhold" i Namdal

I Namdal berører vindkraftområdet kommunene Bindal, Nærøy, Namsskogan, Høylandet, Grong, Fosnes, Namsos, Overhalla, Namdalseid, Steinkjer og Snåsa er inn under det 6090 kvadratkilometer store arealet utpekt av NVE.

«Til tross for middels nettkapasitet per i dag, framstår Namdal som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge. Vi har lagt mye vekt på de gode produksjonsforholdene i denne vurderingen.», skriver NVE i planen.

Videre karakteriseres området slik:

«Området strekker seg fra Snåsavatnet i sør til Tosen i nord. Det omfatter hovedsakelig areal på vestsiden av E6, og avgrenses i vest av blant annet Namsos og Rørvik. Sør for Namsos og Grong er området preget av et kupert åslandskap med skog. Lengre nord er kystområdene i vest preget av flere store, relativt flate øyer, mens de østre delene av området har et svært skiftende terreng med høye fjelltopper mellom smale fjorder som skjærer langt inn i landet.»

Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre

Kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Aure, Halsa og Rindal er berørt av området på 2500 kvadratkilometer utpekt av NVE.

NVE skriver: «Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre har gode produksjonsforhold for vindkraft. Også i et kraftsystemperspektiv er området veldig godt egnet for ny produksjon, sammenlignet med andre områder. I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser, blant annet knyttet til Forsvaret og friluftsliv. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Fra et nasjonalt perspektiv framstår dette området derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging».

Fjellområdene i innlandet

Kommunene Stjørdal, Selbu, Klæbu, Melhus, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen er berørt av området på 3276 kvadratkilometer utpekt av NVE.

NVE skriver: «Fra et nasjonalt perspektiv, framstår Indre Sør-Trøndelag derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge. Vi har lagt mye vekt på de gode produksjonsforholdene i denne vurderingen».

NVE skriver videre:

«I dette området er det i teorien plass til flere større vindkraftverk. Områdene som har plass til store vindkraftverk er imidlertid også i flere tilfeller viktige friluftslivseller reinbeiteområder. Det samlede arealet er likevel så stort at det kan være mulig å identifisere mange steder med potensial for vindkraftverk av varierende størrelse. Vindkraftverk er mest aktuelt i fjellområdene, som mange steder har en lite krevende topografi.»

Høringsfrist 1. august

Olje- og energidepartementet vil om kort tid sende vindkraft-forslaget ut på høring. Høringsfristen er satt til 1. august. Det skal også i løpet av våren arrangeres såkalte innspillsmøter rundt om i landet. I Trondheim holdes møtet på Scandic Nidelven den 12. juni.

Her er de 13 områdene i landet som NVE mener er mest egnet for framtidig vindkraftutbygging.  

Her er de 13 områdene i landet som NVE mener er mest egnet for framtidig vindkraftutbygging.  

De utpekte området på grensen til Møre og Romsdal omfatter kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Aure, Halsa og Rindal. 

De utpekte området på grensen til Møre og Romsdal omfatter kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Aure, Halsa og Rindal. 

Vindkraftområdet i Namdal berører kommunene Bindal, Nærøy, Namsskogan, Høylandet, Grong, Fosnes, Namsos, Overhalla, Namdalseid, Steinkjer og Snåsa. 

Vindkraftområdet i Namdal berører kommunene Bindal, Nærøy, Namsskogan, Høylandet, Grong, Fosnes, Namsos, Overhalla, Namdalseid, Steinkjer og Snåsa. 

Området i innlandet berører kommunene Stjørdal, Selbu, Klæbu, Melhus, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen. Det vil si at blant annet Rensfjellet, Eggjafjellet, Gråfjellet og området rundt Samsjøen er berørt. Likeså Klumpen og Tåvåfjellet mellom Singsås og Berkåk. Likeså også Ilfjellet mellom Støren og Meldal.  

Området i innlandet berører kommunene Stjørdal, Selbu, Klæbu, Melhus, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen. Det vil si at blant annet Rensfjellet, Eggjafjellet, Gråfjellet og området rundt Samsjøen er berørt. Likeså Klumpen og Tåvåfjellet mellom Singsås og Berkåk. Likeså også Ilfjellet mellom Støren og Meldal.  

På forsiden nå