Borgarting: Karanteneordning under varetekt strider ikke med menneskerettighetene

Borgarting lagmannsrett har vurdert karanteneordningene for varetektsfengslede personer. De mener ordningen ikke bryter med menneskerettighetene.

Saken oppdateres.

I en kjennelse om fengsling fredag konkluderte lagmannsretten med at karanteneordningen hvor varetektsfengslede blir isolert for å forhindre spredning av koronavirus, ikke strider med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Spørsmålet dukket opp i en sak hvor den siktede ble varetektsfengslet i fire uker.

Som en del av arbeidet med å forhindre smittespredning av koronaviruset har Kriminalomsorgen region øst besluttet at alle nyinnsatte blir satt i karantene ved at de utelukkes fra å omgås andre innsatte i 14 dager fra innsettelsesdagen.

I en anke mente den siktedes forsvarer at denne isolasjonen var i strid med retten til frihet og sikkerhet, torturforbudet og retten til respekt for privatliv i EMK og at den siktede derfor måtte løslates.

Borgarting lagmannsrett konkluderte enstemmig i kjennelsen med at beslutningen om karantene er et smitteverntiltak, og ikke ment som straff. Anken ble derfor forkastet.

I kjennelsen skriver de at «staten har en forpliktelse til å beskytte innsatte – og ansatte – i fengsler mot smitte, og staten må tillates noe områingstid for å få på plass et passende regelverk for gjennomføring av smitteverntiltak i en så vidt spesiell institusjon som et fengsel er».

(©NTB)

På forsiden nå