Hjemmelekser øker sosiale forskjeller

Lekser gir ikke elever med lavutdannete foreldre bedre skoleresultater. Lekser hjelper kun elever med høyutdannete foreldre, viser ny forskning fra Statistisk sentralbyrå.

Saken oppdateres.

Ny forskning fra Statistisk sentralbyrå viser at skoleklasser som får lekser har større forskjeller i elevprestasjoner enn leksefrie klasser.

Det viser forskning av Marte Rønning, som fullførte sin doktorgrad i samfunnsøkonomi ved NTNU høsten 2007.

Hun har analysert en spørreundersøkelse med 4000 barneskoleelever gjort av nederlandske skolemyndigheter. Dette er første gangen det foretas en empirisk analyse av effekten av hjemmelekser på skoleelever med ulik økonomisk bakgrunn.

- Lekser øker bare evnene til de som allerede har en ressurssterk bakgrunn, og jeg finner at det er ingen effekt av lekser for barn med mer ressurssvak bakgrunn, sier Rønning til adressa.no.

Hun ønsker nå å formidle en årvåken holdning til forflytning av læring fra skolen til hjemmet.

- Etter å ha jobbet med analysen siden 1996-97, har jeg fått det synet at kanskje ikke alle tjener på lekser. Det betyr at man må være obs på å overlate ansvaret for læring til foreldre, som har svært ulik bakgrunn, forklarer Rønning.

Lekser øker forskjeller

I likhet med det norske skolesystemet, har det nederlandske skolesystemet en lang tradisjon for å fremme like muligheter, skriver Rønning i sin artikkel. Hun finner imidlertid at hjemmelekser kan ha bidratt til motsatt effekt: Lekser bedrer skoleprestasjonene til elever med ressurssterke foreldre, mens det gir ingen effekt blant elever med mindre ressurssterke foreldre.

Ved å sammenligne skoleklasser der ingen elever får lekser med skoleklasser der lekser gis til alle, finner hun at forskjellen i elevprestasjonene er vesentlig større i sistnevnte klasser.

Leksehjelp avgjør

En forklaring på at elever med ressurssvake foreldre ikke presterer bedre med lekser, kan være ulik grad av foreldreinnsats.

- Når man får lekser, ser det slik ut at barn av ressurssterke foreldre får mer hjelp, og kan man tenke seg at de tjener mer på lekser enn andre. Og jeg vil tro at dette kan gjelde i Norge også, poengterer forskeren.

Hun trekker frem at de underliggende mekanismene som funnene er basert på, er like i Norge og Nederland.

Forskjeller øker i barneskolen

Funnene i Rønnings artikkel peker på en potensiell forklaring til at forskjeller i elevprestasjoner oppstår eller øker allerede på barneskolenivå. Dersom mindre ressurssterke foreldre generelt har lavere forutsetninger for å følge opp instrukser fra skolen, tyder analysen også på at skolepolitikk som tar sikte på å øke foreldrenes ansvar for barnas læring kan bidra til økte sosiale forskjeller.

En lignende empirisk undersøkelse er ikke foretatt i Norge.

- Det vil kreve mye av både skoler, foreldre og myndigheter, som eventuelt må samle inn data, sier Rønning.

Hva synes du om lekser?

På forsiden nå