Gir bort 44 200 km nedslitte veier

Her er Regjeringens «gave» til fylkene.

Saken oppdateres.

  • Regjeringen overlater ansvaret for riksveiene til fylkene.
  • Summen fylkene får til å utbedre veiene, skal etter planen være klar i mai.
  • Det vil ta minst et år før den faktiske prislappen for utbedringene er klar.
  • Fylkene har store innvendinger og ber om å få overta veier i god stand.

Regjeringen beholder dagens stamveier – og litt av riksveiene – og dumper resten av det norske veinettet over på fylkeskommunene 1. januar. Dette kaller regjeringen en overføring av store økonomiske verdier, og beskriver det nærmest som en gest. Fylkesveiene overtas vederlagsfritt.

Samtidig presiseres det at veiene, 44 200 km, overtas med den standard de har på overføringstidspunktet, og med tilhørende rettigheter og plikter.

Pliktene kommer Regjeringen raskt inn på. I ny Nasjonal transportplan står det blant annet at «...overføringen stiller store krav til fylkeskommunenes oppfølging av sitt nye ansvarsområde. Nasjonale målsettinger for trafikksikkerhet må ivaretas, og Regjeringen vurderer å innføre minstestandarder, eller tiltaksstandarder, for fylkesveiene.»

Kan dokumenteres

Aftenposten kan dokumentere at det er svært mye som er uklart rundt overføringen av veiene:

  • Regjeringen peker selv på at en mengde spørsmål reises om hvordan utgiftene til veiene skal fordeles, hvordan pengene skal overføres, og hva minstestandardene skal gå ut på.
  • Det er foreløpig ikke klart hvilket departement som skal hjelpe fylkeskommunene med finansieringen – Kommunal- og regionaldepartementet eller Samferdselsdepartementet.
  • Da overføringene av veiene ble behandlet i Stortinget var utgangspunktet at de skulle overføres til regioner, ikke til fylker. Men innføring av regionene har latt vente på seg.

Det er i dag ingen som vet hva forfall og manglende vedlikehold beløper seg til. Ifølge en rapport fra Statens veivesen fra 2005, er Hordaland det fylket med størst etterslep.

Opplysningsrådet for Veitrafikken har regnet på tall fra ulike statlige kilder, og sier at forfallet på veinettet som blir fylkenes ansvar fra nyttår, er på mellom 25 og 27,5 milliarder kroner, men leder for politikk og strategi, Vilrid Femoen, sier dette er høyst usikre tall. Høyst usikre er også konsekvensene av at fylkene overtar ansvaret.

- Hensikten med dette er i hvert fall ikke å gi innbyggerne bedre veier. Det handler mer om å gi fylkene meningsfylte oppgaver, sier Femoen. Hun sier det er avgjørende at det følger nok penger med, og at det etableres et minstekrav til veistandard. Det finnes ikke slike krav til eksisterende veier i dag.

Skeptiske

I forslaget til Nasjonal transportplan kommenterte de fleste fylkeskommunene overføringen av veiene. Flere av fylkene mener det ikke er akseptabelt at Staten legger opp til overføring av øvrige riksveier til regionene uten at et blir kompensert for forfallet på det samme veinettet.

Sør-Trøndelag sier: Fylkestinget kan ikke akseptere at det skal kompenseres for vedlikeholdsetterslepet i de årlige statsbudsjettene. Da vil i realiteten de øvrige rammene til riksveier bli redusert.

Østfold sier: Vi forutsetter at staten sørger for at disse veiene er i god forfatning før overføring finner sted, og at det gis tilstrekkelige tilskudd til fremtidig vedlikehold og nyinvestering.

Vestfold sier: Staten legger opp til overføring av riksveier til fylkeskommunene fra 2010 uten at vedlikeholdsetterslepet kompenseres før overtagelsen.

Buskerud sier: En overføring av øvrig riksveinett til fylkeskommunene forutsetter videre at staten tar ansvar for å rette opp forfallet og bringe veiene i skikkelig stand i samsvar med veilovens krav. I motsatt fall ønsker ikke fylkestinget å overta dette ansvaret.

Nordland sier: Veiene og fergesambandene bør selvfølgelig ha en rimelig standard ved overleveringen, hvis ikke må fylkeskommunen få kompensasjon.

Troms sier: Regionene kan ikke ta imot et nedkjørt og forfalt veinett uten tilstrekkelig kompensasjon.

Finnmark sier: Finnmark fylkeskommune vil presisere at veiene ved overtagelsestidspunktet må ha en tilfredsstillende kvalitet. Fylkestinget forutsetter at ingen riksveier vedtas omklassifisert/overført til fylkeskommunen før veiene oppfyller alle tekniske krav i henhold til Veiloven.

Vest-Agder sier: Selv staten ser at det er husmannsvilkår de tilbyr de nye veieierne. Dette synes, ut fra prinsippet om rammeoverføring, å være helt galt.

Sogn og Fjordane sier: Vi krev at riksvegar som skal overføres til nytt forvaltningsnivå skal være i forsvarlig stand.

Hordaland sier: I forbindelse med overføring av ansvaret for øvrige riksveier... finner fylkestinget det uakseptabelt at dette blir gjort uten kompensasjon for standardheving på det samme veinettet.

- Ingen fare å bevilge for mye

Her er Samferdselsdepartementets svar på Aftenpostens spørsmål om fylkesveiene, ved statssekretær Geir Pollestad:

– Det heter seg at store økonomiske verdier overtas vederlagsfritt. Noe som gir assosiasjoner til en ny Mercedes man får levert på trappen. Men representerer ikke fylkesveiene i realiteten en rusten Datsun fra 1970-tallet, med fyldig mangellapp og små sjanser til å komme gjennom neste EU-kontroll?

- Det dreier seg om et mangfoldig veinett. Men veiene blir ikke dårligere av at fylkene overtar. Uavhengig av eier vil det være et behov for en betydelig innsats de neste årene for å få dem opp på et skikkelig nivå. Det er viljen til å satse penger som vil avgjøre standarden, sier Pollestad.

- Hva beregner dere etterslepet for fylkesveipakken til å være i dag?

- I desember anslo vi etterslepet for 27 000 km fylkesvei til å være 13 mrd., basert på en rapport fra 2005. Så har vi nettopp bestilt en ny gjennomgang for hele det norske veinettet.

- Men denne rapporten kommer lenge etter at dere har bestemt hvor mye penger fylkene skal få til utbedringer?

- Det er riktig at rapporten hverken kan eller skal være ferdig til mai. Men en ny gjennomgang vil bidra med mer kunnskap om hvor stort etterslepet er. Med den manglende satsingen på samferdsel som har vært over lang tid, er det ingen fare for å bevilge for mye de nærmeste årene.

- Flere fylkeskommuner og Opplysningsrådet for Veitrafikken mener at veiene må settes skikkelig i stand før overtagelsen, eller innen en definert overgangsperiode?

- Stortinget har lagt til grunn at de overleveres i den stand de er. Og at videre utbedring må skje over noe tid. Men det innebærer at man må få økonomiske rammer til å løse oppgaven. Alt koker ned til et spørsmål om økonomisk handlingsrom for fylkene. Det blir en stor oppgave å sikre store nok bevilgninger.

 
På forsiden nå