– Min klient er svært skuffet over dommen etter at han ble frifunnet i tingretten, og vi vil anke denne dommen til Høyesterett, sier advokat Heidi Reisvang i en pressemelding etter domsavsigelsen tirsdag.

Politimannen sto tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han brukte vold mot Kevin Simensen i Kongsberg natt til 30. november 2022. Han var også tiltalt for å ha slått Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger i låret med batong.

Da saken var oppe for retten tidligere i april, la aktoratet ned påstand om fengsel i 60 dager mot politimannen.

Politiets handlingsrom

– Lagmannsretten pekte på at politiet har et vidt handlingsrom for å bruke lovlig makt i tjenesten, og at det også tilkjennes en romslig margin for feilvurderinger før det er aktuelt å belegge tjenestehandlinger med straff, skriver domstolen.

Advokat Reisvang påpeker at dommen vil ha mye å si for det lovlige rommet politifolk har til å utøve makt.

– Dersom dommen blir stående, så er det slik at polititjenestemenn som er ute i gatene, og som skal avverge farlige situasjoner, nå vil måtte kalkulere sin egen risiko for straffeforfølgelse framfor å ta grep, sier Reisvang.

Lettet

Kevin Simensen er glad for dommen og sier det er en stor lettelse å vite at rettssystemet fungerer.

– Jeg er veldig glad for at det sendes ut et signal om at det ikke er sånn politiet skal være. De skal deeskalere situasjoner – ikke lage dem, sier Simensen til NTB.

Aktor Marit Storeng i Spesialenheten er også fornøyd med utfallet i lagmannsretten

– Vi er fornøyd med at lagmannsretten deler vårt syn på hvordan saksforholdet burde vært, sier Storeng til NTB.

– Vi har jo fått medhold i det meste vi har fått anført, sier hun videre.

– Vil bli et tema innad i politiet

Leder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund sier de tar dommen til etterretning.

– Vi registrerer at det vil bli anket til Høyesterett, så det er vanskelig å gå inn i diskusjonen før den er rettskraftig, sier hun til NTB.

Hun presiserer at de har prioritert ivaretakelse av sine medlemmer, både de som har vært direkte involvert og de rundt.

– Dommen er ikke rettskraftig, men jeg vil absolutt tro at dette vil bli et tema innad i politiet. Det er klart at med tanke på å utøve yrket, kan dette gjøre noe med evnen eller viljen til å gå inn i de tøffeste oppdragene, sier hun.

Hadde alternativer

I dommen går det fram at den tiltalte hadde flere alternativer enn å slå Simensen med hele 14 harde knyttneveslag den aktuelle natten. Han kunne i stedt ha brukt vanlige arrestasjonsteknikker og søkt bistand fra kolleger på stedet for å overvinne motstanden fra Simensen.

– Flertallet kan heller ikke se at slagene kan anses som lovlige nødvergehandlinger, står det i dommen.

Et mindretall av dommerne mente derimot at politimannen i en presset situasjon gjorde handlinger som må vurderes som straffrie feilvurderinger.

– Politiet må tilkjennes en romslig margin for eventuelle feilvurderinger før straffansvar blir aktuelt, står det referert fra mindretallets innstilling i dommen.

– Flaks

Da saken ble behandlet av tingretten i fjor, var det uenighet mellom dommerne om politimannen burde dømmes eller frifinnes, men et flertall kom til at voldsbruken framsto som forsvarlig og frifant ham.

Med dommen i lagmannsretten er forholdet snudd. Spesialenheten for politisaker la ned påstand om ubetinget fengsel i 60 dager for den tiltalte. Politimannens forsvarer mente klienten burde frifinnes.

Retten mener det var flaks at ingen av de to fornærmede ble skadd av slagene. Den skriver videre at skadepotensialet var betydelig, særlig på grunn av de mange slagene mot hodet til Simensen.

– At straffbar vold utøves i politiets tjeneste, kan tvert imot være en skjerpende omstendighet, fordi slike handlinger skader publikums tillit til politiets tjenesteutførelse, skriver dommerne.