Etter flere tiår med debatt om de homofiles plass i Den norske kirke, kunne Kirkemøtet mandag sette et endelig punktum for en opprivende strid som har splittet Kirken.

Vigselsliturgien beskriver hvordan seremonien skal foregå og hvilke bibelvers som kan brukes.

I arbeidet med den nye liturgien har det vært lagt vekt på at den ikke bare skal være en liturgi for likekjønnede par, men at den også skal kunne benyttes av alle par.

Gammel liturgi kan fortsatt brukes

Det vil fortsatt være mulig å bruke den gamle liturgien.

Den største endringen i forslaget til ny vigselsliturgi er tekstene fra Bibelen som leses av presten før selve vielsen.

Alle tekster som omtaler mann og kvinne er blitt fjernet og er erstattet med bibelvers som hyller kjærligheten.

Det mest omstridte endringspunktet i den nye liturgien er at verset i 1. Mosebok om «til mann og kvinne skapte han dem» er fjernet, fordi det ikke vil egne seg når paret er av samme kjønn.

«I strid med Bibelens lære om ekteskapet»

Mostanderne av den nye liturgien på Kirkemøtet mener den er i strid med Bibelens lære fordi ekteskapet i liturgien ikke lenger blir definert som et fellesskap mellom mann og kvinne.

Den nye liturgien, som ble vedtatt med meget stort flertall, er tidligere behandlet av Kirkerådet og Bispemøtet.

Dagens vedtak er en direkte følge av fjorårets kirkemøtevedtak om også likekjønnende skal få gifte seg i Den norske kirke.

Tas i bruk fra 1. februar

Liturgien blir tatt i bruk nærmest med «øyeblikkelig virkning». Allerede onsdag kan de første likekjønnede parene gifte seg i kirken med den nye liturgien.

Dette er vedtaket om den nye vigselsliturgien

1. Et flertall i Kirkemøtet ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke og vedtar derfor Ordning for vigsel 2017 og Ordning for forbønn for borgerliginngått ekteskap2017 slik disse er lagt fram fra Kirkerådet til Kirkemøtet 2017. Dette flertallet gleder seg over at ekteskapet endelig blir tilgjengelig for alle par som ønsker å gifte seg i Den norske kirke.De to liturgiene kan brukes overfor alle par.

2. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Men siden vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap har flertall i Kirkemøtet, tar mindretallet bak dette omforente vedtaket til etterretning at Vigsel 2017 og Forbønn 2017 brukes ved slike vigsler og forbønnshandlinger. Ved vigsel avog ved forbønn for kvinne og mann vil dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003, fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.

3. Ordning for vigsel 2003 og Ordning for forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2003 videreføres og justeres i tråd med gudstjenestereformens terminologi.

4.  Kirkemøtet ber Bispemøtet utarbeide en veiledningtil praktisering av vigsels-og forbønnsliturgiene.

5. Denye liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmer kan inngå ekteskap i sin lokale kirke fra 1. februar 2017. Trykket utgave av liturgien vil foreligge mai 2017.

6.Kirkemøtet viser til KM sak 17/16 og fastholder

- at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av ikekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen.

- at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.

7. Kirkemøtet ber om at det igangsettes en prosess medå oversette vigsels- og forbønnsliturgiene til de samiske språkog til tegnspråk.