Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser en arbeidsledighet på 3,9 prosent i mars, uendret fra måneden før. Tallet for februar er revidert opp fra 3,8 til 3,9 prosent.

Det var en gradvis økning i arbeidsstyrkeandelen i første halvdel av 2023, men de siste seks månedene har denne trenden snudd.

Økt arbeidsledighet, nedgang i sysselsettingen

I denne perioden økte befolkningen mer enn arbeidsstyrken. Dermed gikk andelen personer i arbeidsstyrken ned med 0,3 prosentpoeng. Også antall sysselsatte gikk noe ned, som ga nedgang i sysselsettingsandelen på 0,6 prosentpoeng.

Nedgangen er størst blant sysselsatte menn i alderen 25–74 år.

– Det at arbeidsledigheten har økt gradvis det siste året, samtidig som vi ser en nedgang i sysselsettingen, kan tyde på at det nå er flere som går fra sysselsatt til arbeidsledig enn tidligere, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Foreløpige tall viser en svak økning i antall jobber på 0,1 prosent fra februar til mars. Det tilsvarer omtrent 2600 jobber.

Nedgang i byggebransjen

Nedgangen i antall jobber i mars skjer hovedsakelig i bygge- og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting, med henholdsvis 2100 og 1180 jobber.

Siden august i fjor har det hver måned vært en nedgang i antall jobber i bygge- og anleggsvirksomhet, med unntak av januar i år.

– I bygge- og anleggsnæringen har det vært en nedgang på omtrent 4000 jobber siden august i fjor. Nedgangen var spesielt stor i februar og mars, sier Tonje Køber.