Formålet med forskningsprosjektet «Helsehjelp til barn i barnevern» har vært å se nærmere på hvordan barn og unge i kontakt med barnevernet mottar nødvendig helsehjelp, skriver Sintef i en pressemelding.

En sentral konklusjon fra rapporten er at mange barn og unge i barnevernet opplever hindringer i å få tilstrekkelig psykisk helsehjelp.

Barn i kontakt med barnevernet hadde i gjennomsnitt flere polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern enn den øvrige pasientpopulasjonen. Likevel viser forskningen at mange barn, unge, foreldre og fosterforeldre opplever at hjelpen er mangelfull.

Misnøye med BUP

Lange ventetider for behandling og mangel på fleksibilitet i behandlingstilbudet skaper betydelige utfordringer.

– Vi kunne tydelig se barn, unge og foreldres misnøye med BUP. I tillegg til at særlig foreldre er kritiske til det de opplever som dårlig tilgjengelighet til BUP, knyttes kritikken i stor grad til at behandlingen ikke oppleves godt nok tilpasset problemene som ungdommen har, sier Marian Ådnanes som har ledet forskningsprosjektet.

BUP er kort for barne- og ungdomspsykiatrien, som er en gren av psykiatrien som fokuserer på diagnostisering, behandling og forebygging av psykiske lidelser hos barn, unge og deres familier.

Behov for bedre samarbeid

Rapporten peker også på behovet for bedre samarbeid mellom ulike tjenester, et kraftigere søkelys på forebygging og tidlig intervensjon, samt et mer fleksibelt helsetilbud til barn i barnevernet.

– Med disse funnene som bakteppe, håper vi myndigheter og tjenesteleverandører tar tak i disse problemene slik at barns rett til helsehjelp blir oppfylt på en tilfredsstillende måte, sier Ådnanes.