Seks av ti skip i norsk utenriksfart har utenlandsk flagg