Sagt opp av hensyn til elevene:

Lærer fradømt jobben

- En lærer som ikke fungerer i jobben sin kan ikke fortsette i den et helt liv, sier rektoren. I denne saken har hensynet til elevene vunnet frem.

Saken oppdateres.

I går fikk læreren, som arbeidet ved en skole i Nord-Trøndelag, forkynt dommen.

Lagmannsrettens flertall slår fast at oppsigelsen av læreren var saklig begrunnet og derfor gyldig. Tingretten kom til motsatt konklusjon våren 2016.

Nylig omtalte Adresseavisen en annen sak hvor barn ved en skole i Trondheim har blitt undervist av en lærer som foreldre mener bidro til angst og skolevegring. Foreldre kaller det mobbing. Trondheim kommune har beklaget det de kaller uakseptabel oppførsel.

Spilte på frykt

Rektoren ved skolen i Nord-Trøndelag ser flere paralleller med saken i Trondheim.

- Dette er en lærer som over tid har vært i konflikt med både elever, kolleger og foreldre. Hennes oppførsel var upassende og uakseptabel overfor elever på skolen, sier rektoren.

Han beskriver en lærer som i stor grad har spilt på elevenes samvittighet, skyldfølelse og frykt. Læreren skal, helt siden mot slutten av første ansettelsesår, ha vært i konflikt med kolleger. Samarbeidsforholdene ble forverret og toppet seg etter hvert.

- Det kom klager fra elever, foreldre og medlærere. Vi fikk vite om trusler mot elevene og læreren ble karakterisert som vanskelig og uforutsigbar, sier rektor og viser til dommen hvor dette beskrives.

LES OGSÅ: - Skoleeier har ansvaret

Elevenes læringsmiljø vektlegges

I dommen står det, blant annet:

«En fellesnevner for de klagene skolen mottok var at (lærer) ofte opptrådte ubalansert på grunn av sinne, og at (læreren) kunne ha en språkbruk som både var upassende og skremmende for elever og kolleger.»

Videre står det:

«...mislighold av arbeidsavtalen gjelder skremmende og uakseptabel adferd overfor elever, dårlig samarbeid med kolleger og skolens ledelse, samt mangelfulle lærerprestasjoner for øvrig. (Lærer) har heller ikke lyktes med å skape en god relasjon mellom skolen og elevenes foresatte. Hensynet til elevenes læringsmiljø må særlig vektlegges.

Saken snudde

- Jeg tok saken opp formelt med personalavdelingen i kommunen i 2013. Da hadde jeg gjentatte ganger hørt lærers side av konfliktsakene og gitt veiledning uten å ha sett endring i atferd. Bedriftshelsetjeneste og psykolog ble brakt inn, sier rektor. Rektor så ingen vei utenom oppsigelse.

Læreren ble oppsagt våren 2015. Saken har versert i rettssystemet siden stevning ble tatt ut mot kommunen, høsten samme år. Tingretten kjente oppsigelsen av læreren ugyldig i mai fjor. Kommunen ble også dømt til å betale i overkant av en halv million kroner i erstatning og oppreisning til læreren, samt saksomkostninger, den gang. Tingretten dømte etter arbeidsmiljøloven.

I lagmannsretten er det opplæringsloven som anvendes. Dermed er det altså elevene som blir hørt. 

Elevene ble hørt

- I den første dommen er det kun tatt hensyn til lærers rettigheter, ikke til de krav som stilles til en person i denne rollen. I den siste dommen er det stikk motsatt. Her anvendes opplæringslovens paragraf 9a, sier rektor, som er veldig opptatt av nettopp dette.

Alle elever i Norge har rett til et godt psykososialt miljø, altså det å ha det bra på skolen. Et godt læringsmiljø regnes som grunnleggende for god læring. Skolen har plikt til å sikre at enkeltelevens rett etter paragraf 9a oppfylles ved å gripe inn dersom skolen eller eleven/foreldrene mistenker eller har kunnskap om at en eller flere elevers rettigheter ikke er oppfylt.

- Det er sjelden at paragrafen om elevenes psykososiale miljø benyttes i tilfeller der lærere er involverte. Dette er den eneste saken jeg har hatt i min tid som rektor. Jeg mener paragrafen brukes for sjelden, og jeg tror at denne dommen kan og bør skape presedens, sier rektoren.

- En pilot som ikke er skikket til å fly, slipper ikke inn i cockpit og vi rystes dersom en kirurg som ikke er skikket får operere. Det er ikke, og skal ikke være, opplagt at en lærer skal fortsette å jobbe i et klasserom livet ut, dersom vedkommende ikke er skikket til å gjøre jobben sin, følger rektor opp.

- Her er det snakk om sårbare barn.

Læreren er skuffet

- Min klient er skuffet over at lagmannsretten kom til det helt motsatte utfallet av hva tingretten gjorde, sier lærerens prosessfullmektig, Karl Inge Rotmo.

I samråd med advokaten overveier nå den oppsagte læreren hva de vil gjøre videre. Parten har ikke ytterligere kommentarer til saken.

På forsiden nå