Tapte jordsaken mot Meraker Brug

Grunneierne tapte i jordskifteretten.

AS Meraker Brug vant frem med sitt syn i jordskifteretten. Fra v. utmarkssjef Jakob Haugen, driftssjef Olav Roan, daglig leder Per Hembre og advokat Ola Oldren under rettssaken i Stjørdal. 

Saken oppdateres.

I dag kom dommen fra retten. Den fastslår at de åtte grunneierne ikke har eiendomsrett til grunnen slik de hevder.

De må også betale AS Meraker Brug 150 000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Avviser jord-kravet

AS Meraker Brug har hele tiden blankt avvist grunneiernes krav. Nå er det klart at bruket fortsetter som kommunens dominerende grunneier.

Fornøyd

Daglig leder Per Hembre innrømmer til adressa.no onsdag ettermiddag at han er lettet over dommen.

- Min foreløpige kommentar er at jeg ikke er overrasket. Denne dommen er i tråd med den oppfatning vi har hatt og den driften vi har hatt over tid, sier Hembre, som ikke har rukket å lese hele dommen ennå.

Slåss om enorm eiendom

Grunneierne varslet allerede før saken kom opp at de trolig vil anke saken så langt de kan om de ikke nådde frem i jordskifteretten.

LES OGSÅ: Grunneierne forberedt på årelang strid i Meråker

Det er gått fire uker siden partene møttes i rettssaken i kommunestyresalen i Stjørdal. I to dager argumenterte partene for sitt syn.

Tvisten handler om hvem som er den egentlige eieren av store områder sentralt i fjellkommunen, kjent som «Merakergodset». Eiendommen er del av den 726 000 dekar store eiendommen med gårds- og bruksnummer 49/1 i Meråker. Grunneierne hevder bruket bare har matrikulert rett til hugst av skogen.

I dommen fastslår jordskifteretten at «A/S Meraker brug er alene eier av grunn under gnr. 49, bnr. 1 i Meråker».

LES OGSÅ: – Saken kan åpne for mange flere krav

LES OGSÅ: Følger jordsaken med argusøyne

Før rettssaken sa Bjørn Strid, en av grunneierne at saken berører samtlige bruk i Meråker.

- Uansett om vi vinner frem med kravet vårt om eiendomsrett eller ikke, så sier jordskifteretten at bruksrettene våre skal behandles, sier Strid.

Omstridt storeier

Det har i mange år vært en rekke konflikter rundt AS Meraker Brugs og deres eiendommer blant annet i Meråker. Selskapet var inntil 1. januar i fjor en av Norges største privateide grunneiendommer. Bruket har i mange år vært kontrollert av den mediesky mangemillionæren Hans Rasmus Astrup (75). Rent formelt er de største eierne av Meraker Brug nå Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og Astrup Fearnley AS. Astrup er styreleder i AS Meraker Brug, i Astrup Fearnley AS og stiftelsen.

LES OGSÅ: Utfordrer Astrup-Fearnleys Meråker-imperium

LES OGSÅ: Slåss om én million mål jord

I stiftelsens formål heter det blant annet: «Stiftelsen har et spesielt ansvar for å forestå og sikre driften av Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst».

Dokument fra 1866

Grunneierne nådde frem med sitt krav om å få fremme saken under et forberedende møte i kommunestyresalen i Meråker i september. AS Meraker Brug ønsket saken avvist.

LES OGSÅ: Får fremme Meraker-saken for retten

LES OGSÅ: Dette dokumentet skal bevise at gårdbrukerne har rett

I rettssaken begrunnet grunneierne kravet med å vise til gamle matrikuleringsprotokoller og utskrift av gamle skylddelingsforretninger. Disse viser blant annet at bøndene i Meråker tidligere var pålagt store skatteutgifter, mens bruket bare var pålagt små årlige summer. Det hevdet grunneiernes advokat, Bjørn Hovstad dokumenterer at bruket bare hadde retten til skogen, og ikke eier grunnen.

Vant frem

Under rettssaken viste bruket til at det ikke kan herske tvil om de som grunneier både eier skog og grunn.

LES OGSÅ: – Det står ikke noe sted at kjøpere av gårder skal ha medeierrett i grunnen

LES OGSÅ: Ba retten avvise jordkravet

LES OGSÅ: Meraker Brug vil splitte jord-kravet

Advokat Ola Oldren fra Bjerkan Stav Advokatfirma AS, som førte saken for bruket, anførte også i sitt prosesskriv at det «under enhver omstendighet må vises adskillig tilbakeholdenhet med å endre på en rettstilstand som har vært praktisert i langt mer enn hundre år».

Jord-rettssaken i Meråker

Åtte grunneiere fremmet krav i jordskifteretten om grunn som AS Meraker Brug hevder å eie.

AS Meraker Brug eier 88 prosent av arealet til Meråker kommune. De eier også store landområder blant annet i Stjørdal og Malvik. Totalt 1,3 millioner dekar.

Striden står om store deler av den 726000 dekar store eiendommen med gårds- og bruksnummer 49/1. Det omstridte området utgjør ca. 1/3 av Meråker kommune og omtales som Meraker Skog eller Merakergodset.

AS Meraker Brug har avvist alle saksøkernes krav.

Mangemillionæren Hans Rasmus Astrup (75) har kontrollert bruket i en årrekke og er nå styreleder både her, i selskapet Astrup Fearnley AS og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup. Disse eier størsteparten av aksjene i bruket.

 
Grunneiere tapte mot AS Meraker Brug i jordskifteretten. Fra v. grunneier Kjell Almåsbakk og advokat Bjørn Hovstad under rettssaken i Stjørdal. 

Grunneiere tapte mot AS Meraker Brug i jordskifteretten. Fra v. grunneier Kjell Almåsbakk og advokat Bjørn Hovstad under rettssaken i Stjørdal. 

På forsiden nå