Pasient gikk amok med øks

«Tor» hadde bare et ønske da han løp mot politibilen med øks: Han ville dø. På det tidspunktet skulle han vært under tvungen behandling ved sykehuset i Levanger.

  Foto: Steinar Fugelsøy

Saken oppdateres.

Han håpet at politiet ville skyte han på stedet på grunn av truende adferd. På forhånd hadde han varslet dem om at de måtte møte bevæpnet.Men politiet kom ubevæpnet. De trodde de rykket ut til ordinært husbråk.Han slo først inn frontruta med flere slag. Deretter kjørte han øksa i sidevinduet på bilen. Der satt det en person, som utrolig nok kom fysisk uskadd fra episoden.Klaget på behandlingDa økseepisoden skjedde sommeren 2005 skulle han ikke ha vært på frifot. Han var dømt til tvungen psykisk helsevern i tre år, men ble løslatt i 2004, to år før tiden.Ansvarlig psykiater ved Sykehuset i Levanger mente at «Tor» ikke lenger hadde utbytte av behandlingen. Fem år etter hendelsen har «Tor» klaget til Helsetilsynet i Nord-Trøndelag.Han mener at sykehuset ikke hadde anledning til å skrive han ut, og at økseepisoden ville vært unngått om han hadde fått den riktige oppfølgingen.– Å oppheve dommen var uforsvarlig. Det har fått konsekvenser for meg personlig. Jeg sliter i dag med stemplet øksedesperado, og jeg fikk tre år ekstra soning på grunn av episoden. I tillegg har jeg satt andres liv i fare, sier «Tor».I dag er han bosatt i en utkantkommune i Trøndelag. Han har etablert seg på nytt, er under behandling og har det bra.Brudd på staffelovenI romjula fikk «Tor» svar fra Helsetilsynet i Nord-Trøndelag. De konkluderte med at sykehuset i Levanger har begått flere lovbrudd, blant annet på Spesialhelsetjenesteloven og Staffeloven paragraf 39b.Helsetilsynet i Nord-Trøndelag påpeker at statsadvokatembetet ikke kjente til løslatelsen. Det ble ikke foretatt farlighetsvurdering før løslatelse. I tillegg ble det slått fast at han hadde fått en uforsvarlig medikamentell behandling.– Det er en utrolig lettelse endelig å bli hørt. Det føles som om jeg har fått en oppreisning fra Helsetilsynet. Nå er det ikke lenger bare mitt ansvar at det gikk som det gikk, sier han.Samtidig har han fått avslag på søknad om pasientskadeerstatning. «Tor» forbereder nå en anke med hjelp fra Pasient- og brukerombud i Nord-Trøndelag, Kjell Vang.– Denne gangen har han gode sjanser til å få en grundigere behandling av saken. «Tor» var underlagt poliklinisk behandling da økseepisoden skjedde. Samtidig har Helsetilsynet nå dokumentert feilmedisinering, sier Vang.Mangler system

Fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Dypdal Kverkild, viser til at de andre nordiske landene har helt andre og bedre systemer for forvaring av pasienter på tvungen psykisk helsevern.– Spesielt i Danmark har de tatt tak i dette på en helt annen måte. Denne saken er et eksempel på at Justisdepartementet eller Helse- og omsorgsdepartementet nå burde vurdere nærmere behandlingstilbudet til den pasientgruppen, sier Kverkild.Ifølge fylkeslegen var det et brudd på straffeloven å løslate domfelte før tiden.Likevel vil hun ikke politianmelde sykehuset i Levanger. Det gis heller ingen advarsler, til tross for alvorlige brudd.– Saken er ferdigbehandlet av oss. Vi har valgt å fokusere på mangler ved systemet, og har informert Helse Midt-Norge om disse, sier hun.SentraliseringFørstestatsadvokat Bjørn Soknes kjenner ikke til den ovennevnte saken, men sier at tendensen nå er en sentralisering av tilbudet som gis til personer som blir dømt til tvungen psykisk helsevern.– I behandlingen av denne typen pasienter kreves både en vurdering av behandlingstilbudet til den enkelte person, samt en vurdering av hvor farlig denne personen er for samfunnet før en utskrivning eller permisjon, påpeker Soknes.På spørsmål om statsadvokatembetet kommer til å etterforske saken på bakgrunn av strafferettslige brudd gjort av sykehuset i saken, er svaret at de avventer om de får en anmeldelse fra fylkeslegen i Nord-Trøndelag.Også ved Helse Nord-Trøndelag er de i favør av sentralisering av denne typen pasienter.– Våre fagfolk mener behandlingen av denne typen pasienter bør sentraliseres, slik at behandlende enhet har god kompetanse rundt de få tilfellene som er, sier Hilde Ranheim, klinikkleder ved psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag.

 
        
            (Foto: Steinar Fugelsøy)

  Foto: Steinar Fugelsøy

På forsiden nå