Nordtrøndernes krisemillioner

Kommunene i Nord-Trøndelag får 116,4 millioner ekstra fra regjeringens krisepakke.

Saken oppdateres.

Pengene er fordelt på 87,3 millioner i vedlikeholdstilskudd og 29 millioner i frie inntekter.

I tillegg får kommunene også kompensasjon for forventet skattesvikt som er beregnet til 30,5 millioner kroner, samt at momskompensasjonen for fylkeskommunen og kommunene blir økt med 21,9 milliarder kroner.

Nord-Trøndelag fylkeskommune får samtidig 21,8 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd og 8,2 millioner kroner i økte frie inntekter, pluss 6,5 millioner i kompensasjon for svikt i skatteinntektene.

Mye til jernbane

Regjeringen kommer også med flere nye statlige tiltak i fylket:

 • Innenfor økningen i investeringer i jernbanenettet er det lagt opp til bruke 120 millioner kroner til framskyndet anleggsstart for prosjektet Gevingåsen på Nordlandsbanen. Tunnelen skal bygges mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag, med sikte på anleggsstart i april 2009.
 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 123 millioner kroner til Nord-Trøndelag, der 100 millioner skal gå til ballastrensing på Nordlandsbanen. 4 millioner er satt av til utbedring av signalanlegg, 15 millioner kroner til fornying av stasjoner og plattformer, 2 millioner til fornying av bruer, 1 million kroner til sporjustering og 1 million kroner til skinnesliping.
 • Regjeringen foreslår å sette av 52 millioner kroner til tiltak for trafikksikkerhet på vei i Nord-Trøndelag. Midlene er foreslått fordelt med 15 millioner kroner til midtrekkverk/forbikjøringsfelt ved Svemarka (E6), 17 millioner kroner til tiltak ved Ligaardkrysset (E14) og 20 millioner til tiltak mot utforkjøring ved Bjørhusdal (E6). Til rassikring ved Rautinkammen (Rv 720) er det satt av 10 millioner kroner, til utbedring av Bergskleiva (E14) foreslås det å bruke 10 millioner kroner, og til gang- og sykkelvei ved Stormyra – Meråker (E14) er det satt av 12 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Statens hus i Steinkjer for 10 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Regimentsbygningen i Steinkjer for 15 millioner kroner.
 • Ombygging av Kriminalomsorgen i Steinkjer for 1 million kroner.
 • Nye lokaler Steinkjer tinghus 25 millioner kroner.
 • Ombygging av Stjørdal ungdomshjem for 3,45 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å etablere to stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til byggingen av lokaler til nye Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Som en del av strukturendringene i førsteinstansdomstolene vedtok Stortinget i 2001 at Inderøy tingrett og Stjør- og Verdal tingrett skal slås sammen til nye Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Sammenslåingen forutsetter en utvidelse av dagens tinghus i Steinkjer. Etter planen vil lokalene bli ferdigstilt høsten 2010.
 • Reparasjoner på Sundnes gård i Inderøy kommune.
 • Reparasjoner på Hegge, Trønderlån, i Steinkjer kommune.
 
På forsiden nå