Avis- og bankleder Per Axel Koch redigerte notatet som ble sendt SR-Bank forut for lånet på 310 millioner kroner som felte investoren

Bostyrer vurderer krav mot avis og bank

- Viser det seg at Koch og Haugan, som representanter for Sparebank 1 SMN og Adresseavisen, har gått fra en avtale, og dermed satte Terje Roll Danielsen i en vanskelig og umulig situasjon, må boet ta stilling til om det er grunnlag for erstatning.

  Foto: Kjell A. Olsen / Steinar Fugelsøy / Vegard Eggen (montasje)

Saken oppdateres.

Det sier advokat Nils Håkon Risberg i advokatfirmaet Vogt & Wiig til Adresseavisen i dag. Han er bostyrer etter konkursene i Terje Roll-Danielsens selskaper.

LES OGSÅ: Planla oppkjøp av Adressa-aksjer sammen

LES OGSÅ: Flere møter med trønderne

LES OGSÅ: Kjempelån på vandring

LES OGSÅ: Banken undersøkes av sine egne

Stort tap

Terje Roll Danielsen mener han tapte mellom 150 og 200 millioner kroner på at han ble sittende alene igjen med aksjene han kjøpte i Adresseavisen høsten 2006 - en handel bostyrer mener var en vesentlig årsak til at hans selskaper gikk konkurs i fjor høst.

Risberg sier bostyret har dokumenter som tyder på at Roll Danielsens selskap ikke hadde til hensikt å sitte alene med aksjene han kjøpte i Adresseavisen.

- Våre opplysninger tilsier at aksjeposten skulle replasseres og fordeles mellom Adresseavisen, Sparebank1 SMN og Roll Danielsen sitt selskap.

I løpet av oktober skal bostyret beslutte om det er grunnlag for å kreve erstatning for tapene investor Terje Roll Danielsen har lidd som følge av aksjekjøpet.

Koch og Haugan deltok

I brev til Sparebank1 SMN i Trondheim, SR-Bank i Stavanger og Bank1 i Oslo, ber bostyrer bankene redegjøre for sin rolle i aksjekjøpet og finansieringen av dette.

Det er, etter det Adresseavisen forstår, enighet om at det ikke finnes noen skriftlig avtale om at partene sammen skulle stå ansvarlig for aksjekjøpet. Roll Danielsen mener det var en muntlig avtale. En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, men vanskeligere å bevise. Men dersom det kan føres bevis for at det var en klar forståelse mellom alle parter om at aksjene legges inn i et felles selskap - og at handelen likevel ikke ble forsøkt stoppet - kan det være grunnlag for erstatning.

I tillegg til tap på renteutgifter og kursfall, tapte Roll Danielsen penger på aksjekjøpet ved at han måtte selge annen aktiva med tap for å kunne betale løpende renter, samt andre ringvirkninger som til slutt endte med konkurs.

På bakgrunn av dette kan et eventuelt erstatningskrav bli betydelig.

Uansett om bostyret får fastslått om det fantes en avtale/forståelse, og om det er grunnlag for erstatningskrav knyttet til dette, skal bostyret likevel se på hvordan aksjelånet ble refinansiert i ettertid.

Et av spørsmålene for bostyret er om det har skjedd en forfordeling av kreditorer i favør av involverte banker, og om det kan kreves omstøtelse av pantstillelser, ifølge Risberg.

Han presiserer at bostyret ikke har tatt stilling til noen tall, likeså om det er faktisk og rettslig grunnlag for å fremme krav.

Hvis bostyret fremmer krav, og disse ikke etterkommes av avisen og banken, kan saken havne for retten.

Søker svar på brudd

Adresseavisen avdekket i sommer flere dokumenter, blant annet et internt notat hos lånegiver SR-Bank, hvor det står at Terje Roll Danielsen kun skulle sitte som midlertidig eier av aksjeposten i et halvt års tid da han lånte 310 millioner kroner for å kjøpe denne.

I dagens avis avdekker Adresseavisen enda et notat som trolig blir sentralt når bostyret skal avgjøre et eventuelt erstatningskrav. Notatet, som er merket «strengt fortrolig,» er utkastet til dokumentet Terje Roll Danielsen sendte til SR-Bank få dager før lånet ble innvilget. Her beskriver Roll Danielsen årsaken til kjøpet, hvordan det skal gjennomføres - og hvordan aksjelånet senere skulle plasseres. Dokumentet er redigert med penn av Per Axel Koch, som er styreformann i Adresseavisen, konsernsjef i medieselskapet Polaris Media og styreleder i Sparebank1 SMN. I følge Koch selv gjorde han dette den 20. september 2006 – bare fem dager før lånet ble gitt, og sju dager før aksjekjøpet var gjennomført.

Koch har tidligere uttalt til Adresseavisen at han «ikke på noe tidspunkt har vært involvert i oppkjøpsplanene til Terje Roll Danielsen».

Dette har han også bekreftet overfor representantskapet i Sparebank1 SMN.

Notatet: Detaljert plan

Per Axel Koch førte sine anmerkninger med blå penn på utkastet. Han forandret noen beløp og prosenter, og gjorde også noen språklige endringer. Men han endret ikke hovedinnholdet:

LES: DOKUMENTET MED KOCHS EGNE PÅFØRINGER

I følge notatet planla Roll Danielsen, Adresseavisen og Sparebank1 SMN å legge sine daværende eierposter i Adresseavisen i det ikke-etablerte Adressakonsortiet AS.

Dette selskapet ønsket deretter å kjøpe Mecoms post i Adresseavisen.

Hensikten videre var å kjøpe Mecoms aksjer i Bergens Tidende for å oppnå en stor og tydelig post i det fusjonerte Media Norge, hvis det ble en realitet.

Senere, når Media Norge var etablert, skulle Adressakonsortiet forsøke å overta enda flere aksjer for å komme opp i en samlet post på 15 prosent, i følge notatet.

Men foreløpig skulle det kun søkes finansiering av Mecom-posten i Adresseavisen.

Under avsnittet «Formelle beslutninger», forklares framgangen slik etter Kochs redigering:

«Saken er foreløpig ikke forelagt styrene i Adresseavisen og Sparebank1 Midt-Norge, og det er derfor ønskelig at Roll Severin AS (eid av Terje Roll Danielsen) foreløpig kjøper Orkla/Mecoms post i Adresseavisen. Det er dette kjøpet som nå søkes finansiert. Hvis det ikke skulle bli noe av at Adresseavisen deltar i etableringen av Media Norge (fusjon), vil denne posten senere replasseres blant andre lokale investorer, sannsynligvis med en betydelig del i Sparebank1 Midt-Norge og Adresseavisen.»

- Spurte ikke hva det skulle brukes til

Koch sier til Adresseavisen at han verken visste eller spurte hva notatet skulle brukes til, og kaller det en uforpliktende skisse over tanker Roll Danielsen selv hadde.

– I notatet vises det både til felles en plan og at aksjekjøpet søkes finansiert. Likevel fant du ingen grunn til å sjekke hva han skulle bruke notatet til?

– Hvorfor skulle jeg spørre om det? Det var Terje Roll Danielsen som skulle kjøpe aksjene, jeg var fokusert på arbeidet med å få støtte for at Adresseavisen skulle tiltre Media Norge-prosjektet på nytt. Dette var et krevende arbeid fordi styret i Adresseavisen to uker tidligere enstemmig hadde gått i mot at Adresseavisen skulle bli en del av Media Norge. Skissen er verken adressert eller påført dato. At han planla å sende det til SR-Bank, kunne ikke jeg vite. Det var Roll Danielsen som gikk til SR-Bank alene, ikke sammen med andre aktører. Adresseavisen var aldri part i en lånesøknad mot SR-Bank.

- Og hvor er bekreftelsen på at flere aktører står bak? Hvis det skal søkes lån som flere står bak, må det foreligge en signert avtale. Det gjør det ikke. Og hvis Terje Roll Danielsen skulle gjennomføre en slik sak på vegne av flere aktører, måtte han selvsagt ha sørget for at det ble styrebehandlet i selskapene. Dette ble aldri gjort. Han satt selv i begge styrene og hadde dermed fullt innsyn i hvilke saker som stod på dagsorden.

- I notatet står det at saken foreløpig ikke er forelagt styrene, og det oppgis som forklaringen på at Roll Severin AS er foreløpig eneste kjøper av aksjeposten. Hvorfor strøk du ikke dette hvis en slik plan først måtte styrebehandles?

- Hadde jeg visst at jeg fem år senere skulle sitte her med dere, ville jeg nok vært mer nøye med mine kommentarer den gang. Jeg ser jo at det er ting her som kan misforstås. At man diskuterer mulige løsninger, betyr ikke at det er en plan eller at det er inngått avtale om en plan. Det var mange mulige løsninger og ideer som ble diskutert gjennom hele 2006 i forbindelse med Adresseavisen og Media Norge- prosjektet.

- Dessuten, hvorfor har ikke Roll Danielsen tatt opp dette tidligere? Første gang jeg hørte at han var misfornøyd, var i vår, da Adresseavisen skrev om dette nesten fem år etter at han gjennomførte aksjekjøpet.

SR-Bank baserte seg på notatet

Adresseavisen har tidligere publisert det interne beslutningsdokumentet fra SR-Bank som redegjør for beslutningen om å gi Terje Roll Danielsen et midlertidig lån på 310 millioner kroner. Der gjengis opplysningene fra notatet som ble forfattet av Roll Danielsen, og redigert av Koch:

«Mellomfinansieringen forventes innfridd ved at det planlegges et nytt selskap hvor Adresseavisen, Sparebanken Midt-Norge og Roll Severin AS legger inn sin nåværende eierposter i Adresseavisen, som da skal overta Aksjeposten».

Da Per Axel Koch kommenterte dette beslutningsdokumentet i Adresseavisen 26. mai i år, uttalte han:

«Jeg er overrasket. Jeg har ikke kjent til at det står noe om planer om et slikt selskap i lånedokumentet til SR-Bank, at det har vært et argument for at han skulle få dette lånet. Hadde det eksistert slike planer, ville det klart vært en sak for styret i Adresseavisen. Det har det aldri vært.»

Haugan leste ikke e-posten

Banksjef Finn Haugan i Sparebank1 SMN, har hevdet at han anbefalte Terje Roll Danielsen overfor lånegiver SR-Bank, men at verken han selv eller banken har vært involvert i noen plan om at et konsortium med banken som deltaker skulle overta avisaksjene. Haugan har senere bekreftet at han var mottaker av lånedokumentet Roll Danielsen sendte SR-Bank - og som nettopp beskriver en slik plan - men har opplyst at han ikke leste denne e-posten.

Bostyrer Nils Håkon Risberg fester lit til Roll Danielsens forklaring om at han aldri ville finansiert et slikt aksjekjøp på 310 millioner med bare fire måneders løpetid - uten at han følte seg trygg på at aksjene senere skulle fordeles på flere. Et av spørsmålene Risberg søker svar på, er hvorfor det ikke ble noe av konsortiet som omtales i dokumentene, og hvordan dette eventuelt skjedde.

- Visste det skulle til banken

Terje Roll Danielsen sier til Adresseavisen at han flere ganger etter låneopptaket i SR-Bank forsøkte å få Koch og Haugan til å stå for det han mener var en avtale om at et planlagt selskap med banken og avisen skulle overta aksjene - og låneforpliktelsene knyttet til disse. Helt fram til finanskrisen høsten 2008, hadde Roll Danielsen et håp om at dette skulle ordne seg.

- Per Axel Koch sier at lånet, aksjekjøpet og konsortieplanen var ditt opplegg alene, og at han ikke visste hva skissen skulle brukes til da han gjorde sine kommentarer. Stemmer det?

- Det overrasker meg. Notatet bekrefter hva vi var enig om.

- Betyr det at Per Axel Koch visste at notatet skulle sendes til SR-Bank?

- Ja.

- Hvorfor sørget du ikke selv for å få konsortieplanen styrebehandlet i avisen og banken, hvor du var styremedlem, hvis det var enighet om det som står i notatet Koch redigerte?

- Det var det ikke tid til. Mecom (selger av akjsene, red. anm.) presset på og ville ha en avgjørelse, og vi var redd for hvem som kunne få kontroll på aksjeposten. Det var derfor Adressa-aksjene ble midlertidig plassert hos Roll Severin (Roll Danielsens selskap, red. anm.). Og det var derfor det bare ble etablert en kortsiktig finansiering i SR-Bank. Jeg forholdt meg til at dette ble fulgt opp slik det er beskrevet i notatet som gikk til SR-Bank.

- Hvorfor fikk du ikke laget en skriftlig avtale med Adresseavisen og Sparebanken, dersom det var en forståelse av at aksjene skulle overtas av dere i felleskap?

- I ettertid er det åpenbart at jeg burde ha sørget for det.

Bankens uttalelse

– Bostyrer uttalte til Adresseavisen 25. mai i år at han skulle undersøke nærmere påstanden om at det finnes en underliggende avtale. Således er ikke det noe nytt. Vi er for øvrig ikke kjent med at bostyrer vil fremme noe erstatningskrav mot banken, og finner det derfor unaturlig å gi noen kommentar utover det, sier informasjonsdirektør Hans Tronstad i Sparebank1 SMN.

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris ønsker ikke å kommentere et eventuelt erstatningskrav.

 
 
    
      (Foto: Kjell A. Olsen / Steinar Fugelsøy / Vegard Eggen (montasje))

  Foto: Kjell A. Olsen / Steinar Fugelsøy / Vegard Eggen (montasje)

 
    
      (Foto: Glen Musk)

  Foto: Glen Musk

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå