Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

Her er de viktigste punktene i statsbudsjettet som vil kunne ha direkte betydning for din økonomi fra neste år. 

Finansminister Siv Jensen (Frp) gjør endringer i norsk inntekst- og utgiftspolitikk som får konsekvenser for deg.  Foto: NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Dyrere drivstoff, men billigere årsavgift. Mer i utdanningsstipend, men dyrere lån i Lånekassen. Her er de viktigste skatt- og avgiftspunktene og flere endringer for privatøkonomi i neste års statsbudsjett.

De fleste avgifter øker med to prosent som er regjeringens forventning til prisstigning neste år. I tillegg kommer det endringer i en rekke avgifter og skatter.

Skatt på inntekt

 

Regjeringen gir 6,5 milliarder kroner i skattelette. Inntektsskatten på allminnelig inntekt reduseres fra 25 til 24 prosent. Satsen kuttes også fra 25 til 24 prosent for bedrifter.

Formuesskatten

Regjeringen endrer ikke satsene i formuesskatten, men øker bunnfradraget fra 1,4 millioner til 1,48 millioner kroner.  Men viktigere for formuende er nok at regjeringen innfører en slags rabatt på verdifastsettelse av aksjer og driftsmidler. Bare 80 prosent av verdien skattlegges. Fra neste år blir rabatten 10 prosent, før den settes ned med 20 prosent fra 2018.

Frikortgrensen økes

Fra 2017 vil regjeringen at man skal kunne tjene 55 000 kroner uten å være nødt til å betale skatt. I dag er grensen 50 000 koner.

Årsavgift for biler

Det som før ble kalt veiavgift, heter nå årsavgift. For bensinbiler og  dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter, vil årsavgiften bli redusert fra 3135 kroner til 2820 kroner. For dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter vil årsavgiften kuttes fra 3655 kroner til 3290 kroner.

Dristoff blir dyrere

Vi må betale mer for å bruke utslippskjøretøyer neste år. Den varslede økningen legges oppå forventet prisstigning. Dermed blir bensinavgiften 25 øre dyrere (en totaløkning på 5 prosent) og dieselavgiften 42 øre dyrere (12,2 prosent).

Økt skattefradrag for pendlere

Reisefradraget til og fra jobb økes til neste år fra 1,50 øre per kilometer til 1,56 øre per kilometer. Man må ha utgifter på over 22 000 kroner i året i forbindelse med arbeidsreiser for å få denne skattefordelen.

Billigere bom utenfor byen

Regjeringen vil at det skal bli 10 prosent billigere å passere bommer og skal subsidiere bomselskapene for å få satt ned prisen. Men tiltaket skal ikke gjelde i storbyene.  Det er kun prosjekter som slutter seg til de nye regionale bompengeselskapene, og som legger om til ny takst- og rabattstruktur, som vil kunne få tilskudd.  Aktuelle veier i Midt-Norge er lakseveien til Hitra/Frøya og Fosen-pakken. Altså ingen prisreduksjon i Trondheim eller mellom Trondheim og Stjørdal.

Adresseavisens Gunnar Okstad kommenterer «Er dette virkelig alt? Litt økt CO -avgift og noen få øre på bensin- og dieselavgiften, som til alt overmål er overkompensert i form av lettelser som gjør det billigere å være bilist.»

Barnehageprisen den samme

Makspris på foreldrebetaling i barnehage holdes på samme nivå som i 2016 og vil ligge på 2730 kroner i måneden, 30 030 kroner i året for en heltidsplass. Ordningen med gratis kjernetid videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 428 000 kroner.

Høyere rente i Lånekassen

Renten på utdanningslån i Lånekassen vil gå opp med 0,35 prosentpoeng fra nyttår dersom regjeringens forslag blir vedtatt. Dette gjelder flytende rente og for de som binder renta nå.

Mer i studiestøtte

Regjeringen foreslår å utvide studiestøtten til elleve måneder. Dette gjelder kun studenter ved høyere utdanning eller fagskoleutdanning. Opptrappingen skal skje gradvis frem til 2020 og vil for neste år bety 2600 mer i studiestøtte for vårsemesteret i 2017, om økningen blir vedtatt i Stortinget.

Pleie av egne barn

Regjeringen foreslår å bevilge 140 millioner kroner til en utvidelse av pleiepengeordningen ved å inkludere yrkesaktive foreldre til noen grupper av syke barn som i dag faller utenfor ordningen. Total merkostnad på statsbudsjettet er 560 millioner kroner. Nye regler tre i kraft fra neste år. Ordningen skal gjelde flere, nesten dobbelt så mange, men tiden man kan få pleiepenger reduseres og satsen blir litt lavere. Les mer om forslaget her.

Barnetrygden endres ikke

Opp imot forventet prisvekst på 2 prosent, betyr en uendret beløp i utbetalt barnetrygd en realnedgang i verdien ev denne trygden. Neste år vil nivået fortsatt ligge på 970 kroner i barnetrygd i måneden og 11 640 kroner i året.

Uendret kontantstøtte

Nivået på kontantstøtten blir den samme som i dag, altså 6000 kroner i måneden, dersom regjeringens forslag støttes av Stortinget. Kontantstøtte gis til barn mellom ett og to år. Når denne støtten ikke økes, betyr det en reell nedgang opp imot forventet prisvekst på to prosent.

Les også: - Jeg er oppgitt, dette er helt grått

Kun prisstigning på tobakk

To prosent prisstigning på tobakksvarer er i takt med forventet prisstigning neste år. Altså ingen reell økning i avgiften.

Kun prisstigning på alkohol

Avgiftene på alkohol øker kun i takt med forventet prisstigning neste år. Altså to prosent.

Boligskatten uendret

Regjeringen holder skattenivået for både primær- og sekundærboliger på samme nivå som i år. For primærbolig er skatterabatten på 75 prosent av verdien på boligen du bor i. For sekundærboliger, altså bolig nummer to eller utleiebolig, er skatterabatten på 20 prosent.

Postdoktor Are Oust er medeier i et stort utbyggingsprosjekt i Trondheim. Han mener det beste vi kan håpe på er at endringen ikke fører til en boligboble

Les også: Vil gjøre det mindre lønnsomt å eie to boliger

NRK-prisen den samme

Regjeringen gjør ikke noe med TV-lisensen, eller det som egentlig heter kringkastingsavgiften til NRK. Med en forventet prisøkning til neste år på to prosent, betyr en fryst TV-lisens på 2834,74 koner i realiteten en noe lavere avgift.

Litt dyrere å fly

Flypassasjeravgiften, eller flyseteavgiften som den også blir kalt, ble innført 1. juni i år. Neste år økes den med 2 kroner fra 80 til 82 kroner per passasjer. Dette er en avgift som flyselskapene sender videre til passasjerene.

Les flere saker fra statsbudsjettet:

Venstreopprør i hele landet: - Dette kan bli regjeringskrise

WWF-lederen: - Dette er en avskjedssøknad

Kampflyprosjektet: Skal presse pris på kampflykjøpet

Venstre-lederen: - Dette holder ikke. Erna og Siv har skuffet meg 

På forsiden nå