Statsbudsjettet 2017:

Dette får Trøndelag penger til neste år

Se hvordan pengene fordeles i Nord- og Sør-Trøndelag.

Både helse-, samferdsel-, utdanning- og kultur-sektoren i Trøndelag vil i dag få vite hvor mye penger som blir satt av i statsbudsjettet for 2017.   Foto: adresseavisens arkiv

Saken oppdateres.

Regjeringen la torsdag formiddag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2017.

Sør-Trøndelag

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) med:
 • 20,4 millioner kroner i husleiekompensasjon for nytt teknologibygg.
 • 20 millioner kroner til videre planlegging av framtidig campus for NTNU i Trondheim.
 • 6,8 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

Her finner du alle sakene om statsbudsjettet.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Trondheim Symfoniorkester med 2,4 millioner kroner, blant annet for å styrke kunstnerisk utvikling, produksjon og formidling.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til TrondheimSolistene med 0,7 millioner kroner, blant annet til styrking av kunstnerisk utvikling, produksjon og formidling.
 • E39 
  Regjeringen foreslår midler til refusjon av forskutterte midler for prosjektet E39 Harangen – Høgkjølen i Orkdal kommune.
 • E6 
  Det er prioritert 20 millioner kroner til eventuell anleggsstart på strekningen E6 Vindåsliene-Korporalsbrua, Midtre Gauldal kommune. Prioriteringen er med forbehold om Stortingets tilslutning til ett opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Regjeringen tar sikte på at forslag om delvis bompengefinansiering blir lagt fram for Stortinget så snart nødvendige avklaringer foreligger.
 • E6 Jaktøya-Klett-Senterveien 
  Regjeringen forslår at det innenfor Miljøpakke Trondheim settes av 100 millioner kroner i statlige midler til prosjektet E6 Jaktøya-Klett-Senterveien i Melhus og Trondheim kommuner. Detforutsettes 175 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Anleggsarbeidene startet i oktober 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2018.
 • Tiltak på Rv 3
  Det settes av midler til gjennomføring av tiltak for å øke trafikksikkerheten på riksvei 3 mellom Hedmark grense og Nåverdalsbrua i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.
 • Fornyingsmidler E6 
  Refinansiering av fornyingsarbeidet i Helltunnelen på E6 i Malvik kommune.
 • Vederlag til OPS-prosjekter 
  E39 Klett – Bårdshaug i Sør-Trøndelag ble satt i drift i juni 2005, samtidig som strekningen Øysand – Thamshamn ble åpnet for trafikk. Kontrakten løper fram til 2030. For 2017 utgjør det kontraktsfestede vederlaget 184 millioner kroner som forutsettes finansiert med 149 millioner kroner i statlige midler og 35 millioner kroner i bompenger.
 • Planlegging
  Det settes av midler til planlegging av blant annet riksvei 706 Sluppen-Stavne i Trondheim kommune, skredsikring på E6 i Drivdalen i Oppdal kommune og ny kontrollstasjon som dekker både E6 og E39 på Klett i Trondheim kommune.
 • Trønder- og Meråkerbanen
  Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til videre planlegging av elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen i 2017. Prosjektet er planlagt med sikte på mulig byggestart i 2017-2018 med sikte på åpning i 2022-2023. Det er satt i gang ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet.
 • Planlegging av logistikk-knutepunkt i Trondheimsregionen
  På Jernbaneverkets drifts- og vedlikeholdsbudsjett er det satt av 200 millioner kroner til diverse utrednings- ogplanleggingsoppgaver. Midlene brukes blant annet til å videreføre planlegging av logistikk-knutepunkt i Trondheimsregionen.
 • Leangen stasjon, Trondheim kommune
  På Leangen stasjon planlegges det ny mellomplattform med adkomst fra ny veibro over Trønderbanen. Det planlegges to spor til plattform og et tredje kryssingsspor. Arbeidet med detaljplan startet i 2015, og i 2017 er det planlagt å ferdigstille detalj- og byggeplan, med sikte på mulig byggestart er i 2018.
 • Rørosbanen
  Regjeringen foreslår om lag 40 millioner kroner til fornying av Rørosbanen. Pågående arbeid med svillebytte videreføres i 2017. Utskiftingen av sviller planlegges fullført i 2020 til en anslått totalkostnad på 260 millioner kroner.
 • Tiltak for gods 
  Regjeringen foreslår samlet om lag 436 millioner kroner for å bedre vilkårene for transport på jernbane. Fem stasjonsområder utvikles til beredskapsterminaler, Støren i Midtre Gauldal kommune er ett av disse. Arbeidene blir i hovedsak gjennomført i 2016, med kompletterende arbeider i 2017. 

  På Dovrebanen planlegges det krysningsspor på Ler i Melhus kommune. Jernbaneverket har utarbeidet hovedplan, og det er satt i gang arbeider med regulerings- og detaljplan. Det vurderes mulig oppstart i 2017. 

  Det foreslås 195 millioner kroner til prosjektet Heggstadmoen godsterminal og Heimdal stasjon i 2017. Prosjektet omfatter blant annet utbedring av arealet som i dag benyttes til bilterminal. Arbeidet med bilterminalen startet i 2016. I 2017 planlegges det arbeid på de øvrige tiltakene på terminalen.
 • Tilskudd til ikke-statlige lufthavner 
  I budsjettforslaget er det satt av 29,3 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Ørland lufthavn er omfattet av tilskuddsordningen. Samferdselsdepartementet har inngått avtaler om kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk interesse med de aktuelle lufthavnene. Avtalene gjelder for årene 2016 – 2020.
 • Kjøp av innenlandske flyruter 
  Samferdselsdepartementet inngikk i 2015 ny kontrakt for ruteflyging på ruten Røros – Oslo v.v. for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020.
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområder 
  Regjeringen foreslår i alt 939,7 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø.
 • Staten hadde belønningsavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommunene for perioden 2013-2016 med en økonomisk ramme på 730 millioner kroner.
 • For 2017 er det satt av 170 millioner kroner i belønningsmidler til bymiljøavtalen inngått av Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
 • Bymiljøavtaler 
  I rammeverket for bymiljøavtalene er det forutsatt at midlene fra belønningsordningen skal innlemmes i bymiljøavtalene så raskt som praktisk mulig. Innlemmingen skjer fortløpende etter hvert som bymiljøavtalene blir inngått.
 • Staten ved Samferdselsdepartementet, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune inngikk i september 2016 en bymiljøavtale som skal legge til rette for at veksten i persontransporten i Trondheim skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing. Avtalen gjelder for perioden 2016 til 2023.
 • Bymiljøavtalen omfatter porteføljen i dagens Miljøpakke Trondheim, jernbaneinvesteringer, riksveitiltak som er forutsatt finansiert over programområdene på Statens vegvesens budsjett. I tillegg inngår statlig delfinansiering av 50 prosent av prosjektkostnadene for Superbussløsningen i Trondheim, trinn 1.
 • I bymiljøavtalen er det lagt til grunn at belønningsmidlene videreføres innenfor en ramme på 1 190 millioner 2016-kroner i perioden 2017-2023.
 • Det planlegges nå lokalt for trinn 3 av Miljøpakke Trondheim. Denne vil innebære en utvidet bompengepakke med forlenget bompengeperiode og høyere takster.
 • I forslaget til fordeling av midler i Miljøpakke Trondheim for 2017 er det til tiltak på riksvei satt av 317 millioner kroner i statlige midler og det forutsettes 587 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg 
  Regjeringen har foreslått å bevilge 60,5 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette går 0,8 millioner kroner til havner i Sør-Trøndelag.
 • Tilskudd til bredbåndsutbygging 
  Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.
 • Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Omlag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Sør-Trøndelag kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å styrke Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet med 12,5 millioner kroner, som følge av nytt system for regulering av produksjonsvekst i havbruksnæringen. Det foreslås også en tilsvarende styrking av Mattilsynets tilsynsaktivitet mot havbruksnæringen.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 730 sjøfolk i Sør-Trøndelag omfattet av tilskuddsordningen.
 • Regjeringen vil styrke arbeidet til Direktoratet for mineralforvaltning med 5 millioner kroner. Pengene skal gi økt saksbehandlingskapasitet, og bidra til effektivisering gjennom IKT-investeringer.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2 300 millioner kroner i overføring til Energifondet og Enovas arbeid med å redusere klimagassutslipp, styrke forsyningssikkerheten for energi og teknologiutvikling som på lengre sikt skal bidra til reduserte klimagassutslipp. Enova er lokalisert i Trondheim.
 • Regjeringen foreslår å bevilge i underkant av 1,1 milliarder kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitets-sektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Trondheim.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav 310 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Sør-Trøndelag vil bli prioritert i 2017, herunder sikring mot kvikkleireskred i Klæbu og Åfjord kommuner.
 • Regjeringen foreslår å sette av midler slik at det kan gjennomføres forsøk med partssammensatt, herunder grunneierrepresentasjon, i verneområdestyre for Trollheimen landskapsvernområde.
 • Regjeringen foreslår to millioner kroner til reparasjon og oppgradering av genbankene på Haukvik i Hemne kommune i Sør-Trøndelag og Herje i Rauma kommune i Møre og Romsdal, som bidrar til å sikre laksebestander.
 • Regjeringen foreslår to millioner kroner til reparasjon og oppgradering av genbankene på Haukvik i Hemne kommune i Sør-Trøndelag og Herje i Rauma kommune i Møre og Romsdal, som bidrar til å sikre laksebestander.
 • Elva Driva er et nasjonalt laksevassdrag og renner gjennom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.Regjeringen foreslår å sette av én million kroner til driften av fiskesperra i Driva. Fiskesperra i nedre del av elva, som er avgjørende for å bekjempe lakseparasitten gyrodactylus salaris i vassdraget, er ventet å stå ferdig i 2017.
 • De første tre F-35 kampflyene planlegges mottatt på Ørland flystasjon 
  Regjeringen planlegger å bruke om lag 1 650 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Sør-Trøndelag i 2017. Midlene vil bli benyttet til prosjekter på Ørland i samsvar med Stortingets vedtak om å utvikle Forsvarets fremtidige kampflybase på Ørland flystasjon. De viktigste prosjektene som er planlagt overlevert i 2017 er forlengelse og utbedring av rullebanen, skvadronsbygg, vedlikeholdsbygg og forsyningsbygg. Det er foreslått oppstart av byggeprosjekter for sikring av basen på Ørland flystasjon og etablering av nye forlegninger for befal og vervede.
 • Gurulia skytefelt er lagt ned. Miljøsaneringen vil sluttføres i 2017. Det er planlagt å bruke 12 millioner kroner på tiltaket i 2017.
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 46 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Sør-Trøndelag deltar, og en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (2 millioner kroner).
 • Det er varslet at kompensasjonsordningen for kommuner som har økt arbeidsgiveravgift sammenlignet med 2003, trappes ned. Nå avsluttes ordningen. Næringslivet vil da være kompensert gjennom en periode på 14 år, og har hatt god tid til å tilpasse seg avgiftsnivået.
 • Regjeringen vil følge opp arbeidet med bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. Regjeringen vil rette tilskuddsordningen som gjelder Plansatsing i store byer inn mot arbeidet med å utvikle og gjennomføre forpliktende byutviklingsavtaler for de fire største byområdene. Det foreslås 19,6 millioner kroner til formålet. Fylkeskommuner og kommunene i de fire storbyområdene kan søke om midler fra denne potten.

Nord-Trøndelag

 • Nord universitet har studiested i Nord-Trøndelag. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nord universitet med to millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 3,8 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg til nytt besøksbygg for Museum Midt ved anlegget Spillum Dampsag og Høvleri i Namsos.
 • E6 
  Det settes av midler til videreføring av byggingen av midtrekkverk på strekningen E6 Vassmarka – Ronglan i Levanger kommune.
 • Det er foreslått midler til etablering av jernbaneundergang ved Vintermyr i Namsskogan kommune.
 • Det settes av midler til refusjon av forskutterte midler for miljøgate på E6 i Namsskogan i Namsskogan kommune. Midlene ble utbetalt til kommunen i 2016 (gjennom midlertidige omdisponeringer mot tilbakeføring i 2017).
 • Fornyingsmidler E6 
  Refinansiering av fornyingsarbeidet i Helltunnelen på E6 i Stjørdal kommune.
 • Tiltak E14: Utbedring av Forra bru inkludert veien på begge sider av brua i Stjørdal kommune. Utbedring av Reinå bru i Meråker kommune
 • Planlegging E6
  Det settes av midler til planlegging av blant annet ny veg E6 Åsen–Steinkjer og utbedringsstrekninger på E6 mellom Grong og Nordland grense.
 • Tiltak for gods
  Det foreslås samlet om lag 436 millioner kroner for å bedre vilkårene for godstransport på jernbane. Fem stasjonsområder utvikles til beredskapsterminaler, Steinkjer er ett av disse. Arbeidene blir i hovedsak gjennomført i 2016, med kompletterende arbeider i 2017.
 • Hell –Værnes, Stjørdal kommune 
  Regjeringen foreslår 88 millioner kroner til ferdigstilling av prosjektet Hell-Værnes på Trønder-/Meråkerbanen. Prosjektet Hell-Værnes omfatter ny sporplan på Hell stasjon med dobbeltspor på ny bru over Stjørdalselva. Det gir økt kapasitet og bidrar til redusert kjøretid på strekningen Trondheim-Steinkjer. Prosjektet startet opp med forberedende arbeider i 2014 og ble tatt i bruk i september 2016. I 2017 rives gammelt anlegg og området ryddes. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 750 millioner kroner.
 • Kjøp av innenlandske flyruter 
  Samferdselsdepartementet inngår i 2016 nye kontrakter for ruteflyging på flyrutene Namsos – Trondheim v.v. og Rørvik – Trondheim v.v. for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022.
 • Utvidet TT-ordning 
  Regjeringen foreslår å bevilge 45,2 mill. kr i 2017 til utvidet TT-ordning for rullestolbrukere og blinde/svaksynte. Ordningen gir rullestolbrukere og blinde/svaksynte i TT-ordningen et transporttilbud på om lag 200 turer per år. Midlene skal fordeles på fylkene Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold.
 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg 
  Regjeringen har foreslått å bevilge 60,5 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette går 16,5 millioner kroner til et prosjekt på Kråkøya i Nord-Trøndelag
 • Tilskudd til bredbåndsutbygging 
  Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.
 • Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Omlag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Nord-Trøndelag kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å styrke Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet med 12,5 millioner kroner, som følge av nytt system for regulering av produksjonsvekst i havbruksnæringen. Det foreslås også en tilsvarende styrking av Mattilsynets tilsynsaktivitet mot havbruksnæringen.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 410 sjøfolk i Nord-Trøndelag omfattet av ordningen.
 • Regjeringen viderefører i 2017 et pilotprosjekt for skogplanting som klimatiltak på nye arealer, med totalt 15,4 millioner kroner. Ordningen ble startet opp i 2015 og skal gå over tre år. Fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag deltar i pilotprosjektet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav 310 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Nord-Trøndelag vil bli prioritert i 2017, herunder sikring mot kvikkleireskred i Stjørdal og Grong kommuner.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Akutten i Nord-Trøndelag med 900 000 kroner. Økningen vil utvide prosjektet i omfang og forlenge prosjektperioden. Prosjektet er ledet av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region Midt-Norge og Helse Nord-Trøndelag. Gjennom prosjektet er det opprettet et felles døgnbasert akuttilbud for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og Bufetat ved sykehuset i Levanger. Målet er et kvalitativt bedre og mer formålstjenlig psykisk helsetilbud for utsatte barn og unge.
 • Regjeringen foreslår å bruke i overkant av 20 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nord-Trøndelag i 2017. Prosjektet for verksted på Frigård videreføres i 2017.
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 55 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Nord-Trøndelag deltar, og en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (1 million kroner).
 • Det er varslet at kompensasjonsordningen for kommuner som har økt arbeidsgiveravgift sammenlignet med 2003, trappes ned. Nå avsluttes ordningen. Næringslivet vil da være kompensert gjennom en periode på 14 år, og har hatt god tid til å tilpasse seg avgiftsnivået.

Vi følger statsbudsjettet gjennom dagen. Nedenfor kan du se direkteoppdateringer. Artikkelen fortsetter nedenfor.


 
På forsiden nå