Norges Bank hever renta

Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent og tror mest sannsynlig renta blir værende på dette nivået den nærmeste tiden.

Sentralbanksjef Øystein Olsen.   Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til om sentralbanken ville heve renta eller holde den på stedet hvil denne gangen.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

De fremste argumentene for fortsatt renteoppgang har vært at det går godt i norsk økonomi, med solid vekst, lav arbeidsledighet og god kapasitetsutnyttelse. Også en svak krone gir rom for renteøkning.

På den andre siden har internasjonal uro, med handelskrig og brexit, svekket vekst hos Norges handelspartnere og fallende renter internasjonalt, talt for at renta ikke bør økes ytterligere.

– Det siste året er styringsrenta satt opp, og pengepolitikken er blitt gradvis mindre ekspansiv. Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en litt høyere rente, skriver sentralbanken.

Argumenter begge veier

Norges Bank peker på at den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet, og at det fortsatt er god vekst i norsk økonomi, med kapasitetsutnytting noe over et normalt nivå.

– Det tilsier isolert sett en høyere rente. En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt, skriver banken i sin begrunnelse torsdag.

Men mange argumenter går også motsatt vei:

– Samtidig er rentenivået ute svært lavt, og det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene internasjonalt. Det taler for å gå forsiktig fram i rentesettingen, heter det.

Nedjusterer

Norges Bank nedjusterer derfor rentebanen, som er en vurdering av hvordan utviklingen blir fremover.

– Prognosen for styringsrenta tilsier en litt mindre oppgang i renta enn i forrige rapport. Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen, heter det.

– Litt lavere inflasjon og et noe mindre stramt arbeidsmarked her hjemme enn tidligere lagt til grunn har også trukket rentebanen ned. En svakere krone enn anslått har isolert sett trukket renteprognosen opp.

Norges Bank har dermed det siste året satt opp renta fire ganger, fra rekordlave 0,5 prosent til dagens 1,5 prosent.

– Med en renteutvikling i tråd med prognosen anslås prisveksten å holde seg nær inflasjonsmålet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav. Skulle de økonomiske utsiktene eller risikobildet endre seg, vil også prognosen for styringsrenta justeres, heter det torsdag.

På forsiden nå