Her vil de bygge over 1500 boliger

Femetasjes blokker kan komme til å prege Lilleby på Lade.

Det gamle smelteverket på Lilleby planlegges revet. Det skal i stedet bli erstattet med over 1500 boliger. 

Saken oppdateres.


I forslaget til områdeplan for Lilleby legges det opp til en sterk utnyttelse av det 210 dekar store området. Planen, som er utarbeidet av Lilleby Eiendom AS, med bistand fra ulik ekspertise og Trondheim kommune, legger opp til en gjennomsnittlig byggehøyde på fem etasjer, og en gjennomsnittlig boligstørrelse på 80 kvadratmeter.

Det skal, i tråd med kommunens planer om høy utnyttelse, bygges tett. 1570 boliger skal inn på 210 dekar, det vil si 19,5 boliger pr. dekar.

LES OGSÅ: Fesil ut av Lilleby

LES OGSÅ: Dette vil politikerne gjøre med boligsituasjonen

LES OGSÅ: Trondheim vokser og vokser

KOMMENTAR: Når Trondheim passerer 200 000

Lilleby Eiendom er en sammenslutning av grunneierne Fesil, Labek og Veidekke Eiendom.

- Planen kommer til å bli justert noe i den politiske behandlingen og i høringene. Jeg er spesielt opptatt av hensynet til grønne områder og at området bygges ut med varierte løsninger. Vi skal bruke dette prosjektet til å gjøre befolkningssammensetningen på Lademoen mer variert enn den er i dag. Vi skal bygge en bydel der folk kan bo hele livet, sier varaordfører i Trondheim, Knut Fagerbakke.

Barnehager og sykehjem

SV-eren vil også se nærmere på støyproblematikk fra fjernvarmeanlegget på Lilleby, og åpner for at antallet boliger blir noe redusert for å begrense nærheten til varmanlegget.

Inne i prosjektet er det i tillegg til 1570 boliger satt av plass til to barnehager og et sykehjem. Skolegården på Lilleby skole skal også utvides som en del av omdannelsen fra gamle Lilleby til den nye bydelen.

Området har i dag 26 ulike grunneiere. Fesil AS er den største, mens Veidekke AS, Labek AS, Ladedalen Pluss, Coop/Trondos, Ivar Koteng og Karl Ove Bjørnstad eier andre deler av området. Trondheim kommune eier også mange små eiendommer i planområdet.

Nye boligområder

Det politiske flertallet i Trondheim har en ambisjon om å bygge ut 1700 nye boliger denne fireårsperioden. På sikt vil en rekke nye områder omdannes til boliger, og før sommerferien la politikerne ut på høring en rekke forslag til områder i byen der det i fremtiden kan bli bygd hus.

Mange av disse områdene kommer i konflikt med jordvern. Den politiske nøtten er tøff å knekke for samarbeidspartnerne i rådhuset. Der Arbeiderpartiet ønsker å bruke deler av dyrket mark til boliger, er både Senterpartiet og SV mer tilbakeholdne.

Derfor er omdannelsen av et gammelt industriområde en lettere politisk nøtt å knekke i rådhuset enn å ta i bruk dyrket mark for å møte befolkningsveksten.

Lang politisk prosess

I slutten av denne måneden starter den lange politiske prosessen som kan ende opp med at de gamle industrihallene jevnes med jorden, og boligblokkene etter hvert skyter opp. Bygningsrådet skal behandle områdeplanen for Lillebyområdet, så sendes den ut på høring. Etter hvert vil rådmannen utarbeide et forslag til reguleringsplan.

- En politisk behandling av reguleringsplanen kan tidligst komme i august 2013. I mellomtiden kommer de private utbyggerne på banen for å skaffe interessenter til dette spennende prosjektet, sier Knut Fagerbakke.

Området som det er sendt inn forslag til områdeplan på er 210 dekar stort. 

Området som det er sendt inn forslag til områdeplan på er 210 dekar stort. 

Alternativ 1B, slik planene er lagt frem for kommunen. Illustrasjonen viser vestre del av området, sett fra øst. 

Alternativ 1B, slik planene er lagt frem for kommunen. Illustrasjonen viser vestre del av området, sett fra øst. 

På forsiden nå