Fisken er tilbake i Leirelva

Gledelig melding til alle som er interessert i Nidelva og fisket der: Laks og sjøørret er tilbake i Leirelva og gyter der.

Saken oppdateres.

Leirelva er den største sideelva til Nidelva i den lakseførende delen nedenfor Nedre Leirfoss. Leirelvavassdraget, som har sitt utspring fra flere kilder i Bymarka, har imidlertid gjennom lang tid vært betydelig forurenset. Særlig ille har Uglabekken vært, men mye er i løpet av de siste 15 årene gjort for å bedre forholdene. Resultatet er langt bedre vannkvalitet enn før, men ennå gjenstår en god del arbeid før vassdraget kan betegnes som rent.

- Feilkoblinger i forbindelse med nybygg og overløp ved mye nedbør og snøsmelting fordi systemet har for dårlig kapasitet, fører til at det tidvis fremdeles er problemer med vannkvaliteten. Kommunen har siden 2003 jobbet målbevisst for å sanere de utslippene som fremdeles finnes, men å bli ferdig med dette er en langsiktig prosess som også krever store investeringer. Forholdene i vassdraget er likevel som nevnt langt bedre enn før og blir gradvis enda bedre, sier biolog Terje Nøst ved Miljøenheten i Trondheim kommune.

Årlige undersøkelser

Nøst har de siste fem årene foretatt årlige biologiske undersøkelser i den omlag to kilometer lange nedre delen av Leirelva fra samløpet med Nidelva like ovenfor Sluppen bru og opp til fossen på Selsbakk. Undersøkelsene har vist at både laks og sjøørret går opp i elva, men at sjøørreten dominerer.

- Estetisk er elva ikke til å kjenne igjen og vannkvaliteten er nå blitt så bra at laks og sjøørret aksepterer forholdene og vandrer opp i elva igjen. Næringsforholdene i elva er gode og det er på bunnen gode forhold for gyting for både laks og sjøørret, forteller Nøst.

Da han og ferskvannsøkologen onsdag gjennomførte årets undersøkelse i den nedre delen av Leirelva med et elektrisk fiskeapparat, fant de både yngel og småfisk av sjøørret i forskjellige årsklasser. Storfisk var det dessuten også i elva. Mens Adresseavisen var der, ble en ørret på anslagsvis tre kilo slått ut av det elektriske apparatet som Berger gjennomsøkte elva med.

- Dette er en effektiv måte å undersøke elva på uten at vi skader fisken. Den blir rett nok midlertidig satt ut av spill, men kommer til seg selv igjen i løpet av få minutter, sier Berger og setter den flotte sjøørreten forsiktig ut igjen på et sted med god strøm slik at den får godt med vann gjennom gjellene.

God miljøindikator

- Dette var en gledelig oppdagelse. Fisken er en god miljøindikator. At vi nå finner alle aldersgrupper i elva av både laks og sjøørret, er et klart bevis på at vi er på rett vei og at elva er i ferd med å endres fra en kloakkpøl til en trivelig elv igjen, sier Nøst. Han er særlig glad for at sjøørreten gyter i Leirelva.

- Sjøørreten i Nidelva har gjennom lang tid vært på retur. Årsaken er at vannstanden varierer så mye. At det er sjøørreten som først og fremst rammes skyldes at laks og sjøørret deler elva mellom seg. Laksen holder helst til ute i de midtre delene med sterk strøm mens sjøørreten bruker kantene, som altså er mest utsatt når vannstanden går opp og ned. Det er derfor ønskelig å øke de mulighetene som sjøørreten har for å gyte i vassdraget, og Leirelva er en slik mulighet. Heimdalsbekken, som kommer ned Bjørndalen og er en sidebekk til Leirelva, kan også brukes i denne forbindelse. Våre undersøkelser viser at sjøørreten går opp også i Heimdalsbekken, men at den stanses av en fysisk hindring noen hundre meter opp for utløpet i Leirelva. Dette har vi tenkt å gjøre noe med for å forlenge ørretens muligheter til gyting i denne bekken, forteller Nøst.

- At fisken nå er tilbake i Leirelva er vel et bevis på at det nytter å gjøre noe?

- Helt klart. Kommunens opprydning av avløp og forurensninger begynte allerede i 1967, og politikerne har gjennom flere vedtak, senest i 2003, uttalt at Trondheim skal ha et miljø som fremmer innbyggernes helse og trivsel med ren jord, ren luft og rent vann. Gjennom de seneste budsjettforhandlingene er dette kommet til uttrykk gjennom bevilgninger som har støttet delmålet «Rene bekker, elver og ren fjord». Målet er ennå ikke nådd, men vi er på vei.

- Vil det kunne bli aktuelt å åpne den nedre delen av Leirelva for fiske?

- Det er for tidlig å si. Foreløpig gleder vi oss over at fisken går opp, at den gyter og at den på denne måten bidrar til å opprettholde bestanden av laks og sjøørret i Nidelva, sier biolog Terje Nøst.

 
På forsiden nå