Bare Skogn kan innfri

Skogn først – Fræna sist. Dette er statusen for gasskraftplanene i Midt-Norge.

Saken oppdateres.

Ett gasskraftverk i Midt-Norge skal stå ferdig i 2010/2011. Det var olje- og energiminister Odd Roger Enoksens (Sp) julegave til folk og næringsliv i Trøndelag og på Møre. Det gjenstår å se om gaven inneholder mer enn julepapir og vakre sløyfer.

Ett gasskraftverk i drift sammen med nye kraftoverføringslinjer fra Sverige og Vestlandet er det som skal sørge for at Midt-Norge ikke blir et energimessig u-land om et par år.

Kraftkrisen kan inntreffe allerede til høsten dersom værutsiktene blir ugunstige.

LES OGSÅ: GARANTERER IKKE GASSKRAFTVERK TIL 2010

Energiministeren har tre ulike gasskraftprosjekt å velge mellom: Skogn, Tjeldbergodden og Fræna/Elnesvågen. Så langt har han ikke ønsket i klartekst å peke på hvilket prosjekt han har mest tro på. Slik er statusen for de tre prosjektene:

Skogn:

Dette gasskraftprosjektet har kommet lengst. Konsesjon uten CO2-rensing er gitt for lenge siden. Utbyggeren Industrikraft Midt-Norge (IMN) er avhengig av statlig støtte på mellom 1,5 og 1,8 milliarder kroner i direkte investeringsstøtte. En halv milliard av dette vil de kunne få uten problemer ettersom det er knyttet et stort bioenergianlegg til gasskraftverket. Skogn-prosjektet forutsetter også at staten bidrar med en del av investeringene til et gassrør inn Trondheimsfjorden. Skal CO2 fjernes, må staten betale alt hva det koster.

Samtaler/forhandlinger er i gang mellom Energidepartementet og IMN om finansieringsløsninger. Kan stå ferdig i 2010 dersom investeringsbeslutning tas i løpet av året.

Strømproduksjon på 3,8 terawattimer (TWh) pluss en god del varmeproduksjon.

Tjeldbergodden:

Gasskraftverk som Statoil står bak. Har fått konsesjon fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), men ikke utslippstillatelse av SFT (Statens forurensningstilsyn). Er en del av et stort prosjekt som Statoil og Shell står bak for å lagre CO2 i fjellstrukturene i Draugen-feltet. Skal bidra både til økt oljeutvinning fra Draugen, og økt produksjon av metanol på Tjeldbergodden.

Investeringsbeslutning tidligst i 2008, og vil ikke kunne stå ferdig før i 2011/2012. Mye avhenger av mulighetene for CO2-lagring på Draugen. Statoil har avslått henvendelse fra Olje- og energidepartementet om tidligere oppstart. Det er fortsatt uvisst om prosjektet, som regnes som nyskapende, kan gjennomføres. Strømproduksjon på hele 7,8 TWh, men en del av den strømmen vil Statoil og Shell bruke til sine egne prosjekt.

Fræna/Elnesvågen:

Industrikraft Møre som de lokale kraftselskapene Tafjord og Istad står bak sammen med Hustadmarmor i Fræna, søkte om konsesjon for et gasskraftverk like før jul. Gasskraftverket skal bruke gass fra gassterminalen på Nyhamna som ligger rett over fjorden fra Elnesvågen, og en del av kraften vil gå til drift av både Nyhamna og Hustadmarmor. Industrikraft Møre håper de kan ha verket i drift i 2010, men sannsynligheten for at det er mulig, er svært liten. Prosjektet må både gjennom konsesjonsbehandling og en mulig ankebehandling som betyr at investeringsbeslutning neppe kan tas før i 2008/2009, og ferdigstillelse tidligst i 2011/2012.

Kraftproduksjon på 3,7 TWh, omtrent på størrelse med Skogn. Mye av kraften vil gå til Nyhamna og Hustadmarmor.

På forsiden nå