Sintef leder CO2- prosjekt for EU

Valget falt på Sintef i Trondheim da EU skulle finne kompetent ledelse til et forskningsprosjekt om CO2-teknologi i kull- og gasskraftverk. 14 partnere fra åtte land deltar i prosjektet.

Saken oppdateres.

Totalbudsjettet for EUs siste, fireårige CO2-prosjekt lyder på 120 millioner kroner, mer enn det dobbelte av Stortingets årlige bevilgning til slik forskning. 30–40 av millionene vil gå til forskning ved NTNU og Sintef.

– Det var vi som tok initiativet til prosjektet. At vi fikk tilslag, viser at vi har forsknings-Europas tillit. Det bekrefter også at Sintef og NTNU er blant de ledende forskningsmiljøene i verden når det gjelder CO2-håndtering, sier Nils A. Røkke, direktør ved Gassteknisk Senter NTNU-Sintef, og Olaf Bolland, professor ved NTNU.

EU-prosjektet som har fått navnet Decarbit, gjelder neste generasjon teknologi for fangst av CO2 fra kull- og gasskraftverk. Målet er å utvikle løsninger som er billigere enn dagens.

– Man kan se på dette som ett av mange eksempler på at mens Norge fryser innsatsen, satser Europa på forskning innen dette feltet, sier Bolland og Røkke. I den norske regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 er 48,5 millioner kroner avsatt til forskning på CO2-håndtering.

EU skal for sin del bruke 390 millioner euro – ca. tre milliarder kroner – på nettopp slik forskning de neste seks årene.

Mens renseanleggene som er mest aktuelle til CO2-fangst i dag, «vasker» CO2 ut av eksosen fra kull- og gasskraftverk ved hjelp av kjemikalier, handler Decarbit-prosjektet om en av flere andre løsninger. Det dreier seg nærmere bestemt om utfordringene som oppstår hvis man velger å fjerne karbonet i kull og naturgass før brenselet går til kraftverket.

Målet er å komme ned i fangstkostnader på 15 euro per tonn innfanget CO2, mindre enn fjerdeparten av hva det anslagsvis vil koste å fange inn CO2 på Kårstø med teknologi som er tilgjengelig i dag.

NTNU og Sintef deltar i 14 og leder fem EU-prosjekter som handler om CO2-håndtering. Ikke minst med tanke på nettverkene trondheimsmiljøet får tilgang til, anser Olaf Bolland og Nils A. Røkke deltagelsen som viktig – også for forskningsnasjonen Norge.

 
        
            (Foto: GLEN MUSK)

  Foto: GLEN MUSK

På forsiden nå