Kraftredning forsinket igjen

Kraftlinja som skal bøte på strømunderskuddet i Midt-Norge blir ytterligere forsinket, ifølge Statnett.

Harde beskyldninger. Tidligere energiminister Ola Borten Moe (Sp) levnes liten ære i dommen fra Gulating lagmannsrett. Nå fører rettsstriden til at linja blir ytterligere forsinket. 

Saken oppdateres.

Uttalelsen kommer etter at Gulating lagmannsrett før helga slo fast at linja ikke kan bygges gjennom naturreservatet Sørdalen i Bremanger.

–Det er på det rene at Ørskog-Fardal vil bli forsinket. Hvor mye avhenger av den videre prosessen. Vi trenger en gyldig konsesjon for å gjenoppta arbeidet, men foreløpig vet vi ikke hvordan den videre prosessen i Olje- og energidepartementet blir, sier kommunikasjonsdirektør Kristian M. Pladsen i Statnett.

Statnett har foreløpig ikke tatt stilling til om dommen skal ankes.

Skal løse "kraftkrisen"

Den knapt 30 mil lange høyspentlinja mellom Fardal i Sogn og Ørskog på Sunnmøre er myndighetenes svar på det vedvarende kraftunderskuddet i Midt-Norge. Når linja står ferdig, reduseres sjansen for store strømprisforskjeller mellom Midt- og Sør-Norge, og regionen vil igjen få en tilfredsstillende forsyningssikkerhet, ifølge Statnett.

Ørskog-Fardal-prosjektet har blitt forsinket flere ganger. Den siste oppdaterte planen tar sikte på ferdigstillelse i 2016. Nå ryker altså tidsplanen nok en gang.

Gulating-dommen kommer etter en langvarig rettsstrid mellom Statnett og staten på den ene sida, og grunneierne i Myklebustdalen, der Sørdalen ligger. Grunneierne har hele tida ment at eks-statsråd Ola Borten Moes (Sp) beslutning om å føre ledningen gjennom den naturskjønne dalen er ugyldig, men har tapt i flere rettsinstanser.

Dermed har Statnett kunnet fortsette jobben med å rydde skog og støpe fundamenter i området.Statnett er også i full gang med å bygge en transformatorstasjon lenger øst i Myklebustdalen.

OED må avklare

Nå må arbeidet stoppes. Samtidig må Olje- og energidepartementet (OED) klargjøre hva som nå må gjøres for at linje kan ferdigstilles.

–Det er OED som har ballen nå, sier Pladsen i Statnett.

Ifølge kjennelsen fra Gulating er hele klagevedtaket fra OED kjent ugyldig, selv om rettsstriden bare berører en liten del av traseen. Hva det innebærer, gjenstår å se, mener Statnett.

–Det er selve Myklebustdalen og linjeføringen gjennom Bremanger som er stridens kjerne, og som saken dreier seg om. Dette må for øvrig OED vurdere. De konkrete konsekvensene for prosjektet avhenger av veien videre. Før vi vet det, er det vanskelig å svare på detaljspørsmål. Vi trenger først en avklaring når det gjelder konsesjonsspørsmålet, sier Pladsen.

Retten: –Borten Moe misforsto

Dommen fra Gulating lagmannsrett levner liten ære til daværende energiminister Ola Borten Moe. Både Statnett og NVE ville legge linja gjennom Førdedalen, der Borten Moes partivenn og ordfører Karl Vidar Førde bor. I sitt klagevedtak 21. desember 2011 besluttet OED å flytte linje til Myklebustdalen noen kilometer lenger nord.

Det er dette vedtaket som nå er kjent ugyldig, fordi det bygger på feil faktum, mener Gulating lagmannsrett. Blant annet mener retten at Borten Moe feiltolket et brev fra kommunestyret i Bremanger om hvor linja burde gå.

”Lagmannsretten tilføyer at det er underlig at OED ikke har funnet grunn til å sørge for en avklaring av kommunens syn før klagevedtaket”, heter det i dommen.

”Ved lagmannsrettens samlede vurdering av disse forhold er den blitt stående ved at det faktiske grunnlaget for departementets vurdering av konsesjonsvedtaket har så store mangler at vedtaket i klagesaken er ugyldig”, heter det videre.

I en SMS til Adressa.no avviser Borten Moe at han har misforstått.

"Vi har (..) aldri hevdet at kommunen gikk for Myklebustdalen, men de gikk enstemmig imot Førdedalen", skriver han.

Borten Moe mener dommen er feil og prinsippielt betenkelig.

"Dette rettsliggjør politikken og flytter makt fra demokratiske organ og inn i domstolen", skriver han.

På forsiden nå