Fosen reinbeitedistrikt vant over Fosen Vind

Høyesteretts ankeutvalg har gitt Fosen reinbeitedistrikt medhold i klagen over namsmannens beslutning om å gi Fosen Vind anledning til å bygge vindmøller før ekspropriasjonserstatning er fastsatt.

Vindmøllepark: Storheia vindpark blir den største vindparken på Fosen med 80 vindmøller. Fosen reinbeitedistrikt mener vindmøllene kommer til å ta en tredel av beitearealet på Storheia. 

Saken oppdateres.

I kjennelsen har Høyesterett opphevet Fosen tingretts og Frostating lagmannsretts kjennelser. Spørsmålet om innsigelser mot utbyggingen må behandles på nytt av tingretten.

- Vi er positivt overrasket, sier prosessfullmektig for Fosen reinbeitedistrikt, advokat Geir Johan Haugen. – Nå må domstolene prøve våre reelle innsigelser, med bakgrunn i folkeretten, sier han.

Prosessfullmektig for Fosen Vind, advokat Johan Fredrik Remmen, sier kjennelsen fra Høyesterett ikke får noen praktisk betydning for arbeidene som pågår.

LES OGSÅ: - Én same er nok

- Dette handler om påstått feil ved saksbehandlingen. Nå må tingretten etter rettsferien ta stilling til om det skal være skriftlige eller muntlige forhandlinger. Så får vi håpe en ny rettssak kan bli gjennomført i løpet av høsten, sier Remmen.

Bygger Europas største

Fosen Vind DA bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Om lag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW. Anleggsarbeidene startet i april 2016, og alle parkene skal etter planen være ferdigstilt i 2020.

Fosen reinbeitedistrikt går imot at Fosen Vind skal få anlegge vindpark i reinbeiteområdet deres på Storheia på Fosen. De hevder vinmøllene river unna grunnlaget ved å drive med rein.

LES OGSÅ: - Vindmøllene vil ødelegge fjellet mitt

Vindparkene bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa. Med sine 1000 MW er prosjektets omfang større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020, vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året.

LES OGSÅ: - Føler meg som en sirkushest når jeg blir bedt om å joike

Fosen Vind-utbyggingen omfatter vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW). Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA.

Før erstatning er fastsatt

Saken i Høyesteretts ankeutvalg gjaldt klage over namsmannens beslutning om tvangsfullbyrdelse av vedtak om forhåndstiltredelse ved ekspropriasjon. Ved forhåndstiltredelse gis det adgang til å ta i bruk en annens eiendom etter at det er truffet vedtak om ekspropriasjon, men før ekspropriasjonserstatningen er fastsatt.

LES OGSÅ: Er Fosen vårt eget Standing Rock?

Ankeutvalget påpeker enstemmig at etter tvangsfullbyrdelsesloven er det normalt ikke adgang til å påklage namsmannens avgjørelse etter at fullbyrdelsen er avsluttet. I dette tilfellet ble imidlertid namsmannens beslutning om å ta begjæringen om besittelsestakelse til følge, påklaget før fullbyrdelsen ble avsluttet. Tvangsfullbyrdelsesloven er da ikke til hinder for at klagen tas til behandling.

På forsiden nå