ELVAS TAPTE SØLV:

Aksepterer ikke oppdrettsvekst på bekostning av villaksen

Tilbakegangen i villaksbestanden kan ikke bare skyldes inn på oppdrettsnæringen, bildet er mer sammensatt, mener Torhild Aarbergsbotten.

Snorre Valen (SV) og Eva-Kristin Hansen (Ap) mener vekst i havbruksnæringen ikke kan tillates dersom det går ut over villaksen. 

Saken oppdateres.

Samtlige politikere Adresseavisen har snakket med ser tilstanden for villaksen i sammenheng med stortingsmeldingen om vekst i  oppdrettsnæringen, som snart skal behandles i Stortinget.

LES ADRESSA-DOKUMENTET: Elvas tapte sølv

Aabergsbotten, som er fylkeordførerkandidat for Høyre i Sør-Trøndelag, tror sameksistens mellom villaks og oppdrett er fullt mulig.

- Jeg tolker havbruksmeldingen slik at man er meget bevisst på situasjonen for villaksen. Veksten i næringen skal være bærekraftig og ikke skje på bekostning av villaksen, sier Aarbergsbotten.

- Må være føre var

- Vi vil ikke motsette oss produksjonsøkning innen havbruk, men det må større innsats til fra næringen. Tiltak som sterilisering og lukkete anlegg må iverksettes for å redusere trusselen mot villaksen, sier Trond Åm, fylkesleder Sør-Trøndelag Venstre.

- Kan en tidsfrist for overgang til lukkete anlegg bli aktuelt?

- Det bør være aktuelt, men det må vurderes på grunnlag av en større kartlegging av hvor stor oppdrettsvekst fjordene våre tåler, sier Åm og viser til at føre var-prinsippet må gjelde for utviklingen av oppdrettsnæringen.

- Ingen vekst hvis villaksen rammes

- Det er all grunn til å ta faresignalene på alvor, og nå virker det som situasjon er særlig alvorlig i Midt-Norge, sier Eva Kristin Hansen (Ap) som er medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

- Det er viktig at havbruksnæringen er med å ta ansvar, og at vi får kontroll på lakselusa og rømmingen av oppdrettslaks. Jeg er absolutt en tilhenger av fiskeoppdrett, men vi kan ikke ha en voldsom vekst i havbruksnæringen hvis det går ut over villaksen.

- Laksen har en verdi i seg selv, men den har også stor økonomisk betydning for turisme og reiseliv, og for elveeiere som har tilleggsinntekt fra laksefiske. De rammes hardt når villaksen går tilbake.

- Lys i enden av tunellen

- Jeg har ikke lyst til å peke på syndebukker for villaksens tilbakegang, det er mange årsaker som virker sammen. Rømming av oppdrettslaks er viktig, men også forhold i elvene som nedslamming som følge av grusuttak spiller inn.  Alle må være villige til å ta et ansvar, sier kommunalråd i Trondheim, Geirmund Lykke (KrF).

- Villaksen er en viktig del av den trønderske identiteten. Vi har grunn til å være stolte av villaksen vår, sier Lykke.

- Jeg har tillit til Miljødirektoratets vurderinger og at de innfører de riktige restriksjonene når de mener situasjonen er kritisk. Det er i alles interesse at uttaket holdes nede slik at laksebestandene kan bygge seg opp igjen. Dette har skjedd også med andre fiskebestander. Laksen er en fornybar ressurs, og det er lys i enden av tunellen hvis vi gjør de riktige tingene. Fiskere og elveeiere må kanskje forsake noe midlertidig, men det må til for at bestandene skal kunne bygge seg opp igjen, sier Lykke.

- Oppsiktsvekkende ille

Når havbruksmeldingen behandles i Stortinget før sommeren, vil SV fremme forslag om sterkere regulering av oppdrettsnæringen.

- Meldingen er en mulighet til å ta problemene reelt på alvor. Det må tas større hensyn til det biologiske mangfoldet og villaksen, sier Snorre Valen.

Han betegner situasjonen Adresseavisen har beskrevet i dokumentaren "Elvas tapte sølv" som oppsiktsvekkende ille.

- Over flere år har mengden oppdrettsfisk fått øke, til et punkt der det er fare for at villaksen utryddes. Tilstanden er vedvarende kritisk, men tas ikke særlig alvorlig noe sted. En hovedutfordring er at spesielt storpartiene er opptatt av å si at situasjonen for villaksen er viktig, men ikke er villig til å sette krav i pakt med det. Det ironiske er at mange i oppdrettsnæringa er mer kritisk enn politikerne, sier Valen.

Han viser til Salmar som søkte om støtte til utvikling av anlegg lengre ut til havs, og Marine Harvest som advarer mot å øke produksjonen før det er kontroll på lusesituasjonen.

- Merden må lukkes eller til havs

Valen nevner flere tiltak som må til: Ingen nye oppdrettskonsesjoner må gis før situasjonen er under kontroll. Stortinget må vurdere å senke grensen for tillatt mengde fisk i hvert enkelt anlegg, og målsettingen om ytterligere vekst må reduseres. I tillegg må det settes fart i arbeidet med et nytt konsesjonssystem.

Jeg er ikke mot oppdrettsnæringen, men vi må unngå å havne i samme situasjon som næringen i Chile som kollapset på grunn av fiskesykdom. Enten må merdene lenger til havs eller lukkes, sier Valen.

Veksten i havbruksnæringen skal være bærekraftig og ikke skje på bekostning av villaksen, sier Torhild Aarbergsbotten. 

Veksten i havbruksnæringen skal være bærekraftig og ikke skje på bekostning av villaksen, sier Torhild Aarbergsbotten. 

Trond Åm (Venstre) etterlyser tiltak som sterilisering og lukkete anlegg. 

Trond Åm (Venstre) etterlyser tiltak som sterilisering og lukkete anlegg. 

Geirmund Lykke (Krf) stoler på Miljødirektoratet.  

Geirmund Lykke (Krf) stoler på Miljødirektoratet.  

På forsiden nå