Kortere fisketid og små kvoter

I Stordalselva i Åfjord kuttes lakseseongen med seks uker. Fisketiden for sjølaksefiskerne i Trondheimsfjorden reduseres ytterligere.

Begrenset ressurs: Tilbakevandringen av laks til kysten av Norge er halvert siden 1980-tallet. Strenge fiskeregler skal beskytte bestandene.  Foto: Kjell A.Olsen

Saken oppdateres.

Dette er blant innstrammingene i forslaget til nye fiskeregler fra Miljødirektoratet.

De nye reglene skal gjelde fra 2016. Miljødirektoratet mener det fortsatt er nødvendig med strenge reguleringer i laksefisket i flere områder på grunn av et kraftig fall i tilbakevandringen av laks fra havet. Tilbakevandringen til Trondheimsfjorden var mye lavere enn tidligere både i fjor og året før.

Den generelle fisketiden i elvene er fra 1. juni til 31. august. Kortere fisketid og strenge kvotebegrensninger i elever rundt Trondheimsfjorden og i sjøfisket er blant forslagene i Miljødirektoratets høringsbrev om fisket etter laks, sjøørret og sjørøye.

LES OGSÅ: Elvas tapte sølv

Mindre sjølaksefiske

I sjølaksefisket i Trondheimsfjorden er fisketiden i dag 1. juli til 4. august. Miljødirektoratet foreslår at fisket starter en uke senere i den delen av fjorden som ligger i Sør-Trøndelag. I den delen av Trondheimsfjorden som ligger i Nord-Trøndelag åpnes det ikke for sjølaksefiske.

I Nordelva på Fosen foreslår direktoratet en fisketid fra 15. juni til 15. august, og redusert døgnkvote fra to til en laks per fisker. Innskrenkningene i Stordalselva i Åfjord blir enda tøffere, ifølge forslaget. Direktoratet vil redusere laksesesongen med en måned i forkant av sesongen, og med to uker i bakkant. Fisketiden blir 15. juni og til 31. juli, og døgnkvoten en laks per fisker.

I Gaula og Orkla har lokal fiskeforvaltning innført en rekke restriksjoner, med blant annet små fiskekvoter. Miljødirektoratet mener det er nødvensdig å oppretholde strenge kvotebegrensninger. Kvoten per døgn bør være en laks, og sesongkvoten fem laks per fisker. Det er allerede innført en sesongkvote på fire laks og en døgnkvote på en laks i disse elvene. Restriksjonene innført lokalt har vært en forutsetning for å opprettholde fisketiden, påpeker direktoratet.

LES OGSÅ: Trues av lus

Gjenutsetting

Homla i Malvik før fortsatt være stengt for fiske. Gytefisktellinger viser at det er svært lite fisk i vassdraget. I Steinsdalselva i Osen foreslås redusert beskatning, med gjenutsettingsplikt for all hunnlaks over 65 centimeter.

Også i Skauga i Rissa må beskatningen enda mer ned, mener Miljødirektoratet. Det foreslås en døgnkvote på en laks per fisker, og en sesongkvote på ti laks. Totalkvoten for vassdraget er foreslått til 400 kilo laks, og fisketiden 15 juni til 15 august.

I Vigda i Skaun foreslår Miljødirektoratet å redusere fisketiden med to uker i forkant av sesongen, og å redusere døgnkvoten fra to til en laks. Sesongkvoten bør være 10 laks per fisker.

Det foreslås ikke endringer i de nord-trønderske elvene Bjøra/Namsen og Figga, heller ikke i Steinkjerelva med Byaelva. I Verdalsvassdraget foreslås å forskyve fiskesesongen ovenfor Granfossen fra 1. juli til 10. august. I denne delen av vassdraget bør totalkvoten være 20 laks og, hunnlaksen bør være fredet. Foreslått kvote for hele vassdraget er 300 laks, med en sesongkvote på to laks per fisker.

Forslaget bygger på anbefalinger fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Rådet har vurdert halvparten av landets laksebestander, men disse utgjør over 90 prosent av lakseressursene.

LES OGSÅ: Lukkede anlegg

På forsiden nå