Retten stanser AtB-kontrakt

AtB får ikke inngå kontrakt med selskapet Norled AS om fergedrift på strekningen Brekstad-Valset fra 1. januar 2015 før det er rettslig fastslått at tildelingen er lovlig.

M/F «Ørland» ble liggende på innsiden av moloen ved Brekstad torsdag i forrige uke på grunn av den sterke vinden.  

Saken oppdateres.

Det har Frostating lagmannsrett avgjort i en enstemmig beslutning.

AtB er i tillegg dømt til å betale til selskapet Fosen-Linjen AS saksomkostninger som etter behandling i to rettsinstanser er kommet opp i nærmere en halv million kroner.

Anbud

Denne saken dreier seg om AtBs utlysing av anbud på nevnte fergestrekning. Dette skjedde i juni i fjor. Tre tilbydere meldte seg; Norled AS, Fosen-Linjen AS og Boreal Transport Nord AS.

AtB vurderte tilbudene etter et nærmere angitt kriteriesystem der pris skulle vektes 50 prosent, kvalitet og miljø 25 prosent hver. Denne saken dreier seg om uenighet knyttet til anvendelsen av miljøkriteriet, i første rekke samlet drivoljeforbruk. Norled oppga et anslag på 364http://ng3webapp.adresseavisen.no:7003/newsgate/images/SmallCode.png000 liter pr. år, Fosen-Linjen oppga et forbruk på 500http://ng3webapp.adresseavisen.no:7003/newsgate/images/SmallCode.png500 liter.

Etter evaluering av tilbudene, valgte AtB å tildele kontrakten til Norled. Men avstanden til Fosen-Linjen var beskjeden: 0,1 prosentpoeng på en skala fra 1 til 10.

Forføyning

Fosen-Linjen innleverte 3. januar i år krav om såkalt midlertidig forføyning til Sør-Trøndelag tingrett. Selskapet mente det var grunn til å tro at kontrakten var tildelt feil tilbyder, og at den ikke måtte tildeles Norled før det var slått endelig fast at tildelingen var korrekt. Tingretten ga Fosen-Linjen medhold, og saken ble anket inn for lagmannsretten.

Og der har altså nå retten kommet til samme resultat. AtB får ikke inngå kontrakt med Norled før det er rettskraftig avgjort om Fosen-Linjen har krav på å få tildelt kontrakten. Fosen-Linjen mener Norleds valg av fergetype er uklart, noe som kan få vesentlig betydning for drivoljeforbruket.

Funksjonskrav

AtB hevder på sin side at anbudet er basert på funksjonskrav, og at oppdragsgiver må legge til grunn at alle krav vil bli oppfylt uansett hvilket fartøy som velges.

Lagmannsretten mener AtB burde ha etterprøvd det oppgitte drivoljeforbruket.

Retten konkluderer med at Fosen-Linjens har sannsynliggjort at tildelingsvedtaket er i strid med kravet om forsvarlig saksbehandling i anskaffelsesloven, og at det derfor kan settes til side.

Nå gjenstår den rettslige avklaringen av om tildelingen faktisk er holdbar. Dette mener lagmannsretten kan ta fra ett til halvannet år. AtB krever sikkerhetsstillelse på 61,5 millioner for en forsinkelse de mener kan ta tre år. Men retten mener dette er satt for høyt og at tapet følgelig vil være langt lavere enn AtB hevder.

På forsiden nå