Politimann som ble dømt etter SMS til ulvejeger får saken opp i Høyesterett

Politimannen fra Namdalen ble i Frostating lagmannsrett dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha hindret rettsvesenet.

Dette er ulven som ble skutt i Lierne i oktober i 2016, og som var utgangspunktet for straffesaken mot politimannen.  Foto: Leif Arne Holme

Saken oppdateres.

Politibetjenten anket dommen fra lagmannsretten til Høyesterett, og nå har ankeutvalget besluttet at saken skal behandles av Høyesterett. Anken gjaldt lovanvendelsen.

Det var Spesialenheten for politisaker som i desember i fjor tok ut tiltale mot politibetjenten for «å ha opptrådt slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak».

Skjøt ulv fra helikopter

Bakgrunnen var felling av en fredet ulv i et reinområde i Lierne fra helikopter i oktober 2016. Jegeren, med tilknytning til reindriftsnæringen, fikk to tekstmeldinger fra politimannen natten før avhør. Spesialenheten tolket meldingene som råd til jegeren om hvordan han skulle forklare seg for å slippe straff - derfor ble han tiltalt.

I januar ble politimannen frifunnet i Namdal tingrett - etter en dissens blant dommerne. Flertallet, som besto av meddommerne, mente at tiltalte utelukkende hadde til hensikt å sikre at relevant, selvopplevd og korrekt faktisk informasjon for skyldspørsmålet kom frem under politiavhøret, ifølge dommen.

Mindretallet i retten, bestående av en sorenskriver, var uenig i dette.

- Tiltaltes handlemåte og omstendighetene omkring denne, er etter rettens syn av en slik karakter at den bør straffes, skrev sorenskriveren i dommen.

LES OGSÅ: Regjeringen godkjenner felling av 26 ulv utenfor ulvesonen

Spesialenheten anket også

Spesialenheten anket frifinnelsen, og i ankesaken i Frostating lagmannsrett ble politimannen dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha hindret rettsvesenet. Også der delte retten seg i et flertall og et mindretall.

«Ved bevisvurderingen har flertallet også lagt vekt på at det framgår av den siste tekstmeldingen at NN (politimannen journ.anm.) ikke ønsket at hans kontakt skulle bli kjent utad. Etter at NN sendte tekstmeldingene, slettet han disse fra telefonen (...) Han orienterte heller ikke lensmann NN (navnet på politimannens overordnede journ.anm.) om tekstmeldingene. Dette underbygger, slik flertallet ser det, at NN var klar over at han ikke opptrådte korrekt i tjenesten», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Da saken var oppe i tingretten, la aktor ned påstand om 75 dagers fengsel. Spesialenheten leverte en motanke over straffutmålingen til Høyesterett. Denne ville ikke ankeutvalget imidlertid ikke slippe gjennom.

Den drepte ulven var en ung hannulv på cirka 40 kilo, 83 cm i skulderhøyde og 115 cm lang.

Omlag fire måneder etter at ulven var skutt, døde skytteren i en ulykke og det ble da ingen sak mot ham.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå