Sanner med klar mobbemelding til skoleledere: – Skjerp dere

Skoleledere i åtte mobbesaker i Trøndelag har brutt loven

Åtte av åtte mobbesaker som ble ferdigbehandlet av Fylkesmannen i Trøndelag i fjor høst konkluderte med at skolene ikke har gjort nok.

I mange av de 653 innmeldte mobbesaker til fylkesmennene høsten 2018 ble det konkludert med at skolene ikke har gjort nok.  Foto: Illustrasjonsfoto: Jan Haas / NTB scanpix

Saken oppdateres.

I fjor høst ble hele 653 mobbesaker meldt inn til fylkesmenn i Norge. I nesten alle ferdigbehandlede saker ble det konkludert med at skolene ikke gjorde nok.

I Trøndelag ble det meldt inn 66 saker, hvorav åtte er ferdigbehandlet. Alle åtte med samme svar: skolen har brutt aktivitetsplikten, altså ikke gjort nok for å stoppe mobbing.

LES BAKGRUNN: Gutten isoleres på grupperom på grunn av trusler, vold og krenkelser

LES OGSÅ: Skolene gjør ikke nok i innklagede mobbesaker

- Uakseptabelt

– Vi ser at tallene på saker som meldes inn til Fylkesmannen fortsatt er høye, og jeg er bekymret for barna det gjelder. Altfor mange barn har en klump i magen når de går til skolen og opplever at de voksne ikke gir dem den tryggheten de skal ha i skolehverdagen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Fra skoleåret 2017–2018 kunne elever og foreldre melde fra til Fylkesmannen dersom skolen ikke gjør nok for å følge opp mobbing. I samme periode i 2017 ble det meldt inn 565 saker.

I om lag fire av fem mobbesaker er ferdigbehandlet, er konklusjonen at skolen har brutt aktivitetsplikten.

– Det er helt uakseptabelt, sier Sanner til NTB.


Fakta om mobbetall fra fylkesmannen høsten 2018

Fra og med skoleåret 2017–2018 kunne elever og foreldre melde fra til fylkesmannen dersom skolen ikke gjør nok for å følge opp mobbing. Høsten 2018 ble det meldt inn i alt 653 saker.

Under følger en fylkesvis oversikt over antall saker, hvor mange som er ferdigbehandlet, og i hvor mange fylkesmannen har konkludert med at skolene har brutt aktivitetsplikten.

* Aust- og Vest-Agder: 52 saker, 6 ferdigbehandlet, 5 brudd på aktivitetsplikten.

* Buskerud: 16 saker, 6 ferdigbehandlet, 6 brudd på aktivitetsplikten.

* Finnmark: 36 saker, 12 ferdigbehandlet, 9 brudd på aktivitetsplikten.

* Hordaland: 55 saker, 31 ferdigbehandlet, 24 brudd på aktivitetsplikten.

* Møre og Romsdal: 12 saker, 6 ferdigbehandlet, 5 brudd på aktivitetsplikten.

* Nordland: 38 saker, 7 ferdigbehandlet, 5 brudd på aktivitetsplikten.

* Trøndelag: 66 saker, 8 ferdigbehandlet, 8 brudd på aktivitetsplikten.

* Hedmark: 25 saker, 6 ferdigbehandlet, 4 brudd på aktivitetsplikten.

* Oppland: 21 saker, 4 ferdigbehandlet, 4 brudd på aktivitetsplikten.

* Oslo og Akershus: 145 saker, 9 ferdigbehandlet, 9 brudd på aktivitetsplikten.

* Rogaland: 61 saker, 23 ferdigbehandlet, 19 brudd på aktivitetsplikten.

* Sogn og Fjordane: 6 saker, 5 ferdigbehandlet, 3 brudd på aktivitetsplikten.

* Telemark: 20 saker, 4 ferdigbehandlet, 3 brudd på aktivitetsplikten.

* Troms: 35 saker, 23 ferdigbehandlet, 12 brudd på aktivitetsplikten.

* Vestfold: 23 saker, 6 ferdigbehandlet, 6 brudd på aktivitetsplikten.

* Østfold: 42 saker, 13 ferdigbehandlet, 12 brudd på aktivitetsplikten.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet)


Store forskjeller

Tallene fra fylkesmenn rundt om i Norge viser store geografiske forskjeller i hvor det meldes inn flest saker og hvor det oftest konkluderes med brudd på aktivitetsplikten.

Flest saker er det i Oslo og Akershus, der 145 foreldre har meldt fra til fylkesmannen om at skolen ikke følger opp mobbesituasjonen til barnet deres godt nok. I ni av ni ferdigbehandlede saker har fylkesmannen konkludert med brudd på aktivitetsplikten. Også i Buskerud, Vestfold, Oppland og Trøndelag er det slått fast at skolene har brutt aktivitetsplikten i alle ferdigbehandlede saker.

Lavest andel brudd på aktivitetsplikten er det i Troms, og færrest saker er det i Sogn og Fjordane. Men også der har Fylkesmannen konkludert med at det har vært brudd på aktivitetsplikten i over halvparten av sakene.

– Ingen fylker her får godkjentstempel. Disse tallene er alvorlige og viser at skoleledere og skoleeiere må jobbe mer og bedre for å sikre at alle elever tas på alvor og opplever et godt skolemiljø, sier Sanner.

LES KRONIKKEN: «Barnet mitt har det ikke bra på skolen»

Kan få bøter

Aktivitetsplikten er en femdelt paragraf i opplæringsloven, som gjelder for alle som arbeider eller utfører tjenester ved skolen. De er pliktige å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og iverksette tiltak dersom de ser tilfeller av mobbing.

I saker der Fylkesmannen har avdekket brudd på aktivitetsplikten, vil skolene få beskjed om hvilke tiltak de skal iverksette for å sikre at eleven har det trygt og godt på skolen. Blir det ikke fulgt opp da heller, kan fylkesmannen ilegge skolene tvangsmulkt eller dagbøter.

Hittil har det vært få tilfeller av dette, sier Sanner.

– Men det er viktig at fylkesmennene har det verktøyet, understreker statstråden.


Fakta om mobbesaker til fylkesmennene

* Fra og med skoleåret 2017–2018 kunne elever og foreldre melde fra til fylkesmannen dersom skolen ikke gjør nok for å følge opp mobbing. I løpet av samme periode mottok norske fylkesmenn 1.402 slike saker.

* I 80 prosent av de 774 ferdigbehandlede sakene, konkluderte fylkesmennene med at skolene hadde brutt aktivitetsplikten.

* Høsten 2018 mottok fylkesmennene 88 flere saker enn i samme periode i 2017. Også da lå andelen som hadde brutt aktivitetsplikten på rundt 80 prosent.

* Fylkesmannen i Oslo og Akershus mottok flest saker. I ni av ni ferdigbehandlede saker ble det konkludert med at aktivitetsplikten var brutt. Også i Buskerud, Trøndelag, Oppland og Vestfold ble det konkludert med brudd på aktivitetsplikten i alle ferdigbehandlede saker.

* Flest saker ble ferdigbehandlet i Hordaland. Der ble det slått fast at skolene brøt aktivitetsplikten i 24 av 31 tilfeller.

* Fylket med lavest andel brudd på aktivitetsplikten, var Troms. Der ble det konkludert med at skolen kunne gjort mer i 52 prosent av de i alt 23 ferdigbehandlede sakene.

* Færrest innmeldte saker er det i Sogn og Fjordane. Der ble det meldt inn seks saker, hvorav fem ble ferdigbehandlet. I 60 prosent av sakene hadde skolen brutt aktivitetsplikten.

* I tilfeller der aktivitetsplikten er brutt, kan fylkesmannen vedta hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får det trygt og godt på skolen. I ytterste konsekvens kan fylkesmannen knytte dagbøter til vedtakene sine for å sikre at skolen oppfyller dem.

(Kilde: NTB)


Klar melding

Fra regjeringshold brukes det store ressurser på å heve skolenes kompetansenivå slik at de bedre kan håndtere mobbesaker, ifølge Sanner. Fra 2013 fikk blant annet 103 skoler i 42 kommuner veiledning fra eksterne veiledere i regi av Utdanningsdirektoratet, og med gode resultater.

– Skoler som jobber systematisk med dette, lykkes. Alle de skolene som var med lå godt over landsgjennomsnittet i antall mobbesaker. Nå ligger de godt under snittet, sier han.

– Men dette er først og fremst et lederansvar, og skolene selv som i første rekke må sikre at elever og lærere jobber sammen for å skape et godt miljø. Tallene vi presenterer i dag er en klar melding til skoleledere- og eiere om at de må skjerpe seg, sier Sanner.

LES OGSÅ: Tar nye grep mot mobbing i Malvik

kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). 
        
            (Foto: Scanpix)

kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).  Foto: Scanpix

På forsiden nå