Miljødirektoratet mener Frøya må utelukkes som vindkraftområde

Ikke bare Frøya, men også Hitra og store deler av kysten og innlandet i Trøndelag, peker Miljødirektoratet på som ikke akseptable områder for vindkraftutbygging.

Frøya og Hitra: Det blå feltet på kartet markerer et område som Miljødirektoratet mener det ikke bør bygges ut vindkraft. På Hitra finnes allerede et vindkraftverk og et nummer to er planlagt. Også på Frøya er det gitt konsesjon til et vindkraftanlegg. Den svarte linjen markerer analyseområdet. 

Kartenes blå felt viser områdene som Miljødirektoratet mener det ikke bør bygges ut vindkraftanlegg. De røde feltene viser områdene Riksantikvaren mener bør ekskluderes.