Fikk kritikk for å ville parkere kampfly i telt - nå vil regjeringen bruke mer penger

Pengene skal etter planen brukes til å få på plass hangarer til de nye kampflyene på Ørlandet raskere.

Mer penger. Regjeringen vil bevilge mer penger til kampflybasen på Ørlandet i sin foreslåtte ekstrabevilgning.  Foto: Frank Cadamarteri

Saken oppdateres.

I en pressemelding fra Forsvarsdepartementet heter det at regjeringen foreslår å øke rammen på forsvarsbudsjettet med i overkant av 1,3 milliarder kroner i Revidert nasjonalbudsjett for 2019. Størsteparten av dette vil går til å dekke ekstrautgifter knyttet til hevingen av ulykkesfregatten KNM Helge Ingstad.

Her kan du lese reportasjen fra da Adresseavisen som et av de første norske mediene fikk bli med inn på det strengt bevoktede og skjermede kampflyområdet på Ørlandet i forrige uke.

Penger til kampflysatsingen

I den foreslåtte gigantbevilgningen finnes det imidlertid også over 270 millioner kroner knyttet til de nye norske kampflyene av typen F-35A Lightning II. Det foreslås blant annet å bruke 100 millioner kroner ekstra for å bygge flere kampflyhangarer.

Det er absolutt fotoforbud på det nye F-35-området. Slik ser imidlertid skissene av de nye forsterkede F-35-hangarene ut.  Foto: Skisse fra Forsvarsbygg

Adresseavisen har tidligere omtalt at de nye kampflyene blant annet vil måtte stå i telt frem til de nye hangarene står ferdige. Dette er noe regjeringen og forsvarsledelsen høstet massiv kritikk for. Det skjedde fordu den nye hovedbasen for de norske kampflyene, på ørlandet, i utgangspunktet var planlagt som en ren fredsbase, uten forsterkede hangarer, såkalte sheltere. Vedtaket om å bygge rekker med forsterkede flyhangarer, som kan beskytte fly mot angrep med lettere våpen, ble derfor fattet svært sent i prosessen.

LES OGSÅ: Skal bygge kampfly-hangarer for én milliard

Skal bygge testcelle

I tillegg vil regjeringen overta eierskap i testcellen Rygge 1 AS, ifølge pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet.

LES OGSÅ: Her lærer amerikanerne trønderske soldater å redde liv

«Dette vil inngå som en viktig del av den samlede motordepotetableringen for F-35 kampfly i Norge. For å videreutvikle selskapet slik at det blir konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, foreslår regjeringen derfor at det bevilges 172 millioner kroner til en oppkapitalisering av selskapet. Regjeringen legger opp til at staten overtar eierskapet til Rygge 1 AS og leier ut testcellen til AIM Norway AS», heter det i pressemeldingen.

Et av de nye F-35-flyene taues bort fra flyoppstillingsplassen ved rullebanen til det nye skjermede F-35-området på Ørland flystasjon.  Foto: FRANK CADAMARTERI

Mest til fregattheving

Hoveddelen av den foreslåtte gigantbevilgningen går imidlertid til hevingen av KNM Helge Ingstad. Regjeringen foreslår en økning av forsvarsbudsjettet på 486,3 millioner kroner. I tillegg omdisponeres 165,8 millioner kroner internt på forsvarsbudsjettet.

Midlene skal etter planen brukes til å betale for heving og transport av fartøyet, til å skaffe reservedeler og til å doble besetningen på det nye logistikkfartøyet KNM Maud.

LES OGSÅ: Folk er mer positive til Nato etter gigantøvelsen

Dobling av KNM Mauds besetning vil bidra til å opprettholde suverenitetshevdelsen i norske farvann og til å opprettholde norske forpliktelser til NATO, skriver Forsvarsdepartementet.

Viser til at Heimevernet øver mer

Det skal også settes av 63 millioner kroner for å anskaffe reservedeler for å bedre tilrettelegge for operative leveranser fra maritime patruljefly, og brukes 20 millioner kroner til økt seiling i nasjonale farvann for å ivareta operative behov og økt tilstedeværelse i norske farvann.

Som Adresseavisen tidligere har omtalt trappes i år Heimevernets øvingsaktivitet kraftig opp. I pressemeldingen peker Forsvarsdepartementet på at dette er noe som vil bidra til å bedre evnet til objektsikring, noe som er i tråd med Riksrevisjonens anbefalinger

På forsiden nå