21. mars i fjor var Statens naturoppsyn (SNO) og politiet ute for å kontrollere motorisert ferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Selbu kommune.

Da kontrollørene kom frem til et vann i området la de merke til to campingstoler med snøskuterspor rundt. «Undertegnede gikk bort for å fotografere kjøresporene og ble da oppmerksom på at det var to fiskehull med fiskesnører imellom stolene», skriver oppsynsmannen fra SNO i anmeldelsen som senere ble sendt til politiet. Adresseavisen har fått innsyn i dette dokumentet.

- Kjørte opp spor til isfiske

Etter hvert kom det en mann og kvinne gående etter skutersporene. De gikk bort til campingstolene og sjekket fiskesnørene. Den SNO-ansatte gikk da bort til de to og fortalte hvilket ærend han var ute i. Mannen forklarte da at han hadde kjørt opp sporene på isen da han hadde kommet til hytta kvelden før, går det videre frem av anmeldelsen.

Mannen hadde dispensasjon etter verneforskriften til å benytte snøskuter i nasjonalparken. Dokumentasjonen ble vist frem til kontrolløren. «Jeg opplyste om at det ikke sto i dispensasjonen at han kunne kjøre fra hytta og til vannet. Mannen opplyste da at grunnen til at han hadde kjørt fra hytta og ned til vannet og opp igjen, var for at det skulle bli enklere å gå for å sjekke isfiskesnørene», skriver oppsynsmannen videre.

Noen dager senere ble skuterføreren anmeldt til Selbu og Tydal lensmannskontor for kjøringen. I november besluttet en politiadvokat ved daværende Sør-Trøndelag politidistrikt å gi skuterføreren påtaleunnlatelse - med prøvetid på to år. «Ved avgjørelsen er det sett hen til at overtredelsen gjelder ulovlig kjøring over en begrenset strekning og at siktede selv bidro til oppklaring av saken ved at han på stedet erkjente kjøringen overfor kontrollørene i Statens naturoppsyn», skriver politiadvokaten i avgjørelsen.

LES OGSÅ (Pluss): Her blir familier tatt på ulovlig tur med snøskuter

Klagde til statsadvokaten

SNO påklagde dette til Trøndelag statsadvokatembeter. I klagen, undertegnet av avdelingsdirektør Anne Berit Pettersen i SNO, understrekes det at forholdet burde vært avgjort ved bot.

«Det er jevnt over lav oppdagelsesrisiko for ulovlig motorferdsel i utmark, og det er viktig av allmennpreventive grunner at overtredelsen avgjøres med en strengere straffereaksjon», heter det i dokumentet. Pettersen poengterer videre at kjøringen hadde et rent fornøyelsespreg, og viser til at det skjedde i forbindelse med isfiske.

I området hvor kjøringen skjedde er det gitt mange dispensasjoner for motorisert ferdsel på vinterføre. I forbindelse med dette understreker SNO følgende overfor statsadvokaten:

«Det statlige naturoppsynet frykter at en beslutning om å avgjøre forholdet med påtaleunnlatelse, hos publikum kan oppfattes som en mer eller mindre aksept for begrensede avvik i forhold til gitte tillatelser».

Statsadvokaten endret til bot

Rett før jul besluttet førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes å omgjøre påtaleunnlatelsen. I sitt påtegningsark følger han argumentasjonen fra SNO og bøtelegger skuterføreren å ha brutt motorferdselsforbudet i nasjonalparken.

- Han har fått et forelegg på 4000 kroner, sier Soknes til Adresseavisen.

Fordi det er gitt et forholdsvis stort antall dispensasjoner for motorisert ferdsel på vinterføre, er det viktig at denne ferdselen kun skjer innenfor de tillatte rammer, skriver Soknes i avgjørelsen, og legger til at selv om kjøringen skjedde over en kort strekning, så har det begrenset betydning for hvor straffverdig forholdet er.

foto
Først påtaleunnlatelse - deretter bot: En politiadvokat ga først snøscooterføreren påtaleunnlatelse. Dette ble påklaget og førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes besluttet å gi mannen et forelegg. Foto: Morten Antonsen