Gravid slipper fengsel

Retten mener betinget fengselsstraff på syv måneder er tilstrekkelig for den den gravide kvinnen (30).

Saken oppdateres.

I Trondheim tingrett ble hun dømt til samfunnsstraff i 225 timer med en gjennomføringstid på seks måneder, subsidiært syv måneders fengsel. Påtalemyndigheten anket straffutmålingen for å få endret straffen til ubetinget fengsel.

Kvinnen er gift med en utenlandsk statsborger og venter barn i november. Hun er uføretrygdet og er tidligere ikke straffedømt.

Ølglass i bakhodet

De straffbare forholdene ble begått i fjor; seks simple tyverier, ett underslag, tre tilfelle der hun har latt andre som ikke fylte vilkårene få kjøre bilen hennes, en fartsovertredelse, ett tilfelle av hasjbruk, en legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap, ett tilfelle av trusler og ett drosjebedrageri.

Legemsbeskadigelsen er det klart alvorligste forholdet i tiltalen. På et utested slo hun i fylla et ølglass mot bakhodet til en annen kvinne. Kvinnen fikk et kutt, som måtte sys med to sting. 30-åringen fortalte at hun var sjalu fordi fornærmede danset med tiltaltes ektefelle.

I utgangspunktet skal denne type legemsbeskadigelse gi ubetinget fengselsstraff med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet.

Asylsøknad avslått

I og med at hun er gravid vil hun ikke kunne sone før etter ammeperioden, når barnet er om lag ni måneder (etter påtaleinstruksen). Da vil de straffbare forhold ligge nesten to år tilbake i tid. Frostating lagmannsrett mener at da vil de allmennpreventive hensyn bak fengselsstraffen være svekket.

30-åringen har en uspesifikk hjerneskade som har påvirket personligheten hennes. Hun ble uføretrygdet i ung alder. De straffbare handlingene skjedde etter at hun møtte sin ektefelle høsten 2003.

Ektefellen har fått avslag på søknaden om asyl og familiegjenforening. Avslaget er anket. Kvinnen har ikke annen familie der hun bor nå, som kan ta omsorg for barnet hvis hun må gå i fengsel og ektefellen utvises fra landet.

På forsiden nå