Trondheim vokser og vokser

Se hvilke bydeler som vokser mest.

Saken oppdateres.

Trondheim vokser i rasende fart. Det er 35 år siden det ble født like mange barn i byen, og eldrebølgen kommer.

Den sterke veksten i Trondheim tok for alvor av fra 2005. Årlig tilvekst de siste årene har ligget på mellom 2500 og 3000. I dag har byen passert 173000 innbyggere.

Høye fødselstall

Veksten i folketallet har vært preget av høye fødselstall de siste årene. På ti år har antall nyfødte økt fra ca 2000 til ca 2600 i år. Og dette høye nivået ser ut til å øke enda mer, til nærmere 3000 rundt 2020 og ligge på dette nivået de ti årene deretter.

Ifølge statistiker Sveinung Eiksund på Byplankontoret i Trondheim kommune har trondheimskvinnene nå gjennomsnittlig 1,95 barn, noe som er bittelitt ned fra i fjor. Men nivået må vi helt tilbake til 1975 for å finne maken til. Det fødes med andre ord flere barn i Trondheim nå enn på 35 år. I mellomtiden har raten vært nede i 1,7 barn.

Eldrebølge og barnehageboom

Vekst skaper mange utfordringer. Vekst i store brukergrupper som barn under seks år, skoleelever og eldre får konsekvenser for barnehageutbygging, skolekapasitet og eldreomsorg. Eldrebølgen blir svært merkbar i årene som kommer.

Aldersgruppen 67 – 79 år er svakt redusert på 2000-tallet, men vil øke kraftig fremover. I dag teller denne aldersgruppen ca 12000. I 2020 har den vokst med 50 prosent til over 18000. Dette slår ut for gruppen 80 – 89 år etter 2020. Den øker fra ca 5000 til over 8600 frem mot 2030.

Folk lever lengre, og det vil skje en betydelig vekst i aldersgruppen over 90 år. I dag er det ca 950 90-åringer i Trondheim. Om 20 år vil antallet være økt til ca 1350. Gruppen er ikke veldig tallrik, men når omlag 37 prosent av 90-åringene trenger et heldøgns omsorgstilbud, får veksten stor betydning for fremtidig eldreomsorg.

De høye fødselstallene gir umiddelbare konsekvenser for barnehagetilbudet. Antall barn i alderen 1 – 5 år er ca 11000 i Trondheim i dag. Antallet vil vokse med ca 2500 frem mot 2020. Deretter en mer avdempet, men like fullt vekst frem mot 2030 da antall potensielle barnehagebrukere forventes å ligge på nær 14000. De nærmeste ti årene må det bygges mange nye barnehager for å henge med veksten i barnetallet.

SI DIN MENING: Hvorfor bor du i Trondheim?

- Godt rustet

Antall grunnskoleelever har sunket noe de siste årene, men forventes å øke hvert eneste år de kommende 20 årene. I år teller aldersgruppen 6 – 12 år 13820. I 2030 er forventet antall grunnskoleelever i Trondheim oppe i 18000.

Det er også forventet en mer avdempet vekst i ungdomsskolekullene fremover, fra dagens ca 6000 til noe over 6400 i 2020. På de ti årene deretter øker antallet med nye 1000 elever.

– Vi har mange unge innbyggere i Trondheim, relativt få eldre, sier Eiksund.

– Det betyr at byen bør være bedre rustet enn de fleste når eldrebølgen slår inn.

Ranheim, Tiller, Leangen og Persaunet øker mest

Eiksund peker på at barnetallet øker i omtrent alle skolekretser i hele Trondheim, og dette utfordrer hele infrastrukturen i byen.

Veksten på kort sikt – det vil si frem til 2015 - kommer på Ranheim, på Tiller og på Leangen/Persaunet. Innenfor Ranheim skolekrets alene er det planer for 2300 nye boliger. På Tiller er det fortsatt plass til ca 1000 nye boliger. I kommunens nye boligprogram, som fortsatt ikke er vedtatt, er produksjonsmålet hevet fra 1100 boliger i året til 1350.

Etter 2015 vil de nevnte områdene bli avløst av sentrumsnære områder som Lilleby, Lade, Brøset, Tempe og Nyhavna. På flere av disse områdene vil vi få gjennomgripende byomforming som en direkte følge av prinsippet om at 80 prosent av boligbyggingen skal skje der det aller meste av infrastrukturen er på plass. På Tempe kan det bli snakk om 1500 nye boliger.

Les nyheter fra din bydel: adressa.nos bydelssider finner du her- Veksten gir oss utfordringer

Ordfører Rita Ottervik gleder seg over veksten i Trondheim, men innser at utfordringene står i kø.

– Vi har jo bygd tre-fire barnehager årlig de siste årene. Dette forplanter seg nå over i skolen. Det generelle trekket er kraftig økning fremover. Særlig østover må vi finne løsninger. Her har vi bestilt en utredning fra rådmannen om hvordan vi løser investeringsspørsmålene. Det svaret har vi ikke fått ennå. Blant annet må vi ta stilling til om gamle Ranheim skole skal selges eller gjenåpnes. Også i forbindelse med den forestående utbyggingen på Brøset må ny barnehage og skole vurderes.

– Ser du befolkningsveksten som vanskelig eller som et gode?

– Det skaper utfordringer. Men det er fantastisk for Trondheim at vi får stadig flere i aldersgruppen 20 – 29 år. De tar utdanning her, og de blir værende her. Det betyr at vi beholder kompetansen. Det skapes et fantastisk forskersamfunn. Dette blir det bedrifter og arbeidsplasser av i hele trondheimsregionen. Slik sett er veksten positiv. Men det blir mange praktiske utfordringer. Vi må blant annet ta hånd om flere eldre. Jeg føler likevel vi er godt rustet til å møte eldreveksten, sier Ottervik.

Attraktive Trondheim

– Eldrebølgen vil kreve langt flere ansatte i omsorgsyrkene. Flere barn vil også kreve flere ansatte i skoler og barnehager. Hvor skal du finne alle disse?

– Dette er den virkelig store utfordringen. Et svar på dette er å gjøre kommunal sektor så attraktiv at vi kan konkurrere om arbeidstakerne. Vi har startet dette arbeidet, blant annet ved å åpne for at skoleelever kan ta sommerjobb i omsorgstjenesten og gjøre seg sine første erfaringer. Livsglede for eldre og jobbsertifisering er et annet tiltak som skal bidra til gjøre eldreomsorg til et mer attraktivt sted å jobbe. Sertifiseringen har ført til at sykefraværet går ned. Vi jobber også aktivt med inntak av lærlinger.

Rita Ottervik synes det er kjempespennende å styre byen med den veksten prognosene nå tyder på, selv om veksten byr på utfordringer.

– Heller vekst enn en by med stagnasjon. Og jeg tror byen oppfattes som attraktiv når så mange i 20-årene slår seg ned her. En undersøkelse viste at førstevalget for et flertall av de spurte er Trondheim om de skulle velge seg et annet sted å bo. Det sier litt.

Test deg selv: Hvor godt kjenner du Trondheim?

 
 
 
 
På forsiden nå