Færre sykehjemsplasser, flere ansatte

Rådmannen vil øke grunnbemanningen i eldreomsorgen. For å finansiere dette vil det bli færre sykehjemsplasser.

Kommunen vil at eldre skal bo lengst mulig hjemme. Marie Stene (t.v) bor på Byneset sykehjem som Adresseavisen besøkte i sommer. 

Saken oppdateres.

Rådmannen prioriterer å styrke hjemmetjenesten – i tillegg til å satse på tidlig innsats og hverdagsmestring. Det blir også en liten økning av grunnbemanningen ved helse- og velferdssentrene – men i år bare på seks millioner.

For å klare dette foreslår rådmannen det han kaller «en oppbremsing» i veksten i antall sykehjemsplasser. Det betyr i praksis at han foreslår å legge ned en rekke plasser – som han mener er driftsmessig uhensiktsmessige. Rådmannen hevder likevel at reduksjonen «ikke skal gjøre det vanskeligere å få sykehjemsplass».

Kun én ekstra sykehjemsplass

Dersom kommunen skulle holdt tritt med det økende antallet eldre de neste fire årene, skulle det blitt etablert 77 flere sykehjemsplasser eller boliger med heldøgns omsorg.

Dette skjer imidlertid ikke dersom rådmannens budsjettforslag vedtas. Forslaget innebærer kun én ekstra sykehjemsplass i denne perioden.

Her kan du se hvordan ett døgn på sykehjem kan være og høre modige ansatte fortelle om hva de mener må til for å få en bedre eldreomsorg.

Rådmannen argumenterer med at Trondheim har en høy sykehjemsdekning sammenlignet med de andre storkommunene – og at man nå må prioritere økt bemanning og ledelse – der Trondheim kommer dårlig ut.

Det blir ett årsverk ekstra per 48 plasser på sykehjemmene. Denne ekstrapersonen skal gjøre praktiske oppgaver slik at fagfolk får frigjort tid til brukerne. Hjemmetjenesten styrkes betydelig mer: Her forelsås en økning på 35 millioner.

Ansatte varslet om 1781 alvorlige avvik i eldreomsorgen de to siste årene, her er deres rapport fra innsiden.

I valgkampen lovte Ap at de i løpet av fireårsperioden ville få på plass en avdelingssykepleier med faglig ansvar på hver avdeling. Dette ligger ikke blant forslagene i rådmannens budsjett.

Disse plassene legges ned

Her er plassene som legges ned:

Dagens drift ved Vistamar i Spania reduseres med to plasser, fra 22 til 20 plasser.

Buran sykehjem blir lagt ned når Persaunet helse- og velferdssenter åpner, 24 færre plasser.

Rehabiliteringsplasser ved Olavsgården flyttes til Søbstad, 25 færre plasser.

Drift hus 1 Nidarvoll flyttes til Persaunet, 60 færre plasser.

E. C Dahls legges ned, plasser foreslås flyttet til Nidarvoll når Nidarvoll er ferdig rehabilitert, 31 færre plasser.

Midlertidig reduksjon i sykehjemssenger i kommunale akuttdøgntilbud, fem millioner innsparing.

Olavsgården og E. C. Dahls foreslås solgt.

LES OGSÅ: Er virkelig eldreomsorgen i krise?

Bo hjemme lengst mulig

Selv om rådmannen sier at reduksjonen ikke skal gjøre det vanskeligere å få sykehjemsplass, går det frem at det ikke vil bli enkelt: « ... er det en stor utfordring å opprettholde måloppnåelsen i takt med befolkningsutviklingen». Kommunen vil også være avhengig av at man lykkes å få folk til å bo hjemme lenger – og klare seg med hjemmebasert omsorg: «Hjemmetjenesten skal organiseres slik at flere kan velge å bo hjemme lenger,» heter det og virkemidlene er blant annet:

Alle skal få vurdert muligheten til å bo hjemme med tjenester opp til 25 timer i uka, før en sykehjemsplass blir valgt

Øker satsing på tidlig innsats

Rådmannen mener at hvis eldre får tettere oppfølging i den tida det nærmer seg heldøgns omsorg, vil behovet for sykehjem kunne reduseres. «Tre måneders utsatt innleggelse i snitt medfører ti prosent lavere behov for sykehjemsplasser i kommunen», heter det.

En sykehjemsplass koster det samme som 20 hjemmetjenestetimer, tar du med kapitalkostnadene får du 30 hjemmetjenestetimer i uka for én sykehjemsplass. «En del av strategien er derfor å ruste opp tjenesten slik at hjemmeboende eldre i større grad opplever hjemmetjenesten som et reelt alternativ til sykehjem.»

LES OGSÅ: Trondheim ble belønnet med åpenhetsprisen

På forsiden nå