Ingen skolestartere på Kalvskinnet neste høst heller

13 elever ønsket å begynne i første klasse ved en gjenåpnet Kalvskinnet skole fra neste høst. Men det lønner seg å heller sende dem til Ila og Singsaker skole.

Gjenåpnes ikke: Formannskapet i Trondheim mener det ikke er nok elever som vil gå på Kalvskinnet skole fra høsten 2016 til at skolen gjenåpnes fra skoleårets start. 

Saken oppdateres.

Formannskapet i Trondheim behandlet saken tirsdag, og konkluderte med at antall elever som ønsker å begynne ved Kalvskinnet ikke er tilstrekkelig til at skolen gjenåpnes høsten 2016. Politikerne skal imidlertid komme tilbake til saken etter at rådmannen har belyst utviklingen i elevtallet i området, og ser på saken på nytt i forbindelse med bystyrets kommende behandling om fremtidig skolestuktur i kommunen.

Avgjørelsen om ikke å gjenåpne skolen ble fattet av et enstemmig formannskap, uten debatt om saken.

Det bor 28 barn født i 2010 i Kalvskinnet skolekrets. Disse skal begynne på skolen høsten 2016. Erfaringsmessig viser det seg at elevtallet i sentrums-skolekretsene blir noe lavere enn antallet folkeregistrerte skolestartere året i forveien.

Ikke nok elever

Rådmannens oversikt etter e-postutveksling og telefoner til alle foreldrene, viser at 13 familier kunne tenke seg at barnet begynte ved en gjenåpnet Kalvskinnet skole. 4 sier at de vil flytte ut av skolekretsen før skolestart.

Det er stadig flere foreldre i dette nabolaget som velger å sende barna sine på private skoler, blant annet Birralee International School, Trondheim International School og Steinerskolen i Trondheim. Dermed snevres elevgrunnlaget ytterligere inn.

Ila og Singsaker skole har tilstrekkelig kapasitet til å tilby skoleplass til alle barn bosatt i skolekretsene Ila, Kalvskinnet og Singsaker. Både kostnadsmessig og faglig gjør dette at rådmannen ikke anbefaler en gjenåpning av skolen.

Derfor forsvant elevgrunnlaget

I 2010 planla kommunen å slå sammen Kalvskinnet og Ila skole med felles rektor og administrasjon. 5.–7. trinn ved Kalvskinnet skulle flyttes til Ila. Samtidig skulle mottaksklassen for 1.–4. trinn ved Ila skole flyttes til Kalvskinnet. Dette møtte stor motstand fra foreldre ved Kalvskinnet. Rektor Sten Frode Solvang, ved Kalvskinnet, var på vei over til Singsaker skole, og mange lærere med han. FAU skrev en kollektiv søknad om skoleplass til sine barn ved Singsaker skole. Alle som ville flytte, fikk søknaden innvilget. Til sammen ble det flere enn 70 nye elever fra sentrum på Singsaker skole. Dermed forsvant elevgrunnlaget for en drive skole i Midtbyen. All undervisning ved Kalvskinnet ble flyttet til Ila skole.

LES OGSÅ: Bydelssjekken: Sentrum, om Kalvskinnet skole PLUSS

LES OGSÅ: Spillet om Kalvskinnet LEDER

Leies ut til Birralee

Kalvskinnet skole ble i mellomtiden rehabilitert og utleid. I dag leier Birralee International School 2799 kvadratmeter og Birralee International Kindergarten 495 kvadratmeter av skolens areal, mens Trondheim kommune selv disponerer 292. Resten er definert som fellesareal.

Trondheim kommune kan si opp leieavtalen med tolv måneders skriftlig varsel for deler av arealet, slik at kommunen disponerer en tredjedel av hovedbygget. Forutsetningen for en eventuell oppsigelse er at Kalvskinnet skole skal gjenåpnes som kommunal grunnskole.

Det er tidligere lansert flere løsninger for nyåpning av Kalvskinnet skole. Både full skole, 1.–4. klasse og kun skolestartere er foreslått. I de første to scenarioene har det vært tenkt en tilbakeflytting av elever som i dag allerede går på Ila eller Singsaker. I det siste tilfellet har det vært snakk om å bygge skolen opp igjen år for år.

Ingen av scenarioene har gått igjennom hos politikerne siden den midlertidige nedleggelsen i 2010.

På forsiden nå