Historisk avtale undertegnet fredag:

Får milliarder i belønning for å hindre vekst i biltrafikken

Trondheim får nærmere 3,8 milliarder kroner fra staten de neste åtte årene for at all trafikkvekst skal skje med kollektivtransport, sykling eller gåing.

Superbussprposjekt. Det skal brukes nærmere tre milliarder kroner til utvikling avsuperbusstilbud i Trondheim. Staten dekker halvparten av utgiftene.  Foto: Jens Søraa

Saken oppdateres.

Milliardoverføringen er et resultat av Norges første bymiljøavtale med staten.

Avtalen, som går fra 2016 til 2023, er historisk. Trondheim er den første byen i landet som inngår en slik avtale.

Bakgrunnen for avtalen er nullvekstmålet i klimaforliket på Stortinget, hvor alle partiene med unntak av Fremskrittspartiet, vedtok at all vekst i persontrafikken i voksende storbyområder skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler eller går.

Avtalen representerer en styrking og videreutvikling av Miljøpakken i Trondheim, som så langt har oppfylt nullvekstmålet.

LES OGSÅ: Superbusser skal gi bedre kollektivtilbud (pluss)

LES OGSÅ: Snart kommer Norges lengste buss til Trondheim

LES OGSÅ: Tar halve regningen for superbussen

1,4 milliarder kroner til superbuss

Det største enkeltprosjektet  i  avtalen er utviklingen av det nye superbusstilbudet.

1,4 milliarder kroner, over en tredjedel av den totale summen skal brukes på traseer, holdeplasser og bussdepot.

Staten forplikter seg til å dekker 50 prosent av de samlede kostnadene.

Dette gir også Staten penger til i avtalen:

* 1 milliard kroner til tiltak på riksvei innen programområdene kollektiv, sykkel, miljø og gåing.

* 1, 36 milliarder i belønningsmidler for perioden 2016-2023. Belønningsmidlene går til tiltak som bidrar til bedre byluft og mindre kø i byområdene.
Dette er en videreføring av tidligere ordning. Trondheim har allerede (2009-2015) fått 870 millioner kroner i belønningsmidler.

* Utvikling av jernbanen skal sees i sammenheng med utviklingen av det øvrige kollektivtransportnettet.

LES OGSÅ: Over 400 millioner kroner til trønderske veier

Dette er bymiljøavtaler (PDF)

Dette forplikter Trondheim seg på

Avtalen innebærer følgende forpliktelser for Trondheim:

* Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune forplikter seg til å treffe tiltak som sikrer at veksten i persontrafikk tas med kollektiv, sykling eller gåing, for eksempel restriksjoner på bilkjøring.

* Det må bygges en tettere by nær eksisterende og nye kollektivtraseer, spesielt rundt holdeplasser og stasjoner.

* Avtalepartene skal samarbeide om å utvikle et sammenhengende nett for alle som sykler og går, med god adkomst til kollektivsystemet. Dette inkluderer jernbanen.

* Avtalepartene skal samarbeide om å utvikle knutepunkter.

Forplikter seg til å måle trafikkutviklingen

Avtalen betyr også at effekten av tiltakene skal måles og dokumenteres.

Effekten av tiltakene skal måles slik:

* Trafikkutviklingen fordelt på reisemidler. Overvåkes via reisevaneundersøkelser, måling av vegtrafikk og telling av kollektivreiser

* Klimagassutslipp

* Begrensinger på parkering

* Fortetting

Avtaleparter er Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten ved henholdsvis Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Avtalen ble signert fredag av ordfører Rita Ottervik, fylkesordfører Tore O. Sandvik, direktør Lars Aksnes, Vegdirektoratet og direktør Elisabeth Enger i Jernbaneverket.


På forsiden nå