Her blir det mye graving og kø

Til sommeren starter omfattende veiarbeid på Strindheim.

Forlengelse av kollektivfeltet skal bedre fremkommeligheten opp mot rundkjøringa.  Foto: terje svaan

Saken oppdateres.

I løpet av få år har trafikkmengden økt betydelig i Bromstadvegen. Registreringer gjort sommeren 2015 viser at 13 000 bilister benytter veien forbi Strindheim skole daglig, det er nær en dobling fra forrige registrering da 6 600 kjøretøy brukte Bromstadvegen.

Bussen står stille

Trafikkveksten har ført til dårlig fremkommelighet for bussen, som havner i samme kø som bilene fra Strindheimtunnelen opp til rundkjøringen i Kong Øysteins veg. Beboerne i området har blitt mer utsatt for støy som følge av økt trafikkmengde. Forlengelsen av Bromstadvegen til Lade, og etablering av bomstasjoner på Omkjøringsvegen, pekes på som årsaker til økt trafikkmengde.

Les også: Strindheimtunnelen har noe ingen andre tunneler i Norge har

Omfattende arbeid

I juni starter bygging av støyskjermer, fortau på østsida, kollektivfelt samt gang- og sykkelfelt som skal bedre forholdene.

- Kollektivfeltet blir forlenget fra Strindheim skole opp til rundkjøringen i Kong Øysteins veg. Samtidig får boligene på østsida av Bromstadvegen støyskjermer, sier Odd Nygård, byggeleder i Statens vegvesen.

Samtidig legges det ny overvannsledning for kommunen opp mot rundkjøringa ved Plantasjen.

- Grøfta for overvannsledningen blir om lag fem meter dyp, noe som krever grøfteavstiving. Det tar mye lengre tid å grave enn vanlige grøfter, sier Nygård.

Les også: AtB kutter avganger i 15 av bussrutene

Krevende trafikkavvikling

- Fordi veien må være åpen for toveis trafikk hele tiden blir trafikkavviklingen krevende. Det er dårlig med omkjøringsmuligheter i området. Kjørefelt, samt gang- og sykkelvei, må flyttes sideveis mens arbeidet pågår.

Støyskjermene skal være ferdige i september, mens arbeidet med overvannsledningen og kollektivfeltet vil pågå ut november. Asfalt og annet overflatearbeid blir gjort neste vår, sier byggelederen.

Les også: Bompenger skal fjerne støy

Bedre forhold for syklister

Samtidig vil Statens vegvesen bygge om krysset Kong Øysteins veg og Magnus Berrføtts vei. Arbeidet gjøres i forbindelse med legging av rød asfalt. Dette gjøres sammen med prosjektet i Bromstadvegen.

Les også: 20 000 sykler til og fra sentrum hver dag

Disse boligene vil få skjerming mot trafikkstøy. 
    
      (Foto: terje svaan)

Disse boligene vil få skjerming mot trafikkstøy.  Foto: terje svaan

Kollektivfeltet til venstre i bildet skal forlenges, det samme skjer med støyskjermingen til høyre. 
    
      (Foto: terje svaan)

Kollektivfeltet til venstre i bildet skal forlenges, det samme skjer med støyskjermingen til høyre.  Foto: terje svaan

Disse støyskjermene er delvis ødelagt. 
    
      (Foto: terje svaan)

Disse støyskjermene er delvis ødelagt.  Foto: terje svaan

Også i Kong Øysteins veg vil det pågå gravearbeid. 
    
      (Foto: terje svaan)

Også i Kong Øysteins veg vil det pågå gravearbeid.  Foto: terje svaan

På forsiden nå