Krenkelsessaken

Skolen fulgte ikke opp varsler fra foreldre

Skolen unnlot å følge opp varsler fra foreldre, undersøkte ikke saker og varslet heller ikke videre i systemet.

Kommunaldirektør for oppvekst i Trondheim kommune, Gunn Røstad. 

Saken oppdateres.

Det viser en rapport om den såkalte krenkelsessaken i en barneskole i Trondheim. Rapporten er utarbeidet av Oppvekstkontoret på oppdrag fra rådmannen, og ble tirsdag lagt frem for formannskapet.

I rapporten kritiseres også kommunen som skoleeier for at systemene ikke har fungert godt nok.

LES OGSÅ: Etterforsker seksuelle krenkelser mellom elever i barneskolen

- Rådmannen har grunn til å tro at et bedre systematisk arbeid med pliktene som ligger i opplæringslovens kapittel 9a ville ha vært til hjelp i det som har vist seg å være en ganske omfattende problematikk på et trinn over flere år. Det er derfor kritikkverdig at skolens ledelse ikke har lagt til rette for god nok kvalitet i dette arbeidet, skriver oppvekstdirektør Gunn Røstad i notatet til formannskapet.

Hun sa i sin orientering til formannskapet at denne saken kunne hatt en annen utvikling hvis skolen hadde hatt et bedre arbeid med opplæringsloven.

LES OGSÅ: Politikerne er rystet

Anmeldt til politiet

Det var i mars Trondheim kommune slo alarm og satte ned krisestab etter at et barn ved en barneskole i Trondheim hadde fortalt en voksen om at seksuelle krenkelser, vold og mobbing skulle ha foregått mellom elever ved et trinn.

Både jenter og gutter skulle være involvert, og den negative adferden skulle ha skjedd på skolen, SFO og i fritiden. Saken ble anmeldt til politiet, som gjennomførte en rekke avhør av både barn og voksne.

Politiets etterforskning konkluderte med at omfanget av seksuelle krenkelser var betydelig mindre enn det først så ut til. Nå er kommunens egen rapport om saken klar. Rapporten tar for seg hva skolen og kommunen har gjort i behandlingen av saken.

LES OGSÅ: Foreldre ble informert

Rutiner ble ikke fulgt

Undersøkelsen som er gjennomført av kommunen viser at skolen ikke i tilstrekkelig grad har benyttet sin handlingsløype i saker som omhandler opplæringslovens paragraf 9A. Ifølge opplæringsloven har skolene en plikt til å handle når de får mistanke om at en elev blir utsatt for mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Plikten innebærer at skolen skal gjøre undersøkelser, varsle rektor og gripe inn.

I denne saken skal skolen ha iverksatt tiltak mot grupper av elever, der det skulle vært iverksatt tiltak mot enkeltelever. Tiltak er i for liten grad evaluert. Det er også uklart om alle meldinger fra foreldre er fulgt opp med tiltak, og det fremgår ikke at skolen har en forståelse av hva som skal varsles til skolens ledelse.

I rapporten konkluderer Oppvekstkontoret med at det er funnet svakheter med skolens etterlevelse av opplæringsloven.

- Vi finner brudd på handlingsplikten, herunder plikt til å gjøre undersøkelser, plikt til å varsle rektor og plikt til å gripe inn, heter det i rapporten.

Undersøkelsene viser at det har vært flere enkeltsaker ved skolen som har blitt omtalt som konflikt i gutte- eller jentegruppa. Her har skolen iverksatt tiltak rettet inn mot læringsmiljøet.

- Det fremstår som mindre klart hva som er iverksatt av tiltak rettet inn mot enkeltelever, påpeker Oppvekstkontoret.

Ifølge rapporten har det også vært saker ved skolen hvor det har vært elever som opplever skolen som utrygg og ikke vil gå på skolen eller SFO.

- Vi finner ikke at disse sakene er fulgt opp, heter det i rapporten.

Flere tiltak

Ifølge kommunaldirektørens orientering til formannskapet, har det over flere år vært iverksatt en rekke tiltak på dette trinnet.

- Rådmannen mener det har vært gjort en god jobb fra de ansatte som har jobbet på trinnet, som har satt inn en rekke tiltak. Det har ikke vært mangel på handlinger, selv om det er funnet brudd på handlingsplikten, skriver Røstad.

Hun konkluderer likevel med at skolens rutiner ikke har vært gode nok, eller tilstrekkelig implementert for å gi de ansatte den nødvendige støtte.

Krenket i skoletiden

Før meldingen om krenkelser og seksualisert adferd kom før påske, var inntrykket hos skolemyndighetene at læringsmiljøet var forbedret etter at det ble omfattende tiltak i 2015. Etter at saken kom opp, iverksatte kommunen en rekke tiltak overfor skolen.

Etter en rekke politiavhør av både barn og voksne, konkluderte politiet med at omfanget av krenkelser var betydelig mindre enn man først fikk inntrykk av. Det aller meste ble av politiet beskrevet som naturlig seksuell utforskning mellom barn. I flere avhør nevnte barn NRKs Newton-serie om puberteten som en mulig inspirasjonskilde.

- Det har foregått seksuelle aktiviteter og seksuell utprøving mellom barna. Noen har opplevd det som frivillig og gjensidig, men noen har opplevd det som krenkende, uttalte politiadvokat Kjersti Hegerberg ved Trøndelag politidistrikt.

- Barn har gitt uttrykk for at de har blitt krenket i skoletiden, Det er alvorlig. Som samfunn ønsker vi ikke det, uttalte politistasjonssjef Arve Nordtvedt.

På forsiden nå