Krever klart svar fra samferdselsministeren

Før bymiljøavtalen skal undertegnes fredag, krever Tore O. Sandvik (Ap) og Rita Ottervik (Ap) at Ketil Solvik-Olsen (Frp) avklarer om bymiljøavtalen strider mot vedtaket om å bygge ut E6 øst.

Fryd og gammen: I februar underskrev ordfører Rita Ottervik (Ap) og fylkesordfører Tore O. Sandvik bymiljøavtalen. Til venstre for Sandvik står utbyggingsdirektør i Vegdirektoratet Lars Aksnes. Nå er situasjonen en annen. Ottervik og Sandvik har sendt brev til statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) der de krever en avklaring om avtalen kolliderer med utbygging av E6 øst. 

Saken oppdateres.

Fylkesordfører Sandvik og trondheimsordfører Ottervik er opptatt av konsekvensene for bymiljøavtalen ved bygging av ny firefelts E6 med doble tunnelløp øst for Trondheim.

Derfor har de skrevet brev til statsråden og bedt om en avklaring og imøteser en dialog med Solvik-Olsen for å finne løsninger.

LES OGSÅ: Her er pengene til Sør-Trøndelag

I februar ble staten, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune enige om en bymiljøavtale, som første by i Norge. Der går det frem at det skal legges til rette for attraktive alternativer til privatbil, ved at det skal satses på kollektivtransport, sykkel og gåing, inkludert superbuss. Det skal ikke være noen økning i bruken av privatbiler, til tross for en betydelig befolkningsvekst de nærmeste årene.

Unntak for staten

Hvis ikke nullvekstmålet oppnås gjennom satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange, er kommunen og fylkeskommunen forpliktet til å innføre restriktive tiltak. Avtalen setter ikke krav til at staten skal innføre restriktive tiltak for å begrense trafikken på sine veier.

LES OGSÅ: Får milliarder i belønning for å hindre vekst i biltrafikken

I brevet påpekes det at nye veier gir økt trafikk, både fra øst og sør i Trondheim. Begrunnelsen for å utvide E6 sør for byen, er å legge til rette for den raskt voksende godstrafikken. Begrunnelsen for å bygge ut E6 øst er å dimensjonere veikapasiteten til en prognose på 80 prosent vekst i personbiltrafikken. To tredeler av trafikkveksten på nye E6 øst er, ifølge Statens vegvesen, uønsket trafikk i henhold til nullvekstmålet. Bare en tredel er nærings- og gjennomgangstrafikk som i henhold til bymiljøavtalen ikke skal telles med i nullvekstmålet.

LES OGSÅ: Superbusstilbud fra 2018 skal hindre vekst i biltrafikken

Videre peker brevskriverne på at godsanalysen i Nasjonal Transportplan viser at dagens E6 sør ikke er egnet til å håndtere den økte godsmengden. Økt trafikk på E6 inn og ut av Trondheim kan ikke løses med økt fortetting i Trondheim. Det må løses ved bommer, parkeringsrestriksjoner, bedre kollektivtilbud eller ved å begrense trafikken på andre lokale veier.

Flere elbiler på veien

Alternativt mener Ottervik og Sandvik at bymiljøavtalen endres, slik at vekst på riksveiene inn og ut av byene unntas fra grunnlaget for nullvekstmålet, på samme måte som gjennomgangstrafikk og næringstransport. Trafikkdata ved bomstasjonen E6 øst på Ranheim viser at trafikkveksten siden 2012 har stagnert. De siste tellingene i bompunktene i Trondheim viser en økning i biltrafikken etter flere år med nedgang.

LES OGSÅ: Over 400 mill. til trønderske veier

Det er fortsatt nedgang i antall diesel- og bensinbiler, men økningen i elbiltrafikken fører til en samlet vekst. De neste 15–20 årene skal Trondheim vokse på størrelse med Bodø by. Å holde privatbiltrafikken på dagens nivå blir derfor svært krevende, det blir som å forestille seg Bodø uten biler.

- Hvordan kan vi bli holdt skadesløse i tilknytning til bymiljøavtalen, hvis nullvekstmålet ikke nås som følge av statens veisatsing? Vi ber også statsråden avklare om elektrifiseringen av jernbanen og planene om dobbeltspor på samme strekning som E6 øst står fast, skriver Ottervik og Sandvik i brevet.

LES OGSÅ: Han drømmer om en grønn regjering uten Frp

Adresseavisen har bedt Samferdselsdepartementet om en kommentar. I en epost er svaret at departementet har ikke anledning til å komme med en uttalelse før brevet er besvart.

På forsiden nå